výhody registrácie

Kniha proroka Ozeáša

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

Oz 13, 1-16

1 Keď hovorieval Efraim, býval strach; bol sa povzniesol v Izraelovi, ale sa previnil modlou Bálom a zomrel. 2 A teraz hrešia ďalej a spravili si sliatinu zo svojho striebra, podľa svojho umu modly, to všetko dielo remeselníkov. O nich hovoria: Tí, ktorí obetujú ľudí, bozkávajú teľce. 3 Preto budú jako ranný oblak a jako rosa, ktorá ide ta skoro za rána, jako plevy, uchvátené víchrom z humna, a jako dym z komína. 4 Ale ja som Hospodin, tvoj Bôh, od čias Egyptskej zeme, a Boha krome mňa si nepoznal, ani nieto spasiteľa mimo mňa. 5 Ja som ťa poznal na púšti, v zemi veľkého sucha. 6 Podľa svojej dobrej paše sa nasýtili, nasýtili sa, a pozdvihlo sa ich srdce, preto zabudli na mňa. 7 A preto im budem ako ľúty lev, budem čihať na ceste jako pardus; 8 stretnem sa s nimi jako osirelý medveď a roztrhám to, v čom je zavrené ich srdce; a požeriem ich tam ako ľvica, rozkmáše ich poľná zver. 9 To ťa zkazí, Izraelu, pretože ideš proti mne, proti svojej pomoci. 10 Kdeže je tvoj kráľ, kde? Nech ťa tedy zachráni vo všetkých tvojich mestách alebo tvoji sudcovia, o ktorých si povedal: Daj mi! kráľ i kniežatá! 11 Dal som ti kráľa vo svojom hneve a vzal som vo svojej prchlivosti. 12 Zaviazaná je neprávosť Efraimova, ukrytý jeho hriech. 13 Bolesti rodiacej ženy prijdú na neho; je on syn nie múdry. Lebo je čas, aby nestál, keď sa má narodiť, v prielome detí. 14 Z ruky pekla ich vyplatím; vykúpim ich zo smrti. Ale nie! Kde sú, ó, smrť, tvoje mory? Kde, peklo, tvoja nákaza? Lútosť bude skrytá pred mojimi očima! 15 Lebo keď aj bude rodiť medzi bratmi, prijde východný vietor; vietor Hospodinov bude vystupovať od púšte hore, a tak vyschne jeho prameň, a vysuší sa jeho žriedlo; on rozchváta poklad, všetky vzácne klenoty. 16 Samária bude pykať, pretože sa protivila svojmu Bohu; padnú od meča; ich deti budú rozrazené, a ich tehotné ženy budú rozpárané.

Oz 13, 1-16

Verš 2
A teraz hrešia ďalej a spravili si sliatinu zo svojho striebra, podľa svojho umu modly, to všetko dielo remeselníkov. O nich hovoria: Tí, ktorí obetujú ľudí, bozkávajú teľce.
Oz 8:6 - Lebo z Izraela je aj ono; remeselník ho spravil, a nie je Bohom. Istotne bude na trosky teľa Samárie.

Verš 4
Ale ja som Hospodin, tvoj Bôh, od čias Egyptskej zeme, a Boha krome mňa si nepoznal, ani nieto spasiteľa mimo mňa.
Iz 43:11 - Ja, ja som Hospodin, a niet spasiteľa krome mňa.
Oz 12:9 - Ale ja som Hospodin, tvoj Bôh, od čias Egyptskej zeme; ešte dám, aby si býval v stánoch ako za dní slávnosti.
2Sam 22:32 - Lebo kde kto je silným Bohom krome Hospodina, a kto je skalou mimo nášho Boha?!
Ž 18:31 - Cesta silného Boha je bezúhonná. Reč Hospodinova je čistá, dokázaná sťa zlato v ohni. On je štítom všetkým, ktorí sa utiekajú k nemu.

