výhody registrácie

Príslovia

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Prís 30, 1-33

1 Slová Agura, Jakeho syna z Massy. (Takto zneje) výrok (tohto) muža: Ja trápil som sa, Bože, do vysilenia, do vysilenia som sa trápil, Bože, a som na konci. 2 Veď menej viem než (ktorýkoľvek) muž a nemám rozum ako iní ľudia, 3 nenaučil som sa múdrosti a nenadobudol som vedomosti o Najsvätejšom. 4 Kto vstúpil do neba a (zasa) zostúpil? Kto do svojho priehrštia vietor zozbieral? Kto zviazal vody do odevu? Ktože dal povstať všetkým zemským končinám? Ako sa menuje a ako sa volá jeho syn? Ak to vieš. 5 Každá Božia reč je rýdza, je štítom tým, čo dúfajú v neho. 6 Nepridávaj nič k jeho výrokom, aby ťa nestrestal a nedokázalo sa, že si luhárom. 7 Dve veci prosím od teba, neodopri mi (ich), pokým nezomriem: 8 Nepravdivosť a lživú reč (ráč) vzdialiť odo mňa! Nedávaj mi ani chudobu, ani bohatstvo, udeľ mi (vždy iba toľko, koľko) potrebujem na živobytie, 9 aby som sa nenasýtil (var’) a nezaprel ťa a nepovedal: „Kto je Pán?“, alebo neschudobnel (vari), a (tak) nekradol a nepotupil meno svojho Boha. 10 Nehanob sluhu pred jeho pánom, veď by ťa klial, a ty by si sa previnil. 11 Je pokolenie, ktoré kľaje svojho otca a svojej matke nedobrorečí. 12 Je pokolenie, ktoré je čisté podľa svojho názoru, hoci sa z neho nezmyl jeho hnus. 13 Je pokolenie, ktoré sa (na všetko) díva zvysoka a ktoré zdvíha brvy vozvysok. 14 Je pokolenie so zubmi (ako) paloše a s črenovými zubmi (sťaby) kosáky, by zosekalo biednych zo sveta a núdznych z povrchu zemského. 15 Pijavica má dvoje dcér (a ony hovoria): „Daj! Daj!“ Tri (veci) sú, čo nedajú sa nasýtiť, a štyri, (ktoré nikdy) nepovedia: „Dosť!“ 16 Podsvetie a lono ženy bezdetnej, zem, čo sa (nikdy) nenapije vody nadostač, a oheň, ktorý (nikdy) nehovorí: „Dosť!“ 17 Oko, ktoré robí (z) otca posmešky, alebo zhŕda poslušnosťou voči materi, vyďobú na potoku havrany a zožerú ho supie mláďatá. 18 Tri (veci) sú mi podivné a štyri nepochopiteľné (vonkoncom): 19 Púť orla na nebeskej (oblohe), púť hada na skale, púť lode morskou šíravou a (napokon) púť muža k mladici. 20 Taká je aj cesta cudzoložnej ženy: Naje sa, a (potom) si poutiera ústa a povie: „Neurobila som nič zlé.“ 21 Pre troje (vecí) chvie sa zem a štvoro nemôže zniesť (nijako): 22 Pre raba, keď sa stane vladárom, pre chmuľa, keď má chleba dosýta, 23 pre neľúbenú (ženu), keď sa vydáva, a pre slúžku, čo zapudzuje svoju gazdinú. 24 (Je) štvoro drobných (tvorov) na zemi, a (pritom) sú múdre náramne: 25 Mravce sú malý národ, a predsa sa v lete zásobujú potravou. 26 Hvizdáky nie sú dáke mocné pokolenie, a (jednako) si zakladajú svoje sídla na skale. 27 Kobylky kráľa nemajú, a (predsa) všetky tiahnu rojom usporiadaným. 28 Jašteričku chytíš rukami, a (jednako) býva v kráľovských palácoch. 29 Traja sú, čo si rázne kráčajú, a štyria, ktorí chodia strmým (kročajom): 30 Lev, (ktorý je) najmocnejší medzi zvermi a nezvrtne sa spiatky pred nikým, 31 kôň, osedlaný (do boja), a cap; a kráľ, (keď ide) v čele svojho vojenského zástupu. 32 Či si už býval pochabý a vynášal si sa, alebo si rozvažoval: Ruku na ústa! 33 Veď úderom na mlieko vzniká maslo, úderom na nos vyrinie sa krv a úderom na hnev skrsá spor.

