výhody registrácie

Kniha proroka Ezechiela

Biblia - Sväté písmo

(HEM - Hebrejský - Moderný)

Ez 22, 1-31

1 ויהי דבר יהוה אלי לאמר׃ 2 ואתה בן אדם התשפט התשפט את עיר הדמים והודעתה את כל תועבותיה׃ 3 ואמרת כה אמר אדני יהוה עיר שפכת דם בתוכה לבוא עתה ועשתה גלולים עליה לטמאה׃ 4 בדמך אשר שפכת אשמת ובגלוליך אשר עשית טמאת ותקריבי ימיך ותבוא עד שנותיך על כן נתתיך חרפה לגוים וקלסה לכל הארצות׃ 5 הקרבות והרחקות ממך יתקלסו בך טמאת השם רבת המהומה׃ 6 הנה נשיאי ישראל איש לזרעו היו בך למען שפך דם׃ 7 אב ואם הקלו בך לגר עשו בעשק בתוכך יתום ואלמנה הונו בך׃ 8 קדשי בזית ואת שבתתי חללת׃ 9 אנשי רכיל היו בך למען שפך דם ואל ההרים אכלו בך זמה עשו בתוכך׃ 10 ערות אב גלה בך טמאת הנדה ענו בך׃ 11 ואיש את אשת רעהו עשה תועבה ואיש את כלתו טמא בזמה ואיש את אחתו בת אביו ענה בך׃ 12 שחד לקחו בך למען שפך דם נשך ותרבית לקחת ותבצעי רעיך בעשק ואתי שכחת נאם אדני יהוה׃ 13 והנה הכיתי כפי אל בצעך אשר עשית ועל דמך אשר היו בתוכך׃ 14 היעמד לבך אם תחזקנה ידיך לימים אשר אני עשה אותך אני יהוה דברתי ועשיתי׃ 15 והפיצותי אותך בגוים וזריתיך בארצות והתמתי טמאתך ממך׃ 16 ונחלת בך לעיני גוים וידעת כי אני יהוה׃ 17 ויהי דבר יהוה אלי לאמר׃ 18 בן אדם היו לי בית ישראל לסוג כלם נחשת ובדיל וברזל ועופרת בתוך כור סגים כסף היו׃ 19 לכן כה אמר אדני יהוה יען היות כלכם לסגים לכן הנני קבץ אתכם אל תוך ירושלם׃ 20 קבצת כסף ונחשת וברזל ועופרת ובדיל אל תוך כור לפחת עליו אש להנתיך כן אקבץ באפי ובחמתי והנחתי והתכתי אתכם׃ 21 וכנסתי אתכם ונפחתי עליכם באש עברתי ונתכתם בתוכה׃ 22 כהתוך כסף בתוך כור כן תתכו בתוכה וידעתם כי אני יהוה שפכתי חמתי עליכם׃ 23 ויהי דבר יהוה אלי לאמר׃ 24 בן אדם אמר לה את ארץ לא מטהרה היא לא גשמה ביום זעם׃ 25 קשר נביאיה בתוכה כארי שואג טרף טרף נפש אכלו חסן ויקר יקחו אלמנותיה הרבו בתוכה׃ 26 כהניה חמסו תורתי ויחללו קדשי בין קדש לחל לא הבדילו ובין הטמא לטהור לא הודיעו ומשבתותי העלימו עיניהם ואחל בתוכם׃ 27 שריה בקרבה כזאבים טרפי טרף לשפך דם לאבד נפשות למען בצע בצע׃ 28 ונביאיה טחו להם תפל חזים שוא וקסמים להם כזב אמרים כה אמר אדני יהוה ויהוה לא דבר׃ 29 עם הארץ עשקו עשק וגזלו גזל ועני ואביון הונו ואת הגר עשקו בלא משפט׃ 30 ואבקש מהם איש גדר גדר ועמד בפרץ לפני בעד הארץ לבלתי שחתה ולא מצאתי׃ 31 ואשפך עליהם זעמי באש עברתי כליתים דרכם בראשם נתתי נאם אדני יהוה׃

