výhody registrácie

Kniha proroka Ozeáša

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Oz 13, 1-15

1 Efraimova slova bázeň budila, v Izraeli býval vznešený, provinil se ale ctěním Baala, a tak se zahubil. 2 A nyní hřeší dál a dál; odlévají si sochy ze stříbra, modly, které si sami vymysleli - všechny je řemeslník vyrobil! Říkají, že se jim prý obětovat má... Lidé líbají telata! 3 A proto budou jako ranní mlha, jak rosa, jež zrána vyprchá, jak z mlatu vichrem unášená pleva, jako dým z komína. 4 Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, už od vyjití z Egypta; Boha kromě mne nikdy nepoznáš, není jiný Spasitel než já! 5 Na poušti jsem tě opatroval, v zemi, jež byla suchopár. 6 Nakrmili se dosyta, nasytili se a jejich srdce zpyšněla; zapomněli na mě dočista. 7 Proto jim budu lvem, jako leopard budu číhat na cestě; 8 napadnu je jak zuřivá medvědice, vyrvu jim z hrudi srdce, sežeru je tam jako lvice, roztrhám je jak divá zvěř! 9 Izraeli, zničil ses! Kdo ti pomůže? 10 Kde je tvůj král, tvůj zachránce? Kde je ve všech tvých městech? Kde jsou tví vládci, o nichž jsi pověděl: "Dej mi krále a velmože!" 11 Rozhněván jsem ti krále dal a rozzuřen ho odnímám! 12 Efraimův trest je zpečetěn, jeho hřích dobře uložen. 13 Porodní křeče sevřou jej, on je však dítě nemoudré - jakmile přijde jeho čas, opustit lůno se nechystá. 14 Vyplatím je z moci záhrobí, vykoupím je ze smrti. Kde jsou teď, smrti, ty tvé hrozby? Kde je tvá zhouba, záhrobí? Soucit bude mým očím skryt, 15 i když je Efraim nejplodnější mezi bratřími. Východní vítr přichází, vítr Hospodinův se zvedá nad pouští, aby vysušil jeho potoky, jeho prameny aby vyprahly; vyplení jeho poklady, o vše cenné ho připraví.

Oz 13, 1-15

Verš 2
A nyní hřeší dál a dál; odlévají si sochy ze stříbra, modly, které si sami vymysleli - všechny je řemeslník vyrobil! Říkají, že se jim prý obětovat má... Lidé líbají telata!
Oz 8:6 - To tele z Izraele pochází, řemeslník je vyrobil. To že je Bůh? Nikoli! Rozbito bude na třísky to tele v Samaří!

Verš 4
Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, už od vyjití z Egypta; Boha kromě mne nikdy nepoznáš, není jiný Spasitel než já!
Iz 43:11 - Já, já sám jsem Hospodin a není spasitele kromě mne.
Oz 12:9 - Efraim říká: "Ach, jak jsem bohatý! Pomohl jsem si ke jmění. Mám tolik vyděláno, že jsem bez viny, nenajdou na mně žádný hřích!"
2Sam 22:32 - Kdo by byl Bohem kromě Hospodina? Kdo by byl skalou, ne-li náš Bůh?
Ž 18:31 - Jak dokonalá je cesta Boží, jak ryzí je, co praví Hospodin - on je štít všech, kdo v něho doufají!

Verš 6
Nakrmili se dosyta, nasytili se a jejich srdce zpyšněla; zapomněli na mě dočista.
Dt 32:15 - Ješurun ale ztučněl, zbujněl. Ztučněl jsi, ztloustl, spravil ses! Opustil Boha, jenž učinil jej, Skálu své spásy potupil.
Oz 8:14 - Izrael zapomněl na svého Tvůrce a nastavěl si paláce; Juda opevnil spoustu měst. Já ale sešlu na jejich města oheň - ten jim ty tvrze sežehne!

Verš 11
Rozhněván jsem ti krále dal a rozzuřen ho odnímám!
1Sam 8:5 - "Pohleď," řekli mu, "ty už jsi starý a tví synové nechodí po tvých cestách. Raději nám tedy ustanov krále, ať nás vede - tak je to přece u všech národů."
1Sam 15:23 - Hříchem jak věštění je totiž vzpoura, zlá jak modlářství je svévole. Protožes odmítl slovo Hospodina, on tě odmítl za krále!"
1Sam 16:1 - Hospodin řekl Samuelovi: "Jak dlouho budeš truchlit nad Saulem? Já jsem ho přece jako krále nad Izraelem odmítl. Naplň si roh olejem a jdi. Posílám tě k Jišajovi Betlémskému, neboť jsem si jednoho z jeho synů vybral za krále."

Verš 14
Vyplatím je z moci záhrobí, vykoupím je ze smrti. Kde jsou teď, smrti, ty tvé hrozby? Kde je tvá zhouba, záhrobí? Soucit bude mým očím skryt,
Iz 25:8 - samu smrt navždy odstraní! Panovník Hospodin setře všem slzy z tváří, na vší zemi zbaví svůj lid potupy. Tak promluvil Hospodin.
1Kor 15:55 - "Kde je teď, smrti, to tvé vítězství? Kde je teď, peklo, ta tvá zbraň?"

Verš 16
Oz 10:14 - vypukne proti tvému lidu válka, každá tvá pevnost bude zbořena. Jako když Šalman v boji zbořil Bet-arbel, když matky s dětmi ubíjel,

Oz 13,1 - Pred Efraimom, najmocnejším kmeňom Izraela, triasli sa ľudia.

Oz 13,2 - Porov. 1 Kr 19,18; Jób 31,27.

Oz 13,3 - Starý východ nepoznal komín, dym vychádzal cez dvere alebo cez otvory na streche.

Oz 13,5 - "Ja som ťa pásol" prekladáme so LXX; porov. tiež nasl. verš. Dnešný hebrejský text a Vulg číta: "Ja som ťa poznal".

Oz 13,6 - Porov. Dt 8,11–15; 31,20; 32,15.

Oz 13,7 - Porov. 5,14.

Oz 13,9 - Trest si zaslúžia, lebo by nemuseli hľadať pomoc u cudzích.

Oz 13,10 - Pozri 1 Sam 8,4 n. – Sudcovia sú vládcovia, kniežatá.

Oz 13,12 - Zmysel je: Hriech Efraima je v Božej pamäti dobre uschovaný, preto ho neminie trest. Hriešni synovia národa ohrozujú život matky ako dieťa, ktoré, keď príde čas pôrodu, neobjaví sa v otvore matkinho lona; porov. Iz 37,3.

Oz 13,14 - Boh sa postará, že bolesti národa predsa len budú začiatkom nového života. Vyslobodenie od smrti bude úplné vtedy, keď Boh pri vzkriesení tiel vytrhne smrti všetku korisť, porov. 1 Kor 15, 55.

Oz 13,15 - Obrazom páliaceho východného vetra sa zvýrazňuje asýrske vojsko, ktoré krajinu znivočí a vyplieni.