výhody registrácie

Kniha Numeri

Biblia - Sväté písmo

(CPDV - Anglický - Catholic PD)

Nm 10, 1-36

1 And the Lord spoke to Moses, saying: 2 “Make for yourself two trumpets of ductile silver, with which you may be able to call together the multitude 78 when the camp is to be moved. 3 And when you sound the trumpets, all the multitude shall gather to you at the door of the tabernacle of the covenant. 4 If you sound it only once, the leaders and the heads of the multitude of Israel shall come to you. 5 But if the sound of the trumpets is prolonged, but with interruptions, those who are toward the east side shall move the camp first. 6 Then, at the second sounding of the trumpet with the same cadence, those who live toward the south shall take up their tents. And the remainder shall act in like manner, when the trumpets shall reverberate for a departure. 7 But when the people are to be gathered together, the sound of the trumpets shall be simple, and the sounds shall not be separated. 8 Now it is the sons of Aaron the priest who shall sound the trumpets. And this shall be an everlasting ordinance, in your generations. 9 If you go forth to war from your land, against the enemies who set out against you, you shall sound the trumpets repeatedly, and there shall be a remembrance of you before the Lord your God, so that you may be rescued from the hands of your enemies. 10 If at any time you will have a banquet, and on feast days, and on the first days of the months, you shall sound the trumpets over the holocausts and the peace-offering victims, so that they may be for you as a remembrance by your God. I am the Lord your God.” 11 In the second year, in the second month, on the twentieth day of the month, the cloud was lifted up from the tabernacle of the covenant. 12 And the sons of Israel set out by their companies from the desert of Sinai, and the cloud rested in the wilderness of Paran. 13 And the first to move their camp, according to the command of the Lord by the hand of Moses, 14 were the sons of Judah by their companies, whose leader was Nahshon the son of Amminadab. 15 In the tribe of the sons of Issachar, the leader was Nathanael the son of Zuar. 16 In the tribe of Zebulon, the leader was Eliab the son of Helon. 17 And the tabernacle was taken down, because the sons of Gershon and Merari, who carry it, were departing. 18 And the sons of Ruben also set out, by their companies and ranks, whose leader was Elizur the son of Shedeur. 19 And in the tribe of Simeon, the leader was Shelumiel the son of Zurishaddai. 20 And in the tribe of Gad, the leader was Eliasaph the son of Reuel. 21 Then the Kohathites also set out, carrying the Sanctuary. The tabernacle was carried, all the while, until they arrived at the place for setting it up. 22 The sons of Ephraim also moved their camp by their companies, and the leader of their army was Elishama the son of Ammihud. 23 And in the tribe of the sons of Manasseh, the leader was Gamaliel the son of Pedahzur. 24 And in the tribe of Benjamin, the leader was Abidan the son of Gideoni. 25 The last of all the camp to set out were the sons of Dan by their companies, and the leader of their army was Ahiezer the son of Ammishaddai. 26 And in the tribe of the sons of Asher, the leader was Pagiel the son of Ochran. 27 And in the tribe of the sons of Naphtali, the leader was Ahira the son of Enan. 28 These were the camps and departures of the sons of Israel by their companies, when they went forth. 29 And Moses said to Hobab the son of Raguel the Midianite, his kinsman: “We are setting out to the place which the Lord will give to us. Come with us, so that we may do good to you. For the Lord has promised good things to Israel.” 30 And he answered him, “I will not go with you, but I will return to my own land, in which I was born.” 31 And he said: “Do not choose to leave us. For you know in which places in the desert we ought to make camp, and so you shall be our guide. 32 And if you come with us, whatever will be best among the riches which the Lord will deliver to us, we will give to you.” 33 Therefore, they set out from the Mountain of the Lord on a journey of three days. And the ark of the covenant of the Lord preceded them, for three days, in order to provide a place for the camp. 34 Likewise, the cloud of the Lord was over them, throughout the day, while they proceeded. 35 And when the ark was lifted up, Moses said, “Rise up, O Lord, and let your enemies be scattered, and let those who hate you flee from your face.” 36 And when it was set down, he said: “Return, O Lord, to the multitude of the army of Israel.”

Nm 10, 1-36

Verš 35
And when the ark was lifted up, Moses said, “Rise up, O Lord, and let your enemies be scattered, and let those who hate you flee from your face.”
Ž 68:1 - Unto the end. For those who will be changed: of David.

Verš 21
Then the Kohathites also set out, carrying the Sanctuary. The tabernacle was carried, all the while, until they arrived at the place for setting it up.
Nm 4:4 - This is the service of the sons of Kohath: the tabernacle of the covenant and the Holy of holies.

Verš 14
were the sons of Judah by their companies, whose leader was Nahshon the son of Amminadab.
Nm 2:3 - To the east, Judah shall fix his tents, by the companies of his army. And the leader of his sons shall be Nahshon the son of Amminadab.
Nm 1:7 - of Judah, Nahshon the son of Amminadab;

Nm 10,11-12 - Porov. Ex 16,1; 17,1; 19,1 n.; Nm 1,1; 13,1. Na rozkaz Boží, totižto keď sa oblak zdvihol zo stánku zjavenia, Izraeliti dali sa na pochod podľa poradia, aké im určil Boh (2,2.9.16.24.31). Púšť Fáran, arab. Badiet et-Tih, tiahne sa od údolia Al-Araba smerom severozápadným až po Negeb, susediaci s juhom Palestíny. Na juhu púšť Fáran dotýkala sa pohoria Sinajského a na západe púšte Etam, čiže Sur (Ex 13,20). Juh tejto púšte bol pustý, preto v Dt 1,19 volá sa táto púšť "hroznou a velikánskou". Severná časť púšte Fáran menuje sa Sin, tam bol Kádeš (Nm 20,1; 27,14; 33,36). – Ako vidieť, Izraeliti sa zdržali pri Sinaji vyše roka (Ex 19,1).

Nm 10,21 - Pozri 3,31; 4,5 n.

Nm 10,29 - Hobab bol synom Raguelovým, čiže Jetrovým (Ex 2,18), bratom Mojžišovej ženy Sefory, teda Mojžišovým švagrom.

Nm 10,31 - Budeš naším sprievodcom, dosl. naším okom, poradcom a upozorňovateľom alebo vyzvedačom. Hobab pristal na Mojžišovu ponuku. Orientálci sa dajú prosiť. Nie je ani predstaviteľné, že by pristali na prvé slovo. Neskoršie sa dozvieme, že potomci Hobabovi bývali s Izraelitmi (Sdc 1,16; 4,11; 1 Sam 15,6).

Nm 10,34-36 - Verše sú začiatky žalmov, ktoré spieval Mojžiš, keď sa oblačný stĺp zdvíhal alebo zastavoval. Mojžiš ide zaujať zasľúbenú zem, preto prosí Pána, aby sa dali na útek všetci tí, čo by sa protivili tomuto podujatiu (Ž 68,1).