Verš 6
Podľa svojej dobrej paše sa nasýtili, nasýtili sa, a pozdvihlo sa ich srdce, preto zabudli na mňa.
Dt 32:15 - No, keď stučnel Ješurún, kopnul. Stučnel si, stlstol si, vypásol si sa. A tak opustil Boha, ktorý ho učinil, a znevážil si skaly svojho spasenia.
Oz 8:14 - A Izrael zabudol na svojho Učiniteľa a nastaväl si chrámov, a Júda namnožil ohradených miest. Ale pošlem oheň na jeho mestá, a požerie jeho paláce.

Verš 11
Dal som ti kráľa vo svojom hneve a vzal som vo svojej prchlivosti.
1Sam 8:5 - A povedali mu: Hľa, ty si už starý, a tvoji synovia nechodia po tvojich cestách; ustanov nám teraz kráľa, aby nás súdil, ako je to u všetkých národov.
1Sam 15:23 - Lebo spúra je taký hriech ako čarodejníctvo a svojvôľa jako modlárstvo a bohovia. Preto, že si ty zavrhnul slovo Hospodinovo, zavrhnul aj on teba, aby si nebol kráľom.
1Sam 16:1 - A Hospodin riekol Samuelovi: Až dokedy ty budeš žialiť za Saulom, keď som ho ja zavrhol, aby nekraľoval nad Izraelom? Naplň svoj roh olejom a poď, pošlem ťa k Izaimu Betlehemskému, lebo tam medzi jeho synmi som videl toho, ktorý mi bude kráľom.

Verš 14
Z ruky pekla ich vyplatím; vykúpim ich zo smrti. Ale nie! Kde sú, ó, smrť, tvoje mory? Kde, peklo, tvoja nákaza? Lútosť bude skrytá pred mojimi očima!
Iz 25:8 - pohltí smrť na večnosť, a Pán Hospodin sotrie slzu s každej tvári a odstráni potupu svojho ľudu s celej zeme, lebo Hospodin hovoril.
1Kor 15:55 - Smrť, kde je tvoj osteň? Kde, peklo, tvoje víťazstvo?

Verš 16
Samária bude pykať, pretože sa protivila svojmu Bohu; padnú od meča; ich deti budú rozrazené, a ich tehotné ženy budú rozpárané.
Oz 10:14 - Ale povstane surma medzi tvojimi ľudstvami, a všetky tvoje pevnosti budú spustošené, jako spustošil Šalman Bét-arbéla v deň boja; mater i so synmi bola rozrazená.

Oz 13,1 - Pred Efraimom, najmocnejším kmeňom Izraela, triasli sa ľudia.

Oz 13,2 - Porov. 1 Kr 19,18; Jób 31,27.

Oz 13,3 - Starý východ nepoznal komín, dym vychádzal cez dvere alebo cez otvory na streche.

Oz 13,5 - "Ja som ťa pásol" prekladáme so LXX; porov. tiež nasl. verš. Dnešný hebrejský text a Vulg číta: "Ja som ťa poznal".

Oz 13,6 - Porov. Dt 8,11–15; 31,20; 32,15.

Oz 13,7 - Porov. 5,14.

Oz 13,9 - Trest si zaslúžia, lebo by nemuseli hľadať pomoc u cudzích.

Oz 13,10 - Pozri 1 Sam 8,4 n. – Sudcovia sú vládcovia, kniežatá.

Oz 13,12 - Zmysel je: Hriech Efraima je v Božej pamäti dobre uschovaný, preto ho neminie trest. Hriešni synovia národa ohrozujú život matky ako dieťa, ktoré, keď príde čas pôrodu, neobjaví sa v otvore matkinho lona; porov. Iz 37,3.

Oz 13,14 - Boh sa postará, že bolesti národa predsa len budú začiatkom nového života. Vyslobodenie od smrti bude úplné vtedy, keď Boh pri vzkriesení tiel vytrhne smrti všetku korisť, porov. 1 Kor 15, 55.

Oz 13,15 - Obrazom páliaceho východného vetra sa zvýrazňuje asýrske vojsko, ktoré krajinu znivočí a vyplieni.