Ez 22, 1-31

Verš 2
ואתה בן אדם התשפט התשפט את עיר הדמים והודעתה את כל תועבותיה׃
Ez 20:4 - התשפט אתם התשפוט בן אדם את תועבת אבותם הודיעם׃
Ez 23:36 - ויאמר יהוה אלי בן אדם התשפוט את אהלה ואת אהליבה והגד להן את תועבותיהן׃

Verš 4
בדמך אשר שפכת אשמת ובגלוליך אשר עשית טמאת ותקריבי ימיך ותבוא עד שנותיך על כן נתתיך חרפה לגוים וקלסה לכל הארצות׃
2Kr 21:16 - וגם דם נקי שפך מנשה הרבה מאד עד אשר מלא את ירושלם פה לפה לבד מחטאתו אשר החטיא את יהודה לעשות הרע בעיני יהוה׃
Ez 20:30 - לכן אמר אל בית ישראל כה אמר אדני יהוה הבדרך אבותיכם אתם נטמאים ואחרי שקוציהם אתם זנים׃
Ez 5:14 - ואתנך לחרבה ולחרפה בגוים אשר סביבותיך לעיני כל עובר׃

Verš 9
אנשי רכיל היו בך למען שפך דם ואל ההרים אכלו בך זמה עשו בתוכך׃
Ez 18:6 - אל ההרים לא אכל ועיניו לא נשא אל גלולי בית ישראל ואת אשת רעהו לא טמא ואל אשה נדה לא יקרב׃
Ez 18:11 - והוא את כל אלה לא עשה כי גם אל ההרים אכל ואת אשת רעהו טמא׃

Verš 10
ערות אב גלה בך טמאת הנדה ענו בך׃
Lv 18:8 - ערות אשת אביך לא תגלה ערות אביך הוא׃
Lv 18:19 - ואל אשה בנדת טמאתה לא תקרב לגלות ערותה׃
Ez 18:6 - אל ההרים לא אכל ועיניו לא נשא אל גלולי בית ישראל ואת אשת רעהו לא טמא ואל אשה נדה לא יקרב׃

Verš 11
ואיש את אשת רעהו עשה תועבה ואיש את כלתו טמא בזמה ואיש את אחתו בת אביו ענה בך׃
Lv 18:20 - ואל אשת עמיתך לא תתן שכבתך לזרע לטמאה בה׃
Jer 5:8 - סוסים מיזנים משכים היו איש אל אשת רעהו יצהלו׃
Lv 18:15 - ערות כלתך לא תגלה אשת בנך הוא לא תגלה ערותה׃
Lv 18:9 - ערות אחותך בת אביך או בת אמך מולדת בית או מולדת חוץ לא תגלה ערותן׃

Verš 13
והנה הכיתי כפי אל בצעך אשר עשית ועל דמך אשר היו בתוכך׃
Ez 21:17 - וגם אני אכה כפי אל כפי והניחתי חמתי אני יהוה דברתי׃

Verš 14
היעמד לבך אם תחזקנה ידיך לימים אשר אני עשה אותך אני יהוה דברתי ועשיתי׃
Ez 17:24 - וידעו כל עצי השדה כי אני יהוה השפלתי עץ גבה הגבהתי עץ שפל הובשתי עץ לח והפרחתי עץ יבש אני יהוה דברתי ועשיתי׃

Verš 15
והפיצותי אותך בגוים וזריתיך בארצות והתמתי טמאתך ממך׃
Ez 12:14 - וכל אשר סביבתיו עזרה וכל אגפיו אזרה לכל רוח וחרב אריק אחריהם׃

Verš 18
בן אדם היו לי בית ישראל לסוג כלם נחשת ובדיל וברזל ועופרת בתוך כור סגים כסף היו׃
Iz 1:22 - כספך היה לסיגים סבאך מהול במים׃

