výhody registrácie

Kniha Exodus

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Ex 6, 1-30

1 (KAT) Pán odpovedal Mojžišovi: „Teraz uvidíš, čo urobím faraónovi. Veď pod silnou rukou vás on prepustí a pod mocnou rukou vás aj vyženie zo svojej krajiny!“

2 (KAT) Potom Boh hovoril Mojžišovi: „Ja som Pán.

3 (KAT) Ja som sa zjavoval Abrahámovi, Izákovi a Jakubovi ako Všemohúci Boh, ale pod svojím menom Pán som sa im nedal poznať.

4 (KAT) Uzavrel som s nimi aj svoju zmluvu, že im dám kanaánsku krajinu, kde bývali ako cudzinci.

5 (KAT) Ja som počul aj nárek Izraelitov, ktorých ujarmili Egypťania, a rozpamätal som sa na svoju zmluvu.

6 (KAT) Preto povedz Izraelitom: »Ja som Pán a ja vás vyvediem spod jarma egyptskej roboty, vyslobodím vás z otroctva a vykúpim vás zdvihnutým ramenom a veľkými trestmi.

7 (KAT) Vezmem si vás za svoj ľud a budem vaším Bohom a vy poznáte, že ja, Pán, som váš Boh, ktorý vás vyviedol spod jarma egyptských robôt.«

8 (KAT) Potom vás vovediem do krajiny, ktorú som slávnostne prisľúbil dať Abrahámovi, Izákovi a Jakubovi. Ja, Pán, vám ju dám do vlastníctva!“

9 (KAT) Mojžiš to oznámil Izraelitom, ale oni nechceli Mojžiša ani počúvať pre malomyseľnosť a pre ťarchu robôt.

10 (KAT) Tu Pán hovoril Mojžišovi:

11 (KAT) „Choď, povedz egyptskému kráľovi, faraónovi, nech prepustí Izraelitov zo svojej krajiny!“

12 (KAT) Mojžiš však odpovedal Pánovi: „Hľa, Izraeliti ma nepočúvajú, akože ma poslúchne faraón, keď mám okrem toho nemotorné ústa?“

13 (KAT) A Pán znova hovoril s Mojžišom a Áronom a poslal ich k Izraelitom a k egyptskému kráľovi, faraónovi, aby vyviedli Izraelitov z egyptskej krajiny.

14 (KAT) Títo sú poprední vo svojich rodoch: Synovia Rubena, Izraelovho prvorodeného: Henoch, Falu, Hesron a Charmi.

15 (KAT) To sú popredné rodiny Rubenove. Simeonovi synovia: Jamuel, Jamin, Ahod, Jachin, Soar a syn kanaánskej ženy Šaul. To sú popredné rodiny Simeonove.

16 (KAT) Toto sú mená synov Léviho podľa ich pôvodu: Gerson, Kaát a Merari. A Lévi žil stotridsaťsedem rokov.

17 (KAT) Gersonovi synovia: Lobni a Semei podľa svojich čeľadí.

18 (KAT) Kaátovi synovia: Amram, Isaár, Hebron a Oziel. Kaát žil stotridsaťtri rokov.

19 (KAT) Synovia Merariho: Moholi a Musi. To sú popredné rodiny podľa ich pôvodu.

20 (KAT) Amram si vzal za ženu svoju tetu Jochabed a ona mu porodila Árona a Mojžiša. Amram žil stotridsaťsedem rokov.

21 (KAT) Isaárovi synovia: Kore, Nefer a Zechri.

22 (KAT) Ozielovi synovia: Misael, Elisafan a Setri.

23 (KAT) Áron si vzal za ženu Aminadabovu dcéru, Nahasonovu sestru Alžbetu, a ona mu porodila Nadaba, Abiuho, Eleazara a Itamara.

24 (KAT) Synovia Koreho: Aser, Elkana a Abiasaf. To sú popredné rodiny Koreovcov.

25 (KAT) Áronov syn Eleazar si vzal za ženu z Futielových dcér a ona mu porodila Finésa. To sú poprední z rodín Léviho podľa svojich čeľadí.

26 (KAT) To je ten Áron a ten Mojžiš, ktorým Pán povedal: „Vyveďte Izraelitov z egyptskej krajiny podľa ich skupín!“

27 (KAT) To oni sa rozprávali s egyptským kráľom, faraónom, keď chceli vyviesť Izraelitov z Egypta. To bol Mojžiš a Áron.

