výhody registrácie

Kniha proroka Jeremiáša

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

Jer 50, 1-46

1 Slovo, ktoré hovoril Hospodin proti Babylonu, proti zemi Chaldejov, skrze proroka Jeremiáša: 2 Oznámte medzi národami, rozhláste a vyzdvihnite prápor, rozhláste, nezatajte! Povedzte: Babylon bude vzatý, Bél sa bude hanbiť, Merodach sa bude desiť, jeho modly sa budú hanbiť, jeho ukydaní bohovia budú zdrtení. 3 Lebo vyjde naň hore národ od severa; ten obráti jeho zem na pustinu, a nebude v nej obyvateľa. Všetko, od človeka až do hoväda, ujde, ta odíde. 4 V tých dňoch a v tom čase, hovorí Hospodin, prijdú synovia Izraelovi, oni i synovia Júdovi spolu; pojdú pozvoľna plačúc a budú hľadať Hospodina, svojho Boha. 5 Budú sa pýtať po Sione a svojou tvárou na cestu sem obrátení, povedia: Poďte! A pripoja sa k Hospodinovi večnou smluvou, ktorá nebude zabudnutá. 6 Môj ľud je stádom hynúcich oviec; ich pastieri pôsobia to, že blúdia, obrátili ich na vrchy, chodia s vrchu na pahor; zabudli na miesto, na ktorom sa kládli na odpočinok. 7 Všetci, kde ich ktorí najdú, tam ich zožierajú. A ich protivníci hovoria: Nedopúšťame sa viny, zato že hrešili proti Hospodinovi, proti príbytku spravedlivosti a nádeje svojich otcov, proti Hospodinovi. 8 Ujdite zprostred Babylona a vyjdite zo zeme Chaldejov a buďte jako kozli pred stádom oviec! 9 Lebo hľa, ja vzbudím a dovediem hore na Babylon shromaždenie veľkých národov zo zeme severa, a zriadia sa proti nemu do boja; odtiaľ bude vzatý. Ich strely jako strely hrdinu, ktorý uvodí sirobu; nevráti sa prázdno. 10 A tak bude zem Chaldejov za korisť; všetci, ktorí ju budú koristiť, nasýtia sa, hovorí Hospodin. 11 Preto, že sa radujete, preto, že plesáte, vy, ktorí olupujete moje dedičstvo, preto, že skáčete jako jalovica, ktorá šliapuc tlačí zbožie, a rehcete jako mocné kone: 12 Hanbiť sa bude vaša mater veľmi, rumenieť bude od studu tá, ktorá vás porodila. Hľa, najposlednejším z národov, púšťou, vypráhlou zemou a pustinou bude. 13 Pre veľký hnev Hospodinov nebude obydlená, ale bude celá pustou pustatinou. Každý, kto pojde popri Babylone, zdesí sa a zhíkne nad všetkými jeho údermi. 14 Pripravte sa proti Babylonu do boja, naokolo všetci, ktorí naťahujete lučište! Strieľajte do neho, neľutujte strely, lebo hrešil proti Hospodinovi. 15 Kričte proti nemu naokolo! Poddal sa; jeho bašty padly, jeho múry sú zborené; lebo je to pomsta Hospodinova. Pomstite sa na ňom! Ako robil, urobte jemu! 16 Vyplieňte rozsievača z Babylona i toho, kto berie do ruky srp v čas žatvy. Pred násilným mečom obráti sa každý ku svojmu ľudu, a budú utekať každý do svojej zeme. 17 Izrael je zaplašenou ovcou; ktorú zahnali ľvi. Prvý ho zožieral assýrsky kráľ, a tento posledný mu polámal kosti, Nabuchodonozor, babylonský kráľ. 18 Preto takto hovorí Hospodin Zástupov, Bôh Izraelov: Hľa, navštívim babylonského kráľa i jeho zem, ako som navštívil assýrskeho kráľa. 19 A dovediem Izraela zpät do jeho príbytku, a bude sa pásť na Karmele a v Bázane, a na vrchu Efraimovom a v Gileáde sa bude sýtiť jeho duša. 20 V tých dňoch a v tom čase, hovorí Hospodin, bude sa hľadať neprávosť Izraelova, a nebude jej; budú sa hľadať hriechy Júdove, ale sa nenajdú, lebo odpustím tým, ktorých ponechám žiť. 21 Proti zemi Merataim , iď hore proti nej a proti obyvateľom Pekóda ! Pustoš a zahlaď s kliatbou úplnej záhuby, ženúc sa za nimi, hovorí Hospodin, a učiň všetko tak, ako ti prikazujem. 22 Hukot boja v zemi a veľké skrúšenie! 