výhody registrácie

Náreky

Biblia - Sväté písmo

(KAR - Maďarský - Karoli)

Nár 3, 1-66

1 Én vagyok az az ember, a ki nyomorúságot látott az õ haragjának vesszeje miatt. 2 Engem vezérlett és járatott sötétségben és nem világosságban. 3 Bizony ellenem fordult, [ellenem] fordítja kezét minden nap. 4 Megfonnyasztotta testemet és bõrömet, összeroncsolta csontjaimat. 5 [Erõsséget] épített ellenem és körülvett méreggel és fáradsággal. 6 Sötét helyekre ültetett engem, mint az örökre meghaltakat. 7 Körülkerített, hogy ki ne mehessek, nehézzé tette lánczomat. 8 Sõt ha kiáltok és segítségül hívom is, nem hallja meg imádságomat. 9 Elkerítette az én útaimat terméskõvel, ösvényeimet elforgatta. 10 Ólálkodó medve õ nékem [és] lesben álló oroszlán. 11 Útaimat elterelte, és darabokra vagdalt és elpusztított engem! 12 Kifeszítette kézívét, és a nyíl elé czélul állított engem! 13 Veséimbe bocsátotta tegzének fiait. 14 Egész népemnek csúfjává lettem, és gúnydalukká napestig. 15 Eltöltött engem keserûséggel, megrészegített engem ürömmel. 16 És kova-kõvel tördelte ki fogaimat; porba tiprott engem. 17 És kizártad lelkem a békességbõl; elfeledkeztem a jóról. 18 És mondám: Elveszett az én erõm és az én reménységem az Úrban. 19 Emlékezzél meg az én nyomorúságomról és eltapodtatásomról, az ürömrõl és a méregrõl! 20 Vissza-visszaemlékezik, és megalázódik bennem az én lelkem. 21 Ezt veszem szívemre, azért bízom. 22 Az Úr kegyelmessége az, hogy még nincsen végünk; mivel nem fogyatkozik el az õ irgalmassága! 23 Minden reggel meg-megújul; nagy a te hûséged! 24 Az Úr az én örökségem, mondja az én lelkem, azért benne bízom. 25 Jó az Úr azoknak, a kik várják õt; a léleknek, a mely keresi õt. 26 Jó várni és megadással lenni az Úr szabadításáig. 27 Jó a férfiúnak, ha igát visel ifjúságában. 28 Egyedül ül és hallgat, mert felvette magára. 29 Porba teszi száját, [mondván:] Talán van [még] reménység? 30 Orczáját tartja az õt verõnek, megelégszik gyalázattal. 31 Mert nem zár ki örökre az Úr. 32 Sõt, ha megszomorít, meg is vígasztal az õ kegyelmességének gazdagsága szerint. 33 Mert nem szíve szerint veri és szomorítja meg az embernek fiát. 34 Hogy lábai alá tiporja valaki a föld minden foglyát; 35 Hogy elfordíttassék az ember ítélete a Magasságosnak színe elõtt; 36 Hogy elnyomassék az ember az õ peres dolgában: ezt az Úr nem nézi el. 37 Kicsoda az, a ki szól és meglesz, ha nem parancsolja az Úr? 38 A Magasságosnak szájából nem jõ ki a gonosz és a jó. 39 Mit zúgolódik az élõ ember? Ki-ki a maga bûneiért [bûnhõdik.] 40 Tudakozzuk a mi útainkat és vizsgáljuk meg, és térjünk az Úrhoz. 41 Emeljük fel szíveinket kezeinkkel egyetemben Istenhez az égben. 42 Mi voltunk gonoszok és pártütõk, azért nem bocsátottál meg. 43 Felöltötted a haragot és üldöztél minket, öldököltél, nem kiméltél. 44 Felöltötted a felhõt, hogy hozzád ne jusson az imádság. 45 Sepredékké és útálattá tettél minket a népek között. 46 Feltátotta száját ellenünk minden ellenségünk. 47 Rettegés és tõr van mi rajtunk, pusztulás és romlás. 48 Víz-patakok folynak alá az én szemembõl népem leányának romlása miatt. 49 Szemem csörgedez és nem szünik meg, nincs pihenése, 50 Míg ránk nem tekint és meg nem lát az Úr az égbõl. 51 Szemem bánatba ejté lelkemet városomnak minden leányáért. 52 Vadászva vadásztak reám, mint valami madárra, ellenségeim ok nélkül. 53 Veremben fojtották meg életemet, és követ hánytak rám. 54 Felüláradtak a vizek az én fejem felett; mondám: Kivágattam! 55 Segítségül hívtam a te nevedet, oh Uram, a legalsó verembõl. 56 Hallottad az én szómat; ne rejtsd el füledet sóhajtásom és kiáltásom elõl. 57 Közelegj hozzám, mikor segítségül hívlak téged; mondd: Ne félj! 58 Pereld meg Uram lelkemnek perét; váltsd meg életemet. 59 Láttad, oh Uram, az én bántalmaztatásomat; ítéld meg ügyemet. 60 Láttad minden bosszúállásukat, minden ellenem való gondolatjokat. 61 Hallottad Uram az õ szidalmazásukat, minden ellenem való gondolatjokat; 62 Az ellenem támadóknak ajkait, és ellenem való mindennapi szándékukat. 63 Tekintsd meg leülésöket és felkelésöket; én vagyok az õ gúnydaluk. 64 Fizess meg nékik, Uram, az õ kezeiknek munkája szerint. 65 Adj nékik szívbeli konokságot; átkodul reájok. 66 Üldözd haragodban, és veszesd el õket az Úr ege alól!