28 (KAT) V tom čase, keď Pán v egyptskej krajine hovoril Mojžišovi,

29 (KAT) Pán povedal Mojžišovi: „Ja som Pán! Povedz faraónovi, egyptskému kráľovi, čo som ti hovoril!“

30 (KAT) Ale Mojžiš odpovedal Pánovi: „Veď ja mám nemotorné ústa, akože ma faraón vypočuje?“


Ex 6, 1-30

Verš 12
Mojžiš však odpovedal Pánovi: „Hľa, Izraeliti ma nepočúvajú, akože ma poslúchne faraón, keď mám okrem toho nemotorné ústa?“
Ex 6:29 - Pán povedal Mojžišovi: „Ja som Pán! Povedz faraónovi, egyptskému kráľovi, čo som ti hovoril!“
Ex 4:10 - Nato Mojžiš povedal Pánovi: „Nie tak, Pane! Ja nie som výrečný muž. Nebol som predtým a nie som ani teraz, odkedy sa rozprávaš so svojím sluhom, lebo mám nemotorné ústa a ťarbavý jazyk.“

Verš 14
Títo sú poprední vo svojich rodoch: Synovia Rubena, Izraelovho prvorodeného: Henoch, Falu, Hesron a Charmi.
Gn 46:9 - Rubenovi synovia: Henoch, Falu, Hesron a Karmi.
Nm 26:5 - Izraeliti, ktorí vyšli z Egypta, boli títo: Izraelov prvorodený Ruben. Rubenovi synovia boli: Henoch, z ktorého pochádza čeľaď Henochovcov, Falu, z ktorého pochádza čeľaď Faluovcov,
1Krn 5:3 - Synovia Rubena, Izraelovho prvorodeného, (sú teda): Enoch, Falu, Esron a Karmi …

Verš 15
To sú popredné rodiny Rubenove. Simeonovi synovia: Jamuel, Jamin, Ahod, Jachin, Soar a syn kanaánskej ženy Šaul. To sú popredné rodiny Simeonove.
Gn 46:10 - Simeonovi synovia: Jamuel, Jamin, Ahod, Jachin, Sohar a syn Kanaánčanky Šaul.
Nm 26:12 - Simeonovi synovia podľa svojich čeľadí boli: Namuel, z ktorého pochádza čeľaď Namuelovcov, z Jamina čeľaď Jaminovcov, z Jachina čeľaď Jachinovcov,
1Krn 4:24 - Simeonovi synovia: Namuel, Jamin, Jarib, Zara, Šaul:

Verš 16
Toto sú mená synov Léviho podľa ich pôvodu: Gerson, Kaát a Merari. A Lévi žil stotridsaťsedem rokov.
Gn 46:11 - Léviho synovia: Gerson, Kaát a Merari.
Nm 3:17 - a toto sú Léviho synovia podľa svojich mien: Gerson Kaát a Merari.
Nm 26:57 - A toto sú prehliadnutí leviti podľa svojich čeľadí: z Gersona pochádza čeľaď Gersonovcov, z Kaáta čeľaď Kaátovcov a z Merariho čeľaď Merariovcov.
1Krn 6:1 - Léviho synovia: Gerson, Kaát a Merari.
1Krn 6:16 - A toto sú tí, ktorých Dávid ustanovil na spev v Pánovom dome odvtedy, keď sa archa dostala na pokoj.
1Krn 23:6 - Dávid ich rozdelil na skupiny podľa Léviho synov Gersona, Kaáta a Merariho.

Verš 17
Gersonovi synovia: Lobni a Semei podľa svojich čeľadí.
1Krn 6:17 - Konali službu spevu pred stanom zhromaždenia, kým Šalamún nepostavil v Jeruzaleme Pánov dom. Svoju službu zastávali podľa svojich ustanovení.
1Krn 23:7 - Ku Gersonovi patrili: Lédan a Semei.

Verš 18
Kaátovi synovia: Amram, Isaár, Hebron a Oziel. Kaát žil stotridsaťtri rokov.
1Krn 6:18 - Službu konali títo a ich synovia: Z Kaátových synov: spevák Heman, syn Joela, syna Samuela,
1Krn 23:12 - Kaátovi synovia Amram, Isaár, Hebron a Oziel, štyria.

