výhody registrácie

Kniha Exodus

Biblia - Sväté písmo

(HEM - Hebrejský - Moderný)

Ex 22, 1-31

1 כי יגנב איש שור או שה וטבחו או מכרו חמשה בקר ישלם תחת השור וארבע צאן תחת השה׃ 2 אם במחתרת ימצא הגנב והכה ומת אין לו דמים׃ 3 אם זרחה השמש עליו דמים לו שלם ישלם אם אין לו ונמכר בגנבתו׃ 4 אם המצא תמצא בידו הגנבה משור עד חמור עד שה חיים שנים ישלם׃ 5 כי יבער איש שדה או כרם ושלח את בעירה ובער בשדה אחר מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם׃ 6 כי תצא אש ומצאה קצים ונאכל גדיש או הקמה או השדה שלם ישלם המבער את הבערה׃ 7 כי יתן איש אל רעהו כסף או כלים לשמר וגנב מבית האיש אם ימצא הגנב ישלם שנים׃ 8 אם לא ימצא הגנב ונקרב בעל הבית אל האלהים אם לא שלח ידו במלאכת רעהו׃ 9 על כל דבר פשע על שור על חמור על שה על שלמה על כל אבדה אשר יאמר כי הוא זה עד האלהים יבא דבר שניהם אשר ירשיען אלהים ישלם שנים לרעהו׃ 10 כי יתן איש אל רעהו חמור או שור או שה וכל בהמה לשמר ומת או נשבר או נשבה אין ראה׃ 11 שבעת יהוה תהיה בין שניהם אם לא שלח ידו במלאכת רעהו ולקח בעליו ולא ישלם׃ 12 ואם גנב יגנב מעמו ישלם לבעליו׃ 13 אם טרף יטרף יבאהו עד הטרפה לא ישלם׃ 14 וכי ישאל איש מעם רעהו ונשבר או מת בעליו אין עמו שלם ישלם׃ 15 אם בעליו עמו לא ישלם אם שכיר הוא בא בשכרו׃ 16 וכי יפתה איש בתולה אשר לא ארשה ושכב עמה מהר ימהרנה לו לאשה׃ 17 אם מאן ימאן אביה לתתה לו כסף ישקל כמהר הבתולת׃ 18 מכשפה לא תחיה׃ 19 כל שכב עם בהמה מות יומת׃ 20 זבח לאלהים יחרם בלתי ליהוה לבדו׃ 21 וגר לא תונה ולא תלחצנו כי גרים הייתם בארץ מצרים׃ 22 כל אלמנה ויתום לא תענון׃ 23 אם ענה תענה אתו כי אם צעק יצעק אלי שמע אשמע צעקתו׃ 24 וחרה אפי והרגתי אתכם בחרב והיו נשיכם אלמנות ובניכם יתמים׃ 25 אם כסף תלוה את עמי את העני עמך לא תהיה לו כנשה לא תשימון עליו נשך׃ 26 אם חבל תחבל שלמת רעך עד בא השמש תשיבנו לו׃ 27 כי הוא כסותה לבדה הוא שמלתו לערו במה ישכב והיה כי יצעק אלי ושמעתי כי חנון אני׃ 28 אלהים לא תקלל ונשיא בעמך לא תאר׃ 29 מלאתך ודמעך לא תאחר בכור בניך תתן לי׃ 30 כן תעשה לשרך לצאנך שבעת ימים יהיה עם אמו ביום השמיני תתנו לי׃ 31 ואנשי קדש תהיון לי ובשר בשדה טרפה לא תאכלו לכלב תשלכון אתו׃

Ex 22, 1-31

Verš 1
כי יגנב איש שור או שה וטבחו או מכרו חמשה בקר ישלם תחת השור וארבע צאן תחת השה׃
2Sam 12:6 - ואת הכבשה ישלם ארבעתים עקב אשר עשה את הדבר הזה ועל אשר לא חמל׃

