výhody registrácie

Kniha proroka Jeremiáša

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

Jer 19, 1-15

1 Takto riekol Hospodin: Iď a kúpiš hlinený žbán, s hrdlom, od hrnčiara a pojmi niektorých zo starších z ľudu a zo starších z kňazov 2 a vyjdeš do doliny Ben-hinnoma, ktorá je pri vchode do brány Charsít , a tam budeš hlásať slová, ktoré ti budem hovoriť. 3 A povieš: Počujte slovo Hospodinovo, kráľovia Júdovi a obyvatelia Jeruzalema! Takto hovorí Hospodin Zástupov, Bôh Izraelov: Hľa, uvediem zlé na toto miesto, takže každému, ktokoľvek počuje o ňom, bude znieť v ušiach, 4 pretože ma opustili a učinili toto miesto cudzím a kadili na ňom iným bohom, ktorých neznali oni ani ich otcovia ani kráľovia Júdovi, a naplnili toto miesto krvou nevinných. 5 A vystavili výšiny Bálove, aby pálili svojich synov ohňom zápalnými obeťami Bálovi, čoho som neprikázal a o čom som nehovoril, čo ani len nevstúpilo na moje srdce. 6 Preto hľa, idú dni, hovorí Hospodin, že sa nebude viacej nazývať toto miesto Tofetom a dolinou Ben-hinnoma, ale dolinou vraždenia. 7 A vyprázdnim radu Júdu a Jeruzalema na tomto mieste a spôsobím to, aby padli od meča pred svojimi nepriateľmi a od ruky tých, ktorí hľadajú ich dušu, a vydám ich mŕtve telo za pokrm nebeskému vtáctvu a zemskej zveri. 8 A obrátim toto mesto na pustinu a na rezavý posmech. Každý, kto pojde popri ňom, zdesí sa a zhíkne nad všetkými jeho údermi. 9 A spôsobím to, že budú jesť mäso svojich synov a mäso svojich dcér, a každý bude jesť mäso svojho blížneho v obľahnutí a v sovrení, ktorým ich sovrú ich nepriatelia a tí, ktorí hľadajú ich dušu. 10 Potom rozbiješ žbán pred očami mužov, ktorí pojdú s tebou. 11 A povieš im: Takto hovorí Hospodin Zástupov: Tak rozbijem tento ľud i toto mesto, jako niekto rozbije nádobu hrnčiara, ktorá sa už nemôže viacej napraviť, a v Tofete budú pochovávať, pretože nebude inde miesta na pochovávanie. 12 Tak urobím tomuto miestu, hovorí Hospodin, i jeho obyvateľom, nato, aby som vydal toto mesto, aby bolo jako Tofet. 13 A tak budú domy Jeruzalema a domy kráľov Júdových, tie nečisté, jako miesto Tofet, čo do všetkých domov, na ktorých postrešiach kadili všetkému vojsku nebies a liali iným bohom liate obeti. 14 A keď prišiel Jeremiáš z Tofeta, kam ho bol poslal Hospodin, aby prorokoval, postavil sa v nádvorí domu Hospodinovho a riekol všetkému ľudu: 15 Takto hovorí Hospodin Zástupov, Bôh Izraelov: Hľa, uvediem na toto mesto i na všetky jeho mestá všetko to zlé, ktoré som hovoril proti nemu, lebo zatvrdili svoju šiju, aby neposlúchali mojich slov.

Jer 19, 1-15

Verš 3
A povieš: Počujte slovo Hospodinovo, kráľovia Júdovi a obyvatelia Jeruzalema! Takto hovorí Hospodin Zástupov, Bôh Izraelov: Hľa, uvediem zlé na toto miesto, takže každému, ktokoľvek počuje o ňom, bude znieť v ušiach,
1Sam 3:11 - A Hospodin riekol Samuelovi: Hľa, ja učiním v Izraelovi takú vec, ktorá bude znieť v oboch jeho ušiach každému, kto ju počuje.
2Kr 21:12 - preto takto hovorí Hospodin, Bôh Izraelov: Hľa, uvediem zlé na Jeruzalem a na Júdu, takže každému, kto to počuje, bude hučať v oboch ušiach.