Verš 25
קשר נביאיה בתוכה כארי שואג טרף טרף נפש אכלו חסן ויקר יקחו אלמנותיה הרבו בתוכה׃
Mt 23:14 - אוי לכם הסופרים והפרושים החנפים כי בלעים אתם את בתי האלמנות ומאריכים בתפלה למראה עין תחת זאת משפט על יתר תקחו׃

Verš 26
כהניה חמסו תורתי ויחללו קדשי בין קדש לחל לא הבדילו ובין הטמא לטהור לא הודיעו ומשבתותי העלימו עיניהם ואחל בתוכם׃
Lv 10:10 - ולהבדיל בין הקדש ובין החל ובין הטמא ובין הטהור׃
Ez 44:23 - ואת עמי יורו בין קדש לחל ובין טמא לטהור יודעם׃

Verš 27
שריה בקרבה כזאבים טרפי טרף לשפך דם לאבד נפשות למען בצע בצע׃
Mi 3:11 - ראשיה בשחד ישפטו וכהניה במחיר יורו ונביאיה בכסף יקסמו ועל יהוה ישענו לאמר הלוא יהוה בקרבנו לא תבוא עלינו רעה׃
Sof 3:3 - שריה בקרבה אריות שאגים שפטיה זאבי ערב לא גרמו לבקר׃

Verš 28
ונביאיה טחו להם תפל חזים שוא וקסמים להם כזב אמרים כה אמר אדני יהוה ויהוה לא דבר׃
Ez 13:10 - יען וביען הטעו את עמי לאמר שלום ואין שלום והוא בנה חיץ והנם טחים אתו תפל׃
Ez 21:29 - בחזות לך שוא בקסם לך כזב לתת אותך אל צוארי חללי רשעים אשר בא יומם בעת עון קץ׃

Verš 30
ואבקש מהם איש גדר גדר ועמד בפרץ לפני בעד הארץ לבלתי שחתה ולא מצאתי׃
Ž 106:23 - ויאמר להשמידם לולי משה בחירו עמד בפרץ לפניו להשיב חמתו מהשחית׃

Verš 31
ואשפך עליהם זעמי באש עברתי כליתים דרכם בראשם נתתי נאם אדני יהוה׃
Ez 9:10 - וגם אני לא תחוס עיני ולא אחמל דרכם בראשם נתתי׃
Ez 11:21 - ואל לב שקוציהם ותועבותיהם לבם הלך דרכם בראשם נתתי נאם אדני יהוה׃
Ez 16:43 - יען אשר לא זכרתי את ימי נעוריך ותרגזי לי בכל אלה וגם אני הא דרכך בראש נתתי נאם אדני יהוה ולא עשיתי את הזמה על כל תועבתיך׃

Ez 22,2 - Slová v zátvorkách opakujú sa asi omylom.

Ez 22,9 - O jedení na vrchoch pozri pozn. k 18,6.

Ez 22,10 - O hriechoch tu spomínaných porov. Lv 18,8–9.19; Dt 23,1.

Ez 22,12 - O úrokoch pozri pozn. k 18,8.

Ez 22,13 - Porov. 6,11; 21,19.

Ez 22,16 - Izrael sa obráti až v zajatí.

Ez 22,18 - Obraz o vytápaní striebra je vzatý z Iz 1,22.25; Jer 6,28–30. K striebru sa primiešalo množstvo menejcenných kovov, čím cena striebra klesá. Ba striebro sa obrátilo na trosku: Izrael sa pokazil.

Ez 22,20 - Tú trochu striebra, čo v národe ostala, Boh vytopí ohňom utrpenia.

Ez 22,25 - "Jej kniežatá" prekladáme so LXX. Dnešný hebr. a Vulg majú mylne: "sprisahanie prorokov".

Ez 22,26 - O falošnom výklade zákona pozri pozn. k Jer 8,8.

Ez 22,28 - O zatieraní vakovkou pozri pozn. k 13,10–12.

Ez 22,30 - Rozumej: Nebolo spravodlivých, ktorí by boli národ zachránili.