výhody registrácie

Evanjelium podľa Matúša

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Mt 10, 1-42

1 (KAT) Zvolal svojich dvanástich učeníkov a dal im moc nad nečistými duchmi, aby ich vyháňali a uzdravovali každý neduh a každú chorobu.

2 (KAT) A toto sú mená dvanástich apoštolov: prvý Šimon, zvaný Peter, a jeho brat Ondrej, Jakub Zebedejov a jeho brat Ján,

3 (KAT) Filip a Bartolomej, Tomáš a mýtnik Matúš, Jakub Alfejov a Tadeáš,

4 (KAT) Šimon Kananejský a Judáš Iškariotský, ktorý ho potom zradil.

5 (KAT) Týchto Dvanástich Ježiš vyslal a prikázal im: „K pohanom nezabočujte a do samarijských miest nevchádzajte.

6 (KAT) Choďte radšej k ovciam strateným z domu Izraela!

7 (KAT) Choďte a hlásajte: »Priblížilo sa nebeské kráľovstvo.«

8 (KAT) Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste, malomocných očisťujte, zlých duchov vyháňajte. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte.

9 (KAT) Neberte si do opaskov ani zlato, ani striebro, ani peniaze;

10 (KAT) ani kapsu na cestu si neberte ani dvoje šiat, ani obuv, ani palicu, lebo robotník si zaslúži svoj pokrm.

11 (KAT) Keď prídete do niektorého mesta alebo dediny, vypytujte sa, kto je vás tam hoden. Tam potom ostaňte, kým nepôjdete ďalej.

12 (KAT) Keď vojdete do domu, pozdravte ho!

13 (KAT) Ak ten dom bude toho hoden, nech naň zostúpi váš pokoj; ale ak toho hoden nebude, nech sa váš pokoj vráti k vám.

14 (KAT) A keby vás niekto neprijal, ani vaše slová nevypočul, z takého domu alebo aj mesta odíďte a straste si prach z nôh.

15 (KAT) Veru, hovorím vám: Krajine Sodomčanov a Gomorčanov bude v deň súdu ľahšie ako takému mestu.

16 (KAT) Hľa, posielam vás ako ovce medzi vlkov. Buďte teda opatrní ako hady a jednoduchí ako holubice.

17 (KAT) Chráňte sa ľudí, lebo vás vydajú súdom, budú vás bičovať vo svojich synagógach

18 (KAT) a pre mňa vás budú vláčiť pred vladárov a kráľov, aby ste vydali svedectvo im aj pohanom.

19 (KAT) Ale keď vás vydajú, nestarajte sa, ako a čo budete hovoriť, lebo v tú hodinu vám bude dané, čo máte povedať.

20 (KAT) Veď to už nie vy budete hovoriť, ale Duch vášho Otca bude hovoriť vo vás.

21 (KAT) Brat vydá na smrť brata a otec dieťa. Deti povstanú proti rodičom a pripravia ich o život.

22 (KAT) Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale kto vytrvá do konca, bude spasený.

23 (KAT) Keď vás budú prenasledovať v jednom meste, utečte do druhého. Veru, hovorím vám: Nebudete hotoví s izraelskými mestami, kým nepríde Syn človeka.

24 (KAT) Žiak nie je nad učiteľa ani sluha nad svojho pána.

25 (KAT) Stačí, keď je žiak ako jeho učiteľ a sluha ako jeho pán. Keď pána domu nazvali Belzebulom, o čo skôr jeho domácich?!

26 (KAT) Nebojte sa ich teda. Lebo nič nie je skryté, čo by sa neodhalilo, a nič utajené, čo by sa neprezvedelo. Čo vám hovorím vo tme,

27 (KAT) hovorte na svetle, a čo počujete do ucha, rozhlasujte zo striech.

28 (KAT) Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu. Skôr sa bojte toho, ktorý môže i dušu i telo zahubiť v pekle.

29 (KAT) Nepredávajú sa dva vrabce za halier? A predsa ani jeden z nich nepadne na zem bez vedomia vášho Otca.

30 (KAT) Vy však máte aj všetky vlasy na hlave spočítané.

31 (KAT) Nebojte sa teda, vy ste cennejší ako mnoho vrabcov.

32 (KAT) Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj ja vyznám pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach.

