výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(RV - Španielský - Reina Valera)

Ž 61, 1-8

1 Al Músico principal: sobre Neginoth: Salmo de David. OYE, oh Dios, mi clamor; A mi oración atiende. 2 Desde el cabo de la tierra clamaré á ti, cuando mi corazón desmayare: A la peña más alta que yo me conduzcas. 3 Porque tú has sido mi refugio, Y torre de fortaleza delante del enemigo. 4 Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre: Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. 5 Porque tú, oh Dios, has oído mis votos, Has dado heredad á los que temen tu nombre. 6 Días sobre días añadirás al rey: Sus años serán como generación y generación. 7 Estará para siempre delante de Dios: Misericordia y verdad prepara que lo conserven. 8 Así cantaré tu nombre para siempre, Pagando mis votos cada día.

Ž 61, 1-8

Z 61,2 - Hoci Pán je všade, žalmista predsa obracia svoje oči a srdce k Sionu, kde osobitným spôsobom prebýva Pán na svojom tróne nad archou zmluvy. "Od konca zeme volám…" tieto slová značia veľkú vzdialenosť.

Z 61,7 - Kráľ si v dôvere v Božie sľuby žiada dlhý život. Aj pri vzbure sa tu modlí za seba, ale jeho slová majú širší dosah, zahrnujú všetkých jeho nástupcov na tróne a splnia sa len v osobe Mesiáša, ktorý bude kraľovať naveky a ktorého Kráľovstvu nebude konca (2 Sam 7,12-16; Lk 1,32-33).