Nár 3, 1-66

Verš 37
Kicsoda az, a ki szól és meglesz, ha nem parancsolja az Úr?
Ž 33:9 - Mert õ szólt és meglett, õ parancsolt és elõállott.

Verš 38
A Magasságosnak szájából nem jõ ki a gonosz és a jó.
Iz 45:7 - Ki a világosságot alkotom és a sötétséget teremtem, ki békességet szerzek és gonoszt teremtek; én vagyok az Úr, a ki mindezt cselekszem!
Am 3:6 - Ha megharsan a kürt a városban, nem riad-é meg a nép? Vajjon lehet-é baj a városban, a mit nem az Úr szerezne?

Verš 22
Az Úr kegyelmessége az, hogy még nincsen végünk; mivel nem fogyatkozik el az õ irgalmassága!
Iz 1:9 - Ha a seregeknek Ura valami keveset meg nem hagyott volna bennünk, úgy jártunk volna mint Sodoma, és Gomorához volnánk hasonlók.
Hab 3:13 - Kiszállsz néped szabadítására, fölkented segítségére; szétzúzod a fõt a gonosznak házában; nyakig feltakarod az alapjait. Szela!

Verš 23
Minden reggel meg-megújul; nagy a te hûséged!
Ž 30:5 - Zengedezzetek az Úrnak, ti hívei! Dicsõítsétek szent emlékezetét.

Verš 24
Az Úr az én örökségem, mondja az én lelkem, azért benne bízom.
Hab 2:3 - Mert e látomás bizonyos idõre [szól,] de vége felé siet és meg nem csal; ha késik is, bízzál benne; mert eljön, el fog jõni, nem marad el!

Verš 29
Porba teszi száját, [mondván:] Talán van [még] reménység?
Sk 8:22 - Térj meg azért ezen gonoszságodból, és kérjed az Istent, ha talán megbocsáttatik néked szívednek gondolatja.

Nar 3,1 - Muž, ktorý sa tu žaluje, je prorok Jeremiáš. Žaluje sa i za seba, lebo prút hnevu Pánovho naozaj zaľahol naň a mnoho musel pretrpieť v nevďačnom Jeruzaleme. Ale súčasne zastupuje aj svoj národ, je symbolom jeho a žaluje sa aj v jeho mene.

Nar 3,13 - Miesto "šípy zo svojho tulca" je doslovne: "synov (Vulg dcéry) svojho tulca".

Nar 3,16 - "Nachoval ma" prekladáme podľa LXX a Vulg. Hebrejská osnova je neistá.

Nar 3,18 - Už sa dostal na okraj zúfalstva, ale práve vtedy sa vie pozdvihnúť k Pánovi. Nasledujúce verše sú už plné nádeje.

Nar 3,24 - Jeremiáš bol kňazom; kňazi a leviti nedostali však v zasľúbenej zemi majetkový údel ako ostatní Izraeliti, ich údelom bol Pán, jemu slúžili a živili sa tiež z chrámovej služby. Ale aj údelom celého Izraela je Pán, a nie pozemské majetky, preto teraz, keď vo vojne prišiel o ne, ba stratil aj zasľúbenú zem, nemá čo zúfať, lebo Pán, opravdivý jeho údel, mu zostal.

Nar 3,31 - Na konci verša dozaista niečo vypadlo, lebo verš je prikrátky.

Nar 3,47 - Porov. Jer 48,43; Iz 24,17.

Nar 3,53 - Pozri Jer 38,1-13.

Nar 3,54 - "Vody mi zakrývali hlavu" je len zvýraznenie toho, že bol hlboko ponorený do utrpenia a že bol blízko smrti.

Nar 3,63 - Treba rozumieť "posmešnou pesničkou".