Verš 19
Synovia Merariho: Moholi a Musi. To sú popredné rodiny podľa ich pôvodu.
1Krn 6:19 - syna Elkanu, syna Jerohama, syna Eliela, syna Tohuho,
1Krn 23:21 - Merariho synovia: Moholi a Musi. Moholiho synovia Eleazar a Kis.

Verš 20
Amram si vzal za ženu svoju tetu Jochabed a ona mu porodila Árona a Mojžiša. Amram žil stotridsaťsedem rokov.
Ex 2:1 - Šiel istý muž z kmeňa Léviho a vzal si za ženu Léviho dcéru.
Nm 26:59 - ktorý mal za manželku Jochabed, dcéru Léviho, ktorá sa mu narodila v Egypte. Ona porodila svojmu mužovi Amramovi synov Árona a Mojžiša, a ich sestru Máriu.

Verš 23
Áron si vzal za ženu Aminadabovu dcéru, Nahasonovu sestru Alžbetu, a ona mu porodila Nadaba, Abiuho, Eleazara a Itamara.
Nm 3:2 - a toto sú mená Áronových synov: prvorodený Nadab, potom Abiu, Eleazar a Itamar.
Nm 26:60 - Áronovi sa narodil Nadab, Abiu, Eleazar a Itamar.
1Krn 6:3 - Kaátovi synovia: Amram, Isaár, Hebron a Oziel.
1Krn 24:1 - Rozdelenie Áronových synov: Áronovi synovia: Nadab, Abiu, Eleazar a Itamar.

Verš 30
Ale Mojžiš odpovedal Pánovi: „Veď ja mám nemotorné ústa, akože ma faraón vypočuje?“
Ex 6:12 - Mojžiš však odpovedal Pánovi: „Hľa, Izraeliti ma nepočúvajú, akože ma poslúchne faraón, keď mám okrem toho nemotorné ústa?“
Ex 4:10 - Nato Mojžiš povedal Pánovi: „Nie tak, Pane! Ja nie som výrečný muž. Nebol som predtým a nie som ani teraz, odkedy sa rozprávaš so svojím sluhom, lebo mám nemotorné ústa a ťarbavý jazyk.“

Ex 6,1 - Silná ruka, mocná ruka značí Božiu všemohúcnosť, ktorá sa prejaví na faraónovi a jeho ľude, keď Boh zázračným spôsobom zakročí v prospech svojho ľudu.

Ex 6,2-8 - V týchto veršoch Pán poúča Mojžiša, ako bude môcť znova prebudiť skleslú dôveru Izraelitov. Boh sa zjavoval za časov patriarchov ako Všemohúci Boh ('Él Šaddaj; Gn 17,1; 35,11), ale nezjavil sa im pod menom Pán, Jahve. Toto meno zjavuje teraz Mojžišovi a žiada, aby ho vyvolený národ poznal a vzýval pod týmto menom. Odteraz aj svätopisec bude robiť rozdiel medzi dvoma slovami Boh a Pán. Pomenovanie Boh bude používať vtedy, keď bude hovoriť o Bohu vo vzťahu k celému svetu; meno Jahve zasa, keď pôjde o vzťah Boha k Izraelitom. Jahve-Pán je teda osobné meno, ktorým sa pravý a jediný Boh zjavuje a prezrádza v izraelskom národe, keď sa Izraela ujíma ako svojho majetku. Boh pod menom 'Él Šaddaj dával patriarchom prísľuby, ten istý Boh, teraz pod menom Pán, ich ide splniť.

Ex 6,7 - Zvratom: "Vezmem si vás za svoj ľud a budem vaším Bohom" Boh vyjadruje nový vzťah medzi sebou a svojím ľudom. Je to typický zvrat pre vyjadrenie Božieho vyvolenia a zmluvy.

Ex 6,14 - Gn 46,9; Nm 26,5; 1 Krn 5,1. V Písme sa udáva rodostrom mužov vtedy, keď začínajú verejne vystupovať. Mojžiš a Áron teraz začínajú svoje veľké poslanie. Izraeliti majú vedieť, že títo dvaja mužovia zaujímajú význačné miesto v rodine izraelského národa. Rodostrom je skrátený, neúplný.

Ex 6,20 - Jochabed ,Jahve je sláva, slávny'.V rodostrome je Áron na prvom mieste, je starší ako Mojžiš. Ale neskoršie sa uvádza vždy Mojžiš prv a len potom Áron.