23 Ako je porúbané a skrúšené kladivo celej zeme! Jako je Babylon obrátený na pustú pustinu medzi národami! 24 Nastavil som ti osídlo, aj si sa lapil, Babylone, a ty si nevedel o tom; bol si najdený aj dochytený, pretože si sa postavil Hospodinovi na odpor. 25 Hospodin otvoril svoj poklad a vyniesol odtiaľ nástroje svojho zúrivého hnevu, lebo je to práca Pána Hospodina Zástupov v zemi Chaldejov. 26 Poďte na ňu od konca zeme, pootvárajte jej stodoly, pohádžte ju všetku na kopu jako snopy a zahlaďte ju s kliatbou úplnej záhuby, nech nezostane z nej ničoho! 27 Pobite všetkých jej juncov, nech sídu dolu na zabitie! Beda im, lebo prišiel ich deň, čas ich navštívenia! 28 Hlas utekajúcich a uniklých z Babylonskej zeme, aby oznámili na Sione pomstu Hospodina, našeho Boha, pomstu jeho chrámu. 29 Svolajte proti Babylonu strelcov, všetkých, ktorí naťahujú lučište, položte sa proti nemu dookola táborom! Nech mu neni uniknutia! Odplaťte mu podľa jeho skutku! Všetko tak, ako robil, urobte jemu! Lebo sa v pýche pozdvihoval proti Hospodinovi, proti svätému Izraelovmu. 30 Preto popadajú jeho mládenci na jeho uliciach, a všetci jeho bojovní mužovia umĺknu toho dňa, hovorí Hospodin. 31 Hľa, ja som proti tebe, pýcho! hovorí Pán Hospodin Zástupov. Lebo prišiel tvoj deň, čas, aby som ťa navštívil. 32 A tak klesne pýcha a padne a nebude mať nikoho, kto by pozdvihol. - A zanietim oheň v jeho mestách, ktorý požerie všetko vôkol neho. 33 Takto hovorí Hospodin Zástupov: Utiskovaní sú synovia Izraelovi i synovia Júdovi spolu, a všetci, ktorí ich zajali, držia ich, nechcú ich prepustiť. 34 Ale ich Vykupiteľ je silný, ktorého meno je Hospodin Zástupov! Je isté, že bude riešiť ich pravotu, aby spôsobil zemi pokoj a mocne znepokojil obyvateľov Babylona. 35 Meč na Chaldejov, hovorí Hospodin, a na obyvateľov Babylona, i na jeho kniežatá a na jeho múdrych. 36 Meč na márnotlachov, aby osprosteli; meč na jeho hrdinov, aby sa predesili! 37 Meč na jeho kone i na jeho vozy i na všetku tú smes, ktorá je v jeho strede, a budú ženami! Meč na jeho poklady, a budú rozchvátané. 38 Sucho na jeho vody, a vyschnú, lebo je to zem rytín, a pri strašidelných modlách bláznia. 39 Preto v nej budú bývať divé mačky s hyenami, a budú v nej bývať pštrosi; nebude viacej obydlená až na večnosť ani nebude obývaná až na pokolenie a pokolenie. 40 A bude to jako Božie podvrátenie Sodomy a Gomory a jej súsedov, hovorí Hospodin; nikto tam nebude bývať, ani v nej nebude pohostíniť syn človeka. 41 Hľa, ľud prijde od severa a veľký národ a mnohí kráľovia, zobudiac sa povstanú od najďaľších končín zeme. 42 Pochytia lučište a piku; ukrutní sú a nezľutujú sa; ich hlas bude hučať ako more, a pojdú na koňoch; pripravení, jako muž do boja, prijdú na teba, dcéro Babylona! 43 Keď počuje babylonský kráľ zvesť o nich; klesnú jeho ruky bezvládne; úzkosť ho pochytí, bolesť ako ženu, ktorá ide porodiť. 44 Hľa, pojde hore jako lev od dôstojnosti Jordána hore proti pevnému bydlisku. Ale ich náhle pohnem na útek s neho a toho, kto je vyvolený, ustanovím nad ním. Lebo kto je mne rovný? A kto mi stanoví deň, pravotiť sa so mnou? Alebo kde, kto je ten pastier, ktorý by sa postavil predo mnou? 45 Preto počujte radu Hospodinovu, ktorú uradil proti Babylonu, a jeho myšlienky, ktoré si umyslel proti zemi Chaldejov! Istotne ich rozvláčia maličkí stáda; istotne spolu s nimi spustošia aj ich bydlisko. 46 Od hlasu, že je dochytený Babylon, zatrasie sa zem, a medzi národami sa počuje krik.