33 (KAT) Ale toho, kto mňa zaprie pred ľuďmi, aj ja zapriem pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach.

34 (KAT) Nemyslite si, že som priniesol pokoj na zem. Nie pokoj som priniesol, ale meč.

35 (KAT) Prišiel som postaviť syna proti jeho otcovi, dcéru proti matke, nevestu proti svokre.

36 (KAT) A vlastní domáci budú človeku nepriateľmi.

37 (KAT) Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden.

38 (KAT) Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden.

39 (KAT) Kto nájde svoj život, stratí ho, a kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho.

40 (KAT) Kto vás prijíma, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý ma poslal.

41 (KAT) Kto prijme proroka ako proroka, dostane odmenu proroka. Kto prijme spravodlivého ako spravodlivého, dostane odmenu spravodlivého.

42 (KAT) A kto by dal piť jednému z týchto maličkých čo len za pohár studenej vody ako učeníkovi, veru, hovorím vám: Nepríde o svoju odmenu.“


Mt 10, 1-42

Verš 1
Zvolal svojich dvanástich učeníkov a dal im moc nad nečistými duchmi, aby ich vyháňali a uzdravovali každý neduh a každú chorobu.
Mk 3:13 - Potom vystúpil na vrch, povolal k sebe tých, ktorých sám chcel, a oni prišli k nemu.
Lk 6:13 - Keď sa rozodnilo, zavolal si učeníkov a vyvolil si z nich Dvanástich, ktorých nazval apoštolmi:
Lk 9:1 - Zvolal Dvanástich a dal im silu i moc nad všetkými zlými duchmi a liečiť neduhy.

Verš 6
Choďte radšej k ovciam strateným z domu Izraela!
Sk 3:26 - Boh predovšetkým vám vzbudil svojho Služobníka a poslal ho, aby vás požehnal tým, že každého z vás odvráti od vašich neprávostí.“
Sk 13:26 - Bratia, synovia Abrahámovho rodu, a tí, čo sa u vás boja Boha, nám bolo poslané toto slovo spásy.
Sk 13:46 - Tu Pavol a Barnabáš povedali smelo: „Predovšetkým vám sa malo hlásať Božie slovo, ale preto, že ho odmietate a sami sa pokladáte za nehodných večného života, obraciame sa k pohanom.

Verš 7
Choďte a hlásajte: »Priblížilo sa nebeské kráľovstvo.«
Lk 9:2 - Potom ich poslal hlásať Božie kráľovstvo a uzdravovať chorých.

Verš 8
Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste, malomocných očisťujte, zlých duchov vyháňajte. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte.
Lk 10:9 - uzdravujte chorých, čo sú v ňom, a povedzte im: »Priblížilo sa k vám Božie kráľovstvo.«
Sk 8:18 - Keď Šimon videl, že vkladaním rúk apoštolov sa udeľuje Duch, ponúkol im peniaze
Sk 8:20 - Ale Peter mu povedal: „Tvoje striebro nech je zatratené aj s tebou, pretože si si myslel, že možno Boží dar získať za peniaze!

Verš 9
Neberte si do opaskov ani zlato, ani striebro, ani peniaze;
Mk 6:8 - a prikázal im, aby si okrem palice nebrali na cestu nič: ani chlieb ani kapsu, ani peniaze do opaska,
Lk 9:3 - A povedal im: „Na cestu si neberte nič: ani palicu, ani kapsu, ani chlieb, ani peniaze, ani dvoje šiat nemajte.
Lk 22:35 - Potom im povedal: „Chýbalo vám niečo, keď som vás poslal bez mešca, bez kapsy a bez obuvi?“ Oni odpovedali: „Nie.“

Verš 10
ani kapsu na cestu si neberte ani dvoje šiat, ani obuv, ani palicu, lebo robotník si zaslúži svoj pokrm.
Lv 19:13 - Neutláčaj a neokrádaj svojho blížneho! Mzda robotníka nech neostáva v tvojich rukách do druhého rána!
Dt 24:14 - Neodopri plácu biednemu a chudobnému, či už je brat alebo cudzinec, ktorý býva s tebou v krajine a v tvojom bydlisku.
Dt 25:4 - Nedávaj náhubok býkovi, čo mláti na humne.
Lk 10:7 - V tom dome potom ostaňte, jedzte a pite, čo majú, lebo robotník si zaslúži svoju mzdu. Neprechádzajte z domu do domu!
1Kor 9:4 - Vari nemáme právo jesť a piť?
1Kor 9:14 - Tak nariadil aj Pán tým, čo zvestujú evanjelium, aby žili z evanjelia.
1Tim 5:18 - Veď Písmo hovorí: „Mlátiacemu volovi nezaviažeš papuľu“ a „Robotník si zaslúži svoju mzdu.“