Verš 18
מכשפה לא תחיה׃
Dt 18:10 - לא ימצא בך מעביר בנו ובתו באש קסם קסמים מעונן ומנחש ומכשף׃

Verš 19
כל שכב עם בהמה מות יומת׃
Lv 18:23 - ובכל בהמה לא תתן שכבתך לטמאה בה ואשה לא תעמד לפני בהמה לרבעה תבל הוא׃
Lv 20:15 - ואיש אשר יתן שכבתו בבהמה מות יומת ואת הבהמה תהרגו׃

Verš 20
זבח לאלהים יחרם בלתי ליהוה לבדו׃
Dt 17:2 - כי ימצא בקרבך באחד שעריך אשר יהוה אלהיך נתן לך איש או אשה אשר יעשה את הרע בעיני יהוה אלהיך לעבר בריתו׃

Verš 21
וגר לא תונה ולא תלחצנו כי גרים הייתם בארץ מצרים׃
Lv 19:34 - כאזרח מכם יהיה לכם הגר הגר אתכם ואהבת לו כמוך כי גרים הייתם בארץ מצרים אני יהוה אלהיכם׃

Verš 22
כל אלמנה ויתום לא תענון׃
Za 7:10 - ואלמנה ויתום גר ועני אל תעשקו ורעת איש אחיו אל תחשבו בלבבכם׃

Verš 25
אם כסף תלוה את עמי את העני עמך לא תהיה לו כנשה לא תשימון עליו נשך׃
Lv 25:36 - אל תקח מאתו נשך ותרבית ויראת מאלהיך וחי אחיך עמך׃
Dt 23:19 - לא תשיך לאחיך נשך כסף נשך אכל נשך כל דבר אשר ישך׃
Ž 15:5 - כספו לא נתן בנשך ושחד על נקי לא לקח עשה אלה לא ימוט לעולם׃
Prís 28:8 - מרבה הונו בנשך ובתרבית לחונן דלים יקבצנו׃
Ez 18:8 - בנשך לא יתן ותרבית לא יקח מעול ישיב ידו משפט אמת יעשה בין איש לאיש׃

Verš 26
אם חבל תחבל שלמת רעך עד בא השמש תשיבנו לו׃
Dt 24:12 - ואם איש עני הוא לא תשכב בעבטו׃

Verš 28
אלהים לא תקלל ונשיא בעמך לא תאר׃
Sk 23:3 - ויאמר אליו פולוס יככה אלהים הקיר המסיד האמנם ישב אתה לדין אתי כתורה ואתה מצוה להכותי שלא כתורה׃

Verš 29
מלאתך ודמעך לא תאחר בכור בניך תתן לי׃
Ex 13:2 - קדש לי כל בכור פטר כל רחם בבני ישראל באדם ובבהמה לי הוא׃
Ex 13:12 - והעברת כל פטר רחם ליהוה וכל פטר שגר בהמה אשר יהיה לך הזכרים ליהוה׃

Verš 30
כן תעשה לשרך לצאנך שבעת ימים יהיה עם אמו ביום השמיני תתנו לי׃
Ex 23:19 - ראשית בכורי אדמתך תביא בית יהוה אלהיך לא תבשל גדי בחלב אמו׃
Lv 22:27 - שור או כשב או עז כי יולד והיה שבעת ימים תחת אמו ומיום השמיני והלאה ירצה לקרבן אשה ליהוה׃
Ez 44:30 - וראשית כל בכורי כל וכל תרומת כל מכל תרומותיכם לכהנים יהיה וראשית ערסותיכם תתנו לכהן להניח ברכה אל ביתך׃

Verš 31
ואנשי קדש תהיון לי ובשר בשדה טרפה לא תאכלו לכלב תשלכון אתו׃
Lv 22:8 - נבלה וטרפה לא יאכל לטמאה בה אני יהוה׃
Ez 44:31 - כל נבלה וטרפה מן העוף ומן הבהמה לא יאכלו הכהנים׃