Jer 50, 1-46

Verš 2
Oznámte medzi národami, rozhláste a vyzdvihnite prápor, rozhláste, nezatajte! Povedzte: Babylon bude vzatý, Bél sa bude hanbiť, Merodach sa bude desiť, jeho modly sa budú hanbiť, jeho ukydaní bohovia budú zdrtení.
Iz 46:1 - Bél klesol na kolená; k zemi sa zohýna boh Nébo. Ich modly sú pre zviera a hovädo. Modly, ktoré ste nosievali, sú naložené; bremenom sú a ťažia do ustania.
Jer 51:44 - A navštívim aj Béla v Babylone a vytrhnem to, čo pohltil, z jeho úst a nepohrnú sa viacej k nemu národy; padne i múr Babylona.

Verš 7
Všetci, kde ich ktorí najdú, tam ich zožierajú. A ich protivníci hovoria: Nedopúšťame sa viny, zato že hrešili proti Hospodinovi, proti príbytku spravedlivosti a nádeje svojich otcov, proti Hospodinovi.
Jer 31:23 - Takto hovorí Hospodin Zástupov, Bôh Izraelov: Ešte povedia toto slovo v zemi Júdovej a v jeho mestách, keď dovediem zpät ich zajatých: Nech ťa požehná Hospodin, príbytku spravedlivosti, vrchu svätosti!

Verš 8
Ujdite zprostred Babylona a vyjdite zo zeme Chaldejov a buďte jako kozli pred stádom oviec!
Iz 48:20 - Vyjdite z Babylona! Utečte od Chaldejov! Zvestujte hlasom plesania, ohlasujte to, rozneste to až na koniec sveta! Povedzte: Hospodin vykúpil svojho služobníka Jakoba!
Jer 51:6 - Utečte zprostred Babylona! A zachráňte útekom každý svoju dušu! Aby ste nezahynuli majúc účasť v jeho neprávosti! Lebo je to čas pomsty Hospodinovej, ktorý mu dáva odplatu.
Zjv 18:4 - A počul som iný hlas z neba, ktorý hovoril: Vyjdite z neho, môj ľude, aby ste sa nezúčastnili jeho hriechov a aby ste nedostali z jeho rán.

Verš 41
Hľa, ľud prijde od severa a veľký národ a mnohí kráľovia, zobudiac sa povstanú od najďaľších končín zeme.
Jer 6:22 - Takto hovorí Hospodin: Hľa, ľud prijde zo zeme severa, a veľký národ zobudiac sa povstane od najďaľších končín zeme.

Verš 43
Keď počuje babylonský kráľ zvesť o nich; klesnú jeho ruky bezvládne; úzkosť ho pochytí, bolesť ako ženu, ktorá ide porodiť.
Jer 49:24 - Damašek zmalátnie, obráti sa na útek, hrôza ho pochytí, úzkosť a bolesti ho zachvátia ako ženu, ktorá ide porodiť.

Verš 44
Hľa, pojde hore jako lev od dôstojnosti Jordána hore proti pevnému bydlisku. Ale ich náhle pohnem na útek s neho a toho, kto je vyvolený, ustanovím nad ním. Lebo kto je mne rovný? A kto mi stanoví deň, pravotiť sa so mnou? Alebo kde, kto je ten pastier, ktorý by sa postavil predo mnou?
Jer 49:19 - Hľa, pojde hore jako lev od dôstojnosti Jordána, hore proti pevnému bydlisku. Ale ho náhle pohnem na útek s neho a toho, kto je vyvolený, ustanovím nad ním. Lebo kto je mne rovný? A kto mi stanoví deň, pravotiť sa so mnou? Alebo kde kto je ten pastier, ktorý by sa postavil predo mnou?
Jób 41:10 - Jeho kýchanie žiari svetlom a jeho oči sú jako riasy rannej zory.
Jer 49:19 - Hľa, pojde hore jako lev od dôstojnosti Jordána, hore proti pevnému bydlisku. Ale ho náhle pohnem na útek s neho a toho, kto je vyvolený, ustanovím nad ním. Lebo kto je mne rovný? A kto mi stanoví deň, pravotiť sa so mnou? Alebo kde kto je ten pastier, ktorý by sa postavil predo mnou?

Verš 13
Pre veľký hnev Hospodinov nebude obydlená, ale bude celá pustou pustatinou. Každý, kto pojde popri Babylone, zdesí sa a zhíkne nad všetkými jeho údermi.
Jer 49:17 - A tak bude Edom pustinou. Každý, kto pojde popri ňom, zdesí sa a zhíkne nad všetkými jeho údermi.

Verš 46
Od hlasu, že je dochytený Babylon, zatrasie sa zem, a medzi národami sa počuje krik.
Jer 49:21 - Od hrmotu ich pádu zatrasie sa zem. Krik! Jeho hlas bude sa čuť pri Červenom mori.