Verš 11
Keď prídete do niektorého mesta alebo dediny, vypytujte sa, kto je vás tam hoden. Tam potom ostaňte, kým nepôjdete ďalej.
Mk 6:10 - A povedal im: „Keď kdekoľvek vojdete do domu, ostaňte tam, kým odtiaľ nepôjdete ďalej.
Lk 9:4 - Keď vojdete do niektorého domu, ostaňte tam a odtiaľ vychádzajte.
Lk 10:8 - A keď prídete do niektorého mesta a prijmú vás, jedzte, čo vám predložia,

Verš 14
A keby vás niekto neprijal, ani vaše slová nevypočul, z takého domu alebo aj mesta odíďte a straste si prach z nôh.
Mk 6:11 - Ale keby vás na niektorom mieste neprijali, ani nevypočuli, odíďte odtiaľ a straste si prach z nôh na svedectvo proti nim.“
Lk 9:5 - Ale keby vás niekde neprijali, odíďte z toho mesta a straste si prach z nôh na svedectvo proti nim.“
Sk 13:51 - Oni na nich striasli prach z nôh a odišli do Ikónia.
Sk 18:6 - Ale keď mu protirečili a rúhali sa, otriasol si odev a povedal im: „Vaša krv na vašu hlavu! Ja som čistý. Odteraz pôjdem k pohanom.“

Verš 15
Veru, hovorím vám: Krajine Sodomčanov a Gomorčanov bude v deň súdu ľahšie ako takému mestu.
Mk 6:11 - Ale keby vás na niektorom mieste neprijali, ani nevypočuli, odíďte odtiaľ a straste si prach z nôh na svedectvo proti nim.“
Lk 10:12 - Hovorím vám, že Sodomčanom bude v onen deň ľahšie ako takému mestu.

Verš 16
Hľa, posielam vás ako ovce medzi vlkov. Buďte teda opatrní ako hady a jednoduchí ako holubice.
Lk 10:3 - Choďte! Hľa, posielam vás ako baránkov medzi vlkov.

Verš 17
Chráňte sa ľudí, lebo vás vydajú súdom, budú vás bičovať vo svojich synagógach
Mt 24:9 - Potom vás vydajú na mučenie, budú vás zabíjať, a všetky národy vás budú nenávidieť pre moje meno.
Lk 21:12 - Ale pred tým všetkým položia na vás ruky a budú vás prenasledovať, vydajú vás synagógam a uväznia vás, budú vás vláčiť pred kráľov a vladárov pre moje meno.
Jn 15:20 - Spomeňte si na slovo, ktoré som vám povedal: Sluha nie je väčší ako jeho pán. Ak mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás; ak zachovávali moje slovo, budú zachovávať aj vaše.
Jn 16:2 - Vylúčia vás zo synagóg, ba prichádza hodina, keď sa každý, kto vás zabije, bude nazdávať, že tým slúži Bohu.
Zjv 2:10 - Neboj sa toho, čo máš trpieť. Hľa, diabol niektorých z vás má uvrhnúť do väzenia, aby ste boli skúšaní; a budete desať dní v súžení. Buď verný až do smrti a dám ti veniec života.

Verš 18
a pre mňa vás budú vláčiť pred vladárov a kráľov, aby ste vydali svedectvo im aj pohanom.
Sk 24:1 - O päť dní prišiel veľkňaz Ananiáš s niekoľkými staršími a s istým rečníkom Tertullom a išli za vladárom so žalobou na Pavla.
Sk 25:4 - Festus im odpovedal, že Pavol je vo väzení v Cézarei a že aj on čoskoro odcestuje.