Verš 4
pretože ma opustili a učinili toto miesto cudzím a kadili na ňom iným bohom, ktorých neznali oni ani ich otcovia ani kráľovia Júdovi, a naplnili toto miesto krvou nevinných.
Iz 65:11 - Ale vy, ktorí opúšťate Hospodina, ktorí zabúdate na vrch mojej svätosti, ktorí strojíte bohu Šťastenovi stôl a Osudu nalievate strojeného vína,
Jer 2:13 - Lebo môj ľud spáchal dvoje zlo: Opustil mňa, prameň živej vody, aby si vyrúbali cisterny, deravé cisterny dopukané, ktoré nedržia vody!
Jer 2:17 - Či ti toho nespôsobilo to, že si, ó, dcéro Jeruzalema, opustila Hospodina, svojeho Boha, toho času, keď ťa vodil po svojej ceste?
Jer 2:19 - Bude ťa trestať tvoja vlastná zlosť, a tvoje odvrátenia ťa budú karhať. A tedy poznaj a vidz, že je to zlá vec a horká, že si opustila Hospodina, svojho Boha, a že nie je pri tebe mojej bázne, hovorí Pán Hospodin Zástupov.
Jer 5:7 - Kde je to, pre čo by som ti odpustil? Tvoji synovia ma opustili a prisahajú na to, čo nie je Bohom. Keď som ich nasýtil, cudzoložia, a valia sa zástupom do domu smilnice.
Jer 5:19 - A bude, keď poviete: Za čo nám učiní Hospodin, náš Bôh, všetko toto? že im povieš: Jako ste mňa opustili a slúžili ste cudzím bohom vo svojej zemi, tak budete slúžiť cudzincom v zemi, ktorá nie je vaša.
Jer 15:6 - Ty si zavrhol mňa, hovorí Hospodin, odišiel si zpät. Preto vystriem svoju ruku na teba a zkazím ťa. Ustal som a zunoval ľutovať.
Jer 17:13 - Nádejou Izraelovou je Hospodin. Hanbiť sa budú všetci, ktorí ťa opúšťajú! Tí, ktorí odstupujú odo mňa, budú zapísaní v zemi, pretože opustili prameň vody života, Hospodina.-
Jer 7:6 - ak neutisknete pohostína, siroty a vdovy a nijakým činom nevylejete nevinnej krvi na tomto mieste a za inými bohy nepojdete sebe na zlé,

Verš 6
Preto hľa, idú dni, hovorí Hospodin, že sa nebude viacej nazývať toto miesto Tofetom a dolinou Ben-hinnoma, ale dolinou vraždenia.
Jer 7:32 - Preto hľa, idú dni, hovorí Hospodin, že sa už viacej nepovie, že vraj Tofet alebo údolie Ben-hinnoma, ale údolie vraždenia, a budú pochovávať v Tofete, pretože nebude inde dosť miesta.

Verš 7
A vyprázdnim radu Júdu a Jeruzalema na tomto mieste a spôsobím to, aby padli od meča pred svojimi nepriateľmi a od ruky tých, ktorí hľadajú ich dušu, a vydám ich mŕtve telo za pokrm nebeskému vtáctvu a zemskej zveri.
Jer 15:3 - A ustanovím nad nimi štyri čeľade trestu, hovorí Hospodin, a to meč zabiť, psov rozvláčiť, nebeské vtáctvo a zemskú zver požrať a zkaziť.
Jer 16:4 - Pomrú prebolestnými smrťami, nebudú oplakávaní ani nebudú pochovaní, budú za hnojivo na tvári zeme, a pohynú mečom a hladom, a ich mŕtve telo bude za pokrm nebeskému vtáctvu a zemskej zveri.