Verš 45
Preto počujte radu Hospodinovu, ktorú uradil proti Babylonu, a jeho myšlienky, ktoré si umyslel proti zemi Chaldejov! Istotne ich rozvláčia maličkí stáda; istotne spolu s nimi spustošia aj ich bydlisko.
Jer 49:20 - Preto počujte radu Hospodinovu, ktorú uradil proti Edomovi, a jeho myšlienky, ktoré si umyslel proti obyvateľom Témana: Istotne ich rozvláčia maličkí stáda; istotne spolu s nimi spustošia aj ich bydlisko.

Verš 40
A bude to jako Božie podvrátenie Sodomy a Gomory a jej súsedov, hovorí Hospodin; nikto tam nebude bývať, ani v nej nebude pohostíniť syn človeka.
Gn 19:25 - A tak podvrátil tie mestá i celú tú rovinu a zahladil všetkých obyvateľov tých miest, a zkazil všetko, čo rástlo na zemi.
Jer 49:18 - A bude to jako podvrátenie Sodomy a Gomory a jej súsedov, hovorí Hospodin: nikto tam nebude bývať, ani v ňom nebude pohostíniť syn človeka.

Verš 18
Preto takto hovorí Hospodin Zástupov, Bôh Izraelov: Hľa, navštívim babylonského kráľa i jeho zem, ako som navštívil assýrskeho kráľa.
2Kr 19:35 - A stalo sa tej istej noci, že vyšiel anjel Hospodinov a pobil v assýrskom tábore sto osemdesiatpäť tisíc. A keď vstali skoro ráno, videli, že hľa, všetci boli mŕtvolami.
2Kr 19:37 - A stalo sa, keď sa klaňal v dome Nizrocha, svojho boha, že Adrammelech a Šarecer, jeho synovia, ho zabili mečom a sami utiekli do zeme Araráta. A kraľoval Esar-chaddon, jeho syn, miesto neho.
Iz 37:36 - Potom vyšiel anjel Hospodinov a pobil v assýrskom tábore sto osemdesiatpäť tisíc. A keď vstali skoro ráno, videli, že hľa, všetci boli mŕtvolami.
Iz 37:38 - A stalo sa, keď sa klaňal v dome Nizrocha, svojho boha, že Adrammelech a Šarécer, jeho synovia, ho zabili mečom a sami utiekli do zeme Araratu. A kraľoval Esarchaddon, jeho syn, miesto neho.

Verš 30
Preto popadajú jeho mládenci na jeho uliciach, a všetci jeho bojovní mužovia umĺknu toho dňa, hovorí Hospodin.
Jer 49:26 - Preto padnú jeho mládenci na jeho uliciach a všetci bojovní mužovia umĺknu toho dňa, hovorí Hospodin Zástupov.

Jer 50,1 - Dlhé proroctvo o Babylone nie je jednotná báseň, ale skôr zbierka básní, ktoré majú ten istý predmet: pád Babylonu, ktorý bol postrachom Východu a zničil Júdske kráľovstvo. Preto v ňom niet ani nejakej myšlienkovej ucelenosti. – Mnohí, a to aj niektorí katolíci sa domnievajú, že toto proroctvo alebo aspoň jeho väčšiu časť nenapísal Jeremiáš.

Jer 50,2 - Slová v zátvorke nepatria asi do pôvodnej osnovy. – O Bélovi pozri pozn. k Iz 46,1. – Merodach je Marduk, hlavný boh hlavného mesta Babylonského kráľovstva, Babylonu, kde mal veľký chrám; tento bol jedným z divov sveta, volal sa E-sag-ila. Niekedy aj Marduka volali Bélom, pánom.

Jer 50,3 - Nepriateľ od severu sú Médi a Peržania.

Jer 50,13 - Porov. 49,17.

Jer 50,16 - O ničiacom meči pozri pozn. k 25,38; porov. 46,16.

Jer 50,17 - Spomína sa tu zánik Severnej (721 pr. Kr.) a Južnej (586) ríše Izraelitov.

Jer 50,19 - O Karmele pozri pozn. k Iz 33,9. – O Bášane Iz 2,13. – O Galaáde 8,22.

Jer 50,21 - Merataim sa volalo južné pobrežie Babylonu pri Perzskom zálive. Pekod ("klin": Pukudu) bolo meno akéhosi aramejského kmeňa na východe stredného Babylonu. Ale obe mená sú aj alegorickým označením celého Babylonu: Merataim znamená: "dvojnásobná vzbura"; Pekod: "navštívenie".

Jer 50,28 - Slová, ktoré sme dali do zátvoriek, v LXX chýbajú. Dostali sa sem asi z 51,11.

Jer 50,38 - Babylonci sa báli svojich bohov a zobrazovali si ich v strašidelných podobách.

Jer 50,40 - Porov. 49,18.

Jer 50,41 - Pozri pozn. k v. 3. Verše 41-43 porov. s veršami 6,22-24.

Jer 50,44-46 - Porov. s 49,19-21.