Verš 19
Ale keď vás vydajú, nestarajte sa, ako a čo budete hovoriť, lebo v tú hodinu vám bude dané, čo máte povedať.
Mk 13:11 - Až vás povedú, aby vás vydali, nestarajte sa dopredu, čo budete hovoriť, ale hovorte, čo vám bude dané v tú hodinu. Veď to už nie vy budete hovoriť, ale Duch Svätý.
Lk 12:11 - Keď vás budú vodiť do synagóg, pred úrady a vrchnosti, nestarajte sa, ako a čím sa budete brániť alebo čo budete hovoriť,
Lk 21:14 - Zaumieňte si teda, že nebudete dopredu premýšľať, ako sa brániť,

Verš 21
Brat vydá na smrť brata a otec dieťa. Deti povstanú proti rodičom a pripravia ich o život.
Mi 7:2 - Nábožný vymizol z krajiny a priameho niet medzi ľuďmi, všetci sliedia po krvi, druh na druha sieťou poľuje.
Mi 7:5 - Neverte blížnemu, nedôverujte priateľovi, pred tou, ktorá odpočíva v tvojom lone, stráž závoru svojich úst.
Lk 21:6 - „Prídu dni, keď z toho, čo vidíte, nezostane kameň na kameni; všetko bude zborené.“

Verš 22
Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale kto vytrvá do konca, bude spasený.
Mt 24:13 - Ale kto vytrvá do konca, bude spasený.
Mk 13:13 - Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale kto vytrvá do konca, bude spasený.
Lk 21:19 - Ak vytrváte, zachováte si život.
Zjv 2:10 - Neboj sa toho, čo máš trpieť. Hľa, diabol niektorých z vás má uvrhnúť do väzenia, aby ste boli skúšaní; a budete desať dní v súžení. Buď verný až do smrti a dám ti veniec života.
Zjv 3:10 - Preto, že si zachoval moje slovo a vytrval si, aj ja ťa ochránim pred hodinou skúšky, ktorá príde na celý svet a preskúša obyvateľov zeme.

Verš 23
Keď vás budú prenasledovať v jednom meste, utečte do druhého. Veru, hovorím vám: Nebudete hotoví s izraelskými mestami, kým nepríde Syn človeka.
Mt 2:13 - Po ich odchode sa Jozefovi vo sne zjavil Pánov anjel a povedal: „Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku, ujdi do Egypta a zostaň tam, kým ti nedám vedieť, lebo Herodes bude hľadať dieťa, aby ho zmárnil.“
Mt 4:12 - Keď sa Ježiš dopočul, že Jána uväznili, odobral sa do Galiley.
Mt 12:15 - Ježiš to vedel, preto odtiaľ odišiel. Mnohí šli za ním a on ich všetkých uzdravil,
Sk 8:1 - Šavol schvaľoval, že ho zabili. V ten deň sa začalo veľké prenasledovanie Cirkvi v Jeruzaleme a všetci sa okrem apoštolov rozpŕchli po krajoch Judey a Samárie.
Sk 9:25 - No jeho učeníci ho v noci vzali a v koši ho spustili cez hradby.
Sk 14:6 - a oni sa to dozvedeli, utiekli do lykaonských miest, do Lystry a Derbe a do kraja okolo nich

Verš 24
Žiak nie je nad učiteľa ani sluha nad svojho pána.
Lk 6:40 - Žiak nie je nad učiteľa. Aj keď sa všetko naučí, bude ako jeho učiteľ.
Jn 13:16 - Veru, veru, hovorím vám: Sluha nie je väčší ako jeho pán, ani posol nie je väčší ako ten, kto ho poslal.
Jn 15:20 - Spomeňte si na slovo, ktoré som vám povedal: Sluha nie je väčší ako jeho pán. Ak mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás; ak zachovávali moje slovo, budú zachovávať aj vaše.