Prís 30, 1-33

Verš 32
Či si už býval pochabý a vynášal si sa, alebo si rozvažoval: Ruku na ústa!
Jób 21:5 - Len hľaďte na mňa a zdúpnieť musíte, dajte si teda ruku na ústa!

Verš 4
Kto vstúpil do neba a (zasa) zostúpil? Kto do svojho priehrštia vietor zozbieral? Kto zviazal vody do odevu? Ktože dal povstať všetkým zemským končinám? Ako sa menuje a ako sa volá jeho syn? Ak to vieš.
Jób 38:4 - Keď som zem zakladal, kde si vtedy bol, nože mi to povedz, akže pravdu znáš!
Ž 104:3 - nad vodami si buduješ komnaty. Po oblakoch vystupuješ ako po schodoch, na krídlach vánku sa prechádzaš.
Iz 40:12 - Ktože zmeral svojou hrsťou vody a obopäl piaďou nebesá, meričkou prach zeme odmeral, odvážil vrchy na váhe a pahorky na závaží?

Verš 5
Každá Božia reč je rýdza, je štítom tým, čo dúfajú v neho.
Ž 12:6 - „Pretože chudák biedu trie a úbožiak stoná, povstanem teda,“ hovorí Pán, „zachránim toho, ktorým opovrhujú.“
Ž 18:30 - Na šíky nepriateľov zaútočím s tvojou pomocou; a s pomocou svojho Boha hradby preskočím.
Ž 19:8 - Zákon Pánov je dokonalý, osviežuje dušu. Svedectvo Pánovo je hodnoverné, dáva múdrosť maličkým.
Ž 119:140 - Tvoj výrok je dokonale vyskúšaný v ohni a tvoj sluha ho miluje.

Verš 6
Nepridávaj nič k jeho výrokom, aby ťa nestrestal a nedokázalo sa, že si luhárom.
Dt 4:2 - K slovám, ktoré vám hovorím, nepridáte vôbec nič, ani z nich nič neuberiete; zachovávajte prikázania Pána, svojho Boha, ktoré vám ukladám!
Dt 12:32 -
Zjv 22:18 - Ja dosvedčujem každému, kto počúva prorocké slová tejto knihy. Keby niekto k tomu niečo pridal, tomu Boh pridá rany opísané v tejto knihe.

Verš 13
Je pokolenie, ktoré sa (na všetko) díva zvysoka a ktoré zdvíha brvy vozvysok.
Prís 6:17 - pyšné oči, jazyk falošný a ruky, ktoré prelievajú krv nevinnú,

Verš 14
Je pokolenie so zubmi (ako) paloše a s črenovými zubmi (sťaby) kosáky, by zosekalo biednych zo sveta a núdznych z povrchu zemského.
Prís 12:18 - Voľakto tára, (ako keby) mečom prekáľal, ale jazyk múdrych je (sťa) liek.

Verš 25
Mravce sú malý národ, a predsa sa v lete zásobujú potravou.
Prís 6:8 - pripravuje si v lete potravu, zhromažďuje si pokrm cez žatvu.

Verš 31
kôň, osedlaný (do boja), a cap; a kráľ, (keď ide) v čele svojho vojenského zástupu.
Jób 39:19 - Ty to azda dávaš silu koňovi, šiju jeho hrivou priodievaš ty?

Pris 30,1 - Táto ďalšia krátka zbierka múdrych výrokov sa pripisuje Agurovi, ktorý nie je bližšie známy. – Massa bola pôvodne vlasť arabského kmeňa, ktorý odvádzal svoj pôvod od Izmaela (Gn 25,14). Agur vystupuje ako ctiteľ Jahveho, a to by hádam naznačovalo, že Massu neskôr zaujali Židia.

Pris 30,11-14 - Agur líči vari pokolenie svojich vrstovníkov. Porov. 20,20; 20,9; 6,17.

Pris 30,15-16 - Verš 15ab a 16a sú v pôvodine veľmi poškodené.

Pris 30,17 - Na nepochovanom, vyhodenom tele kŕmili sa havrany. Porov. 1 Sam 17,44; 1 Kr 14,11; 16,4.

Pris 30,20 - Verš je bez súvisu s ostatnými číselnými prísloviami. Azda je len neúplnou vsuvkou; chýba polverš 20b.

Pris 30,31 - Celý verš je v pôvodine veľmi poškodený.

Pris 30,32-33 - Pôvodný text je ťažko zrozumiteľný. Len toto sa dá z neho vyčítať, že človeku sa treba chrániť vyzývavosti a radšej mlčať, než by vybúšili vyprovokované vášne.