výhody registrácie

Kniha proroka Ozeáša

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Oz 6, 1-11

1 (KAT) Poďte, vráťme sa k Pánovi, lebo on nás poranil a on nás uzdraví, udrel nás, ale ošetrí.

2 (KAT) Oživí nás po dvoch dňoch, na tretí deň nás vzkriesi a žiť budeme pred jeho tvárou.

3 (KAT) Poznajme, usilujme sa poznať Pána: jeho východ je pripravený sťa zora a príde nám ako včasný dážď i ako dážď neskorý na zem.«

4 (KAT) Čo si s tebou počať, Efraim? Čo si s tebou počať, Júda? Vaša láska je ako ranný oblak a ako rosa, ktorá pominie za rána.

5 (KAT) Preto som ich okresával skrze prorokov, zabíjal slovami svojich úst, aby tvoja spravodlivosť vyšla ako svetlo.

6 (KAT) Lebo milosrdenstvo chcem, a nie obetu a poznanie Boha viac ako celopaly.

7 (KAT) Oni však zrušili zmluvu ako Adam, tam mi zostali neverní.

8 (KAT) Galaád je mesto zločincov, plný krvavých šľapají.

9 (KAT) Ako hrdlo zločincov je zástup kňazov, zabíjali na ceste do Sichemu, áno, zločin páchali.

10 (KAT) V dome Izraela videl som ohavnosť, je tam smilstvo Efraima, poškvrnil sa Izrael.

11 (KAT) Aj ty si, Júda, chystaj žatvu, až obrátim osud svojho ľudu.


Oz 6, 1-11

Verš 6
Lebo milosrdenstvo chcem, a nie obetu a poznanie Boha viac ako celopaly.
Mt 9:13 - Choďte a naučte sa, čo to znamená: »Milosrdenstvo chcem, a nie obetu.« Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov.“
Mt 12:7 - Keby ste vedeli, čo to znamená: »Milosrdenstvo chcem, a nie obetu,« neboli by ste odsúdili nevinných.

Verš 7
Oni však zrušili zmluvu ako Adam, tam mi zostali neverní.
Oz 8:1 - K ústam pozaunu! Ako orol nad Pánovým domom, pretože prestúpili moju zmluvu, zhrešili tiež proti môjmu zákonu.

Oz 6,1 - Národ uzná, že len Boh môže pomôcť.

Oz 6,2 - Dva dni a tretí deň sa nevzťahuje na nijaký určitý čas. Prorok len prirovnáva novú zmluvu Boha s národom k starej zmluve, ktorú Boh uzavrel s Izraelom tiež na tretí deň, po dvojdňovej príprave ľudu, Ex 19,10. Od Tertuliána počnúc, kresťanská tradícia aplikovala tento text na Kristovo vzkriesenie. Ale v Novom zákone sa necituje nikde tam, kde sa spomína Jon 2,1 (Mt 12,40). Napriek tomu je však možné, že narážka na vzkriesenie tretieho dňa "podľa Písem" (1 Kor 15,4; porov. Lk 24,7) v prvotnom ohlasovaní viery sa vzťahuje na náš text, interpretovaný podľa exegetických noriem toho času.

Oz 6,3 - Pánov príchod bude ako zora po noci utrpenia a ako dážď. Včasný dážď býva v Palestíne po zasiatí ozimín, v novembri a decembri. Neskorý býva na jar pred dozretím obilia, v marci – apríli.

Oz 6,4 - Boh odstraňoval prostredníctvom prorokov ich hriechy a vynášal prísne výroky smrti proti hriešnikom.

Oz 6,6 - Vonkajšie náboženské úkony bez lásky sú bezcenné.

Oz 6,7 - "Tam" – rozumej: v krajine, ktorú im Boh dal podľa zmluvy.

Oz 6,8 - Galaád bola krajina zajordánska.

Oz 6,9 - Tento verš je veľmi nejasný. Nevieme, na aký zločin kňazov myslí tu prorok. – Sichem bolo útočištné mesto medzi vrchmi Garizim a Ebal. Dnes sa volá Nablus.

Oz 6,11 - Žatvou sa tu rozumie pohroma, stínanie národa. – Slová "Až obrátim osud svojho ľudu" možno preložiť tiež: "Až navrátim zajatcov svojho ľudu".