výhody registrácie

Kniha proroka Ozeáša

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Oz 10, 1-15

1 (KAT) Bujným viničom je Izrael, rodí dostatok ovocia; čím viac ovocia mal, tým mal viac oltárov, čím lepšie sa viedlo jeho krajine, tým lepšie mal pomníky.

2 (KAT) Rozhárané srdce majú, teraz si to odnesú: On im dodrúzga oltáre, porozbíja pomníky.

3 (KAT) Lebo teraz povedia: „Nemáme kráľa, lebo Pána sa nebojíme, a kráľ, čože nám pomôže?“

4 (KAT) Hovoria reči, prisahajú krivo, uzavierajú zmluvy, a súd rastie ako jedovatá byľ po brázdach na poli.

5 (KAT) O teľa Betavenu sa občania Samárie trasú, veď smúti preň jeho ľud a jeho kňazi nad ním kvília, pre jeho slávu, ktorá ho opustila.

6 (KAT) Aj to prevlečú do Asýrska ako dar veľkému kráľovi; Efraim utŕži hanbu, zahanbí sa pre svoju myseľ Izrael.

7 (KAT) Zničená bude Samária, jej kráľ je ako trieska na povrchu vody.

8 (KAT) Spustošené budú hriešne výšiny, zločin Izraela, tŕnie a bodľačie vyrastie na ich oltároch. Vtedy povedia vrchom: „Prikryte nás!“ a kopcom: „Padnite na nás!“

9 (KAT) Odo dní Gabay hrešíš, Izrael! Tam zastali! Nestihne ich vojna v Gabae proti synom zločinným?

10 (KAT) „Podľa svojej túžby som ich karhal, i zhromaždia sa proti nim národy, keď ich pripútam k ich dvom hriechom.

11 (KAT) Efraim je krava cvičená, ktorá rada mláti, no ja som prešiel cez jej krásnu šiju, zapriahnem Efraim, bude orať (Júda), Jakub si bude brániť.

12 (KAT) Sejte si podľa spravodlivosti, žnite podľa lásky, preorte si úhor, je čas hľadať Pána, kým príde a naučí vás spravodlivosti.

13 (KAT) Zaorávali ste zločin, žali ste neprávosť, jedli ste ovocie lži. Lebo si sa na svoje cesty spoliehal, na množstvo svojich silákov.

14 (KAT) Strhol sa lomoz v tvojom ľude, všetky tvoje pevnosti spustošia, tak ako spustošil Šalman Bet-Arbelu v deň vojny. Matku roztrieskali spolu s deťmi.

15 (KAT) Takto naložím, Betel, s vami pre zlobu vašich zločinov. (11,1) Ako svitanie bude rýchlo zničený kráľ Izraela.


Oz 10, 1-15

Verš 8
Spustošené budú hriešne výšiny, zločin Izraela, tŕnie a bodľačie vyrastie na ich oltároch. Vtedy povedia vrchom: „Prikryte nás!“ a kopcom: „Padnite na nás!“
Iz 2:19 - Vojdú do skalných jaskýň a do priekop zeme od strachu pred Pánom a pred velebou jeho slávy, až povstane podesiť zem.
Lk 23:30 - Vtedy začnú hovoriť vrchom: »Padnite na nás!« a kopcom: »Prikryte nás!«
Zjv 6:16 - a volali vrchom a bralám: „Padnite na nás a skryte nás pred tvárou Sediaceho na tróne a pred Baránkovým hnevom,
Zjv 9:6 - V tých dňoch ľudia budú hľadať smrť, a nenájdu ju, budú si žiadať zomrieť, a smrť od nich utečie.

Verš 1
Bujným viničom je Izrael, rodí dostatok ovocia; čím viac ovocia mal, tým mal viac oltárov, čím lepšie sa viedlo jeho krajine, tým lepšie mal pomníky.
Oz 8:11 - Lebo si Efraim rozmnožil na hriech oltáre, oltáre mu na hriech boli.

Verš 3
Lebo teraz povedia: „Nemáme kráľa, lebo Pána sa nebojíme, a kráľ, čože nám pomôže?“
Oz 3:4 - Lebo synovia Izraela budú sedieť dlhé dni bez kráľa a bez kniežaťa, bez obety a pomníka, bez efódu a terafimov.

Verš 12
Sejte si podľa spravodlivosti, žnite podľa lásky, preorte si úhor, je čas hľadať Pána, kým príde a naučí vás spravodlivosti.
Jer 4:3 - Lebo takto hovorí Pán mužom Júdska a Jeruzalema: „Preorte si úhor a nesejte do tŕnia!

Verš 9
Odo dní Gabay hrešíš, Izrael! Tam zastali! Nestihne ich vojna v Gabae proti synom zločinným?
Oz 9:9 - Klesli hlboko ako v dňoch Gabay; spomenie si na ich vinu, potrestá ich zločiny.

Oz 10,1 - O pomníkoch, masébach, pozri pozn. k 1 Sam 7,3–4.

Oz 10,4 - Žijú hriešne a nebadajú; že sa trpký súd už blíži.

Oz 10,5 - O Betavene pozri pozn. k 4,15.

Oz 10,6 - Myseľ Izraela je modloslužba.

Oz 10,8 - Porov. Lk 23,30; Zjv 6,16.

Oz 10,9 - Nepolepšili sa, ostali mravne tam, kde boli za čias hriechu Gabaonitov (porov. 9,9). A ešte si myslia, že ich nestihne taká zhubná vojna, aká stihla Gabaonitov.

Oz 10,10 - Dva hriechy sú azda dve zlaté teľce, v Beteli a Dane. Ale porov. Jer 2,13.

Oz 10,11 - "Prešiel som cez jej šiju" rozumej: "dal som jej na šiju jarmo". – Dobytok rád mlátil, bola to robota ľahšia a zviera mohlo pri nej žrať koľko a kedy mu chutilo (Dt 25,4). No Izrael bude zapriahnutý do ťažkej roboty, čakajú naň ťažké časy. Meno "Júda" sa dostalo sem asi neskoršie omylom.

Oz 10,14 - Udalosť, na ktorú tu naráža prorok, je nám neznáma. Klinopisné pamiatky poznajú akéhosi moabského kráľa, ktorý sa volal Salamon. Spomína sa v dejinách Tiglatpilésara III. Arbela sa dnes volá Irbid, medzi Der’atom (Edrai) a zrúcaninami Fahil (Pella).

Oz 10,15 - Celý národ sa volá Betelom pre modloslužbu, páchanú v tomto meste. LXX číta: dom Izraela. – Svitanie mizne veľmi rýchlo.