Verš 25
Stačí, keď je žiak ako jeho učiteľ a sluha ako jeho pán. Keď pána domu nazvali Belzebulom, o čo skôr jeho domácich?!
Mt 9:34 - Ale farizeji hovorili: „Mocou kniežaťa zlých duchov vyháňa zlých duchov.“
Mt 12:24 - Ale počuli to farizeji a hovorili: „Tento len mocou Belzebula, kniežaťa zlých duchov, vyháňa zlých duchov.“
Mk 3:22 - Zákonníci, čo prišli z Jeruzalema, hovorili: „Je posadnutý Belzebulom“ a: „Mocou kniežaťa zlých duchov vyháňa zlých duchov“.
Lk 11:15 - no niektorí z nich hovorili: „Mocou Belzebula, kniežaťa zlých duchov, vyháňa zlých duchov.“
Jn 8:48 - Židia mu odpovedali: „Nehovoríme dobre, že si Samaritán a posadnutý zlým duchom?“

Verš 26
Nebojte sa ich teda. Lebo nič nie je skryté, čo by sa neodhalilo, a nič utajené, čo by sa neprezvedelo. Čo vám hovorím vo tme,
Iz 8:12 - „Nezvite sprisahaním všetko, čo tento ľud volá sprisahaním, a čoho sa on bojí, nebojte sa a nestrachujte sa!
Jer 1:8 - Neboj sa ich, veď ja som s tebou, aby som ťa vyslobodil!“ - hovorí Pán.
Jób 12:22 - On odhaľuje hlbočiny temnoty a temravy zas mení na svetlo.
Mk 4:22 - Lebo nič nie je skryté, čo by sa nemalo vyjaviť, ani utajené, čo by sa nemalo dostať na verejnosť.
Lk 8:17 - Lebo nič nie je skryté, čo by sa nevyjavilo, a nič utajené, čo by sa neprezvedelo a nedostalo na verejnosť.
Lk 12:2 - Veď nič nie je skryté, čo by sa neodhalilo, a nič nie je utajené, čo by sa neprezvedelo.

Verš 28
Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu. Skôr sa bojte toho, ktorý môže i dušu i telo zahubiť v pekle.
Jer 1:8 - Neboj sa ich, veď ja som s tebou, aby som ťa vyslobodil!“ - hovorí Pán.
Lk 12:4 - Vám, svojim priateľom, hovorím: Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, a potom už nemajú čo urobiť!

Verš 30
Vy však máte aj všetky vlasy na hlave spočítané.
1Sam 14:45 - Ale ľud hovoril: „Nuž Jonatán má zomrieť, ktorý získal Izraelu toto veľké víťazstvo? Ani zďaleka! Ako žije Pán, ani vlások mu nepadne z hlavy na zem! Veď toto urobil dnes s Božou pomocou!“ A tak ľud vyslobodil Jonatána a nezomrel.

Verš 32
Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj ja vyznám pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach.
Mk 8:38 - Kto sa bude hanbiť za mňa a za moje slová pred týmto cudzoložným a hriešnym pokolením, za toho sa bude hanbiť aj Syn človeka, keď príde v sláve svojho Otca so svätými anjelmi.“
Lk 9:26 - Lebo kto sa bude hanbiť za mňa a za moje slová, za toho sa bude hanbiť Syn človeka, keď príde v sláve svojej i Otcovej a svätých anjelov.
Lk 12:8 - Hovorím vám: Každého, kto ma vyzná pred ľuďmi, aj Syn človeka vyzná pred Božími anjelmi.
2Tim 2:12 - Ak vytrváme, s ním budeme aj kraľovať. Ak ho zaprieme, aj on zaprie nás.

Verš 34
Nemyslite si, že som priniesol pokoj na zem. Nie pokoj som priniesol, ale meč.
Lk 12:51 - Myslíte si, že som prišiel darovať pokoj zemi? Nie, hovorím vám, ale rozdelenie.

Verš 35
Prišiel som postaviť syna proti jeho otcovi, dcéru proti matke, nevestu proti svokre.
Mi 7:6 - Lebo syn opovrhne otcom, dcéra sa postaví proti matke, nevesta proti svokre, každému sú nepriateľmi jeho domáci.

Verš 36
A vlastní domáci budú človeku nepriateľmi.
Ž 41:9 - „Už ho prikvačila zlá choroba; a keď raz zaľahol, viac sa nepozbiera a nevstane.“
Ž 55:12 - V jeho strede sú neprávosť, strasti a úklady a v jeho uliciach ustavične panuje podvod a klam.
Jn 13:18 - Nehovorím o vás všetkých. Ja viem, koho som si vyvolil, ale má sa splniť Písmo: »Ten, ktorý je môj chlieb, zdvihol proti mne pätu.«

Verš 37
Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden.
Lk 14:26 - „Ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca, matku, ženu, deti, bratov, sestry, ba aj svoj život, nemôže byť mojím učeníkom.