Verš 9
A spôsobím to, že budú jesť mäso svojich synov a mäso svojich dcér, a každý bude jesť mäso svojho blížneho v obľahnutí a v sovrení, ktorým ich sovrú ich nepriatelia a tí, ktorí hľadajú ich dušu.
Lv 26:29 - Budete jesť telo svojich synov i telo svojich dcér budete jesť.
Dt 28:53 - A budeš jesť plod svojho vlastného života, telo svojich synov a svojich dcér, ktoré ti dal Hospodin, tvoj Bôh, v obležení a v úzkosti, ktorou ťa sovrie tvoj nepriateľ.
Nár 4:10 - Jod. Ruky ľútostivých žien varily svoje deti; boly im za pokrm v skrúšení dcéry môjho ľudu.

Verš 11
A povieš im: Takto hovorí Hospodin Zástupov: Tak rozbijem tento ľud i toto mesto, jako niekto rozbije nádobu hrnčiara, ktorá sa už nemôže viacej napraviť, a v Tofete budú pochovávať, pretože nebude inde miesta na pochovávanie.
Jer 7:32 - Preto hľa, idú dni, hovorí Hospodin, že sa už viacej nepovie, že vraj Tofet alebo údolie Ben-hinnoma, ale údolie vraždenia, a budú pochovávať v Tofete, pretože nebude inde dosť miesta.

Verš 13
A tak budú domy Jeruzalema a domy kráľov Júdových, tie nečisté, jako miesto Tofet, čo do všetkých domov, na ktorých postrešiach kadili všetkému vojsku nebies a liali iným bohom liate obeti.
Jer 7:18 - Synovia sberajú drevo, a otcovia zapaľujú oheň, a ženy miesia cesto, aby narobily kráľovnej nebies obetných koláčov a aby obetovali iným bohom liate obeti, nato, aby ma popudzovali.

Verš 15
Takto hovorí Hospodin Zástupov, Bôh Izraelov: Hľa, uvediem na toto mesto i na všetky jeho mestá všetko to zlé, ktoré som hovoril proti nemu, lebo zatvrdili svoju šiju, aby neposlúchali mojich slov.
Jer 7:26 - Ale ma nepočúvali ani nenaklonili svojho ucha, ale zatvrdili svoju šiju, robili horšie ako ich otcovia.
Jer 17:23 - Avšak neposlúchli ani nenaklonili svojho ucha, ale zatvrdili svoju šiju, aby nepočuli a aby neprijali naučenia.

Jer 19,2 - O údolí Beh-Hinom (Ben-Hinnom) a o Tofe-te pozri pozn. k Iz 30,33 a porov. Jer 7,31. – Jeruzalem-ská "Hrnčiarska brána" sa v Starom zákone nikde inde nespomína. Azda bola na južnej strane mesta, poblíž údolia Ben-Hinom.

Jer 19,3-9 - Porov. s 7,30 n. Mnohí pokladajú celú túto stať za neskorší dodatok.

Jer 19,3 - K výrazom pozri 2 Kr 21,12.

Jer 19,5 - Že Boh neprikázal Izraelitom, aby obetovali Bálovi, je prirodzené. Vete rozumej tak, že Boh nikdy nežiadal od Izraelitov, aby jemu, pravému Bohu, obetovali ľudí.

Jer 19,6 - Pozri pozn. k 7,32.

Jer 19,9 - Porov. Lv 26,29; Dt 28,53; Nár 2,20; 4,10. Že sa aj takáto hrôza stávala skutkom, dokazuje 2 Kr 6,28 n. Podobne Jozef Flávius, Židovská vojna VI, 3,3 n.

Jer 19,10 - O symbolických úkonoch pozri tu celkový úvod ku všetkým prorockým spisom. O pohrebisku v Tofete porov. pozn. k 7,32.

Jer 19,12 - Aj mesto bude podobné Tofetu, bude plné mŕtvol.

Jer 19,13 - Izraeliti i súkromne, na plochých strechách svojich domov, konali modloslužbu k úcte hviezd. Porov. 32,29; 2 Kr 23,12; Sof 1,5.