Verš 38
Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden.
Mt 16:24 - Potom Ježiš povedal svojim učeníkom: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma.
Mk 8:34 - Potom zavolal k sebe zástup aj učeníkov a povedal im: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma.
Lk 9:23 - A všetkým povedal: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma.
Lk 14:27 - A kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže byť mojím učeníkom.

Verš 39
Kto nájde svoj život, stratí ho, a kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho.
Mt 16:25 - Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho.
Mk 8:35 - Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho.
Lk 9:24 - Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, zachráni si ho.
Lk 17:33 - Kto sa bude usilovať zachrániť si život, stratí ho, a kto ho stratí, získa ho.
Jn 12:25 - Kto miluje svoj život, stratí ho, a kto svoj život nenávidí na tomto svete, zachráni si ho pre večný život.

Verš 40
Kto vás prijíma, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý ma poslal.
Lk 10:16 - Kto vás počúva, mňa počúva, a kto vami pohŕda, mnou pohŕda. Kto však pohŕda mnou, pohŕda tým, ktorý ma poslal.“
Jn 13:20 - Veru, veru, hovorím vám: »Kto prijíma toho, koho ja pošlem, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý ma poslal.«“

Verš 41
Kto prijme proroka ako proroka, dostane odmenu proroka. Kto prijme spravodlivého ako spravodlivého, dostane odmenu spravodlivého.
1Kr 17:10 - Vstal teda a odišiel do Sarepty. Keď prichádzal k mestskej bráne, bola tam práve akási vdova, ktorá zbierala drevo. I zavolal na ňu: „Prines mi v nádobe trochu vody, aby som sa napil.“
1Kr 18:4 - a keď Jezabel zabíjala Pánových prorokov, vzal Abdiáš sto prorokov a po päťdesiat ich schovával v jaskyni a zásoboval ich chlebom a vodou.
2Kr 4:8 - V istý deň prechádzal Elizeus cez Sunam. Tam bola zámožná žena, ktorá ho zdržala, aby si zajedol. A zakaždým, keď tadiaľ prechádzal, zašiel k nej, aby si zajedol chlieb.

Verš 42
A kto by dal piť jednému z týchto maličkých čo len za pohár studenej vody ako učeníkovi, veru, hovorím vám: Nepríde o svoju odmenu.“
Mt 25:40 - Kráľ im odpovie: »Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.«
Mk 9:41 - A kto by vám dal piť čo len za pohár vody preto, že ste Kristovi, veru, hovorím vám: Nepríde o svoju odmenu.
Heb 6:10 - Veď Boh nie je nespravodlivý, že by zabudol na vaše skutky a na lásku, ktorú ste prejavili jeho menu, keď ste posluhovali - a ešte posluhujete - svätým.

Mt 10,1-4 - Mk 3, 14–19; Lk 9, 1; 6, 13–16.

Mt 10,5-15 - Mk 6, 8–11; Lk 10, 5–12; 9, 3–5.

Mt 10,16-23 - Mk 13, 9–13; Lk 10, 3; 21, 12–17; 12, 11–12.

Mt 10,24-33 - Mk 4, 22; 8, 38; Lk 10, 3; 12, 2–9; 9, 26; Jn 13, 16; 15, 20.

Mt 10,27 - "Vo tme", "do ucha" – v súkromí; "na svetle", "zo striech" – verejne.

Mt 10,34-42 - Mk 8, 34–35; 9, 41; Lk 12, 51–53; 9, 48; Jn 13, 20.

Mt 10,34-36 - Kristus nás prišiel zmieriť s Bohom, ale tým vyhlásil neúprosný boj proti hriechu a svetárskemu duchu. Treba sa odlúčiť aj od najbližších, ak by boli prekážkou večnej spásy.

Mt 10,38 - Mt 16, 24–25.

Mt 10,39 - Kto by chcel svoj dočasný život zachovať odstúpením od Krista za cenu zrady, stratí večný blažený život. Kto zasa z lásky ku Kristovi vydá na obetu svoj dočasný život, zaistí si večný život, ktorý získa ako odmenu a náhradu za všetko, čoho sa tu na svete vzdal (Lk 17, 33).