výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Ž 103, 1-22

1 Od Dávida. Dobroreč, duša moja, Pánovi a celé moje vnútro jeho menu svätému. 2 Dobroreč, duša moja, Pánovi a nezabúdaj na jeho dobrodenia. 3 Veď on ti odpúšťa všetky neprávosti, on lieči všetky tvoje neduhy; 4 on vykupuje tvoj život zo záhuby, on ťa venčí milosrdenstvom a milosťou; 5 on naplňuje dobrodeniami tvoje roky, preto sa ti mladosť obnovuje ako orlovi. 6 Pán koná spravodlivo a prisudzuje právo všetkým utláčaným. 7 Mojžišovi zjavil svoje cesty a synom Izraela svoje skutky. 8 Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a dobrotivý nesmierne. 9 Nevyčíta nám ustavične naše chyby, ani sa nehnevá naveky. 10 Nezaobchodí s nami podľa našich hriechov, ani nám neodpláca podľa našich neprávostí. 11 Lebo ako vysoko je nebo od zeme, také veľké je jeho zľutovanie voči tým, čo sa ho boja. 12 Ako je vzdialený východ od západu, tak vzďaľuje od nás našu neprávosť. 13 Ako sa otec zmilúva nad deťmi, tak sa Pán zmilúva nad tými, čo sa ho boja. 14 Veď on dobre vie, z čoho sme stvorení; pamätá, že sme iba prach. 15 Ako tráva sú dni človeka, odkvitá sťa poľný kvet. 16 Ledva ho vietor oveje, už ho niet, nezostane po ňom ani stopa. 17 No milosrdenstvo Pánovo je od večnosti až na večnosť voči tým, čo sa ho boja a jeho spravodlivosť chráni ich detné deti, 18 tie, čo zachovávajú jeho zmluvu, čo pamätajú na jeho prikázania a plnia ich. 19 Pán si pripravil trón v nebesiach; kraľuje a panuje nad všetkými. 20 Dobrorečte Pánovi, všetci jeho anjeli, udatní hrdinovia, čo počúvate na jeho slová a plníte jeho príkazy. 21 Dobrorečte Pánovi, všetky jeho zástupy, jeho služobníci, čo jeho vôľu plníte. 22 Dobrorečte Pánovi, všetky jeho diela, všade, kde on panuje. Dobroreč, duša moja, Pánovi.

Ž 103, 1-22

Verš 8
Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a dobrotivý nesmierne.
Ex 34:6 - Potom Pán prešiel popred neho a volal: „Pán, Pán je milostivý a láskavý Boh, zhovievavý, veľmi milosrdný a verný.
Nm 14:18 - Pán je zhovievavý a veľmi milostivý, odpúšťa hriechy a poklesky. Nikoho však nenechá bez trestu, navštevuje hriechy otcov na deťoch až do tretieho a štvrtého pokolenia.
Dt 5:10 - ale zmilúvam sa až nad tisícimi u tých, čo ma milujú a zachovávajú moje príkazy.
Neh 9:17 - Odopreli poslúchať a nerozpamätúvali sa na tvoje divy, ktoré si pre nich urobil, ale zatvrdili svoje šije, ustanovili si náčelníka a chceli sa vo svojej hlavatosti vrátiť do svojho otroctva. No ty si Boh, ktorý odpúšťa, si láskavý a milosrdný, dlho zhovievavý a veľkého zľutovania. Neopustil si ich.
Ž 86:15 - No ty, Pane, si Boh milosrdný a láskavý, zhovievavý, veľmi milostivý a verný.
Ž 145:8 - Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a veľmi láskavý.
Jer 32:18 - Tisícom preukazuješ milosrdenstvo, vinu otcov však, keď sa pominú, odplatíš ich synom; Boh veľký a mocný, ktorého meno je Pán zástupov!

Verš 9
Nevyčíta nám ustavične naše chyby, ani sa nehnevá naveky.
Iz 57:16 - Lebo sa nebudem večne pravotiť, ani sa nebudem ustavične hnevať, veď by predo mnou omdlel duch a duše, ktoré som ja stvoril.
Jer 3:5 - Či sa večne budeš mrzieť? Bez konca budeš prechovávať hnev?« Tak hovoríš, ale robíš zle, koľko len vládzeš.“

Verš 18
tie, čo zachovávajú jeho zmluvu, čo pamätajú na jeho prikázania a plnia ich.
Dt 7:9 - A ty spoznáš, že Pán, tvoj Boh, je Boh mocný a verný, ktorý zachováva svoju zmluvu a svoju láskavosť na tisíc pokolení k tým, čo ho milujú a zachovávajú jeho prikázania.

Verš 21
Dobrorečte Pánovi, všetky jeho zástupy, jeho služobníci, čo jeho vôľu plníte.
Gn 32:2 - Aj Jakub šiel svojou cestou. Tu ho stretli Boží anjeli.
1Kr 22:19 - A tamten pokračoval: „Nuž počuj slovo Pánovo! Videl som Pána sedieť na tróne a celé nebeské vojsko stáť pri ňom po jeho pravej i ľavej strane.
Ef 3:10 - aby sa teraz skrze Cirkev kniežatstvám a mocnostiam v nebi stala známou Božia mnohotvárna múdrosť,
Kol 1:16 - lebo v ňom bolo stvorené všetko na nebi a na zemi, viditeľné i neviditeľné, tróny aj panstvá, kniežatstvá aj mocnosti. Všetko je stvorené skrze neho a pre neho.

Verš 15
Ako tráva sú dni človeka, odkvitá sťa poľný kvet.
Ž 90:5 - Uchvacuješ ich: sú ako ranný sen;
Jób 14:1 - Veď človek, čo sa zrodil zo ženy, má dni krátke a plné lopoty,
Ž 90:5 - Uchvacuješ ich: sú ako ranný sen;
Jak 1:10 - bohatý zasa svojou úbohosťou, lebo sa pominie ako kvet trávy:
1Pt 1:24 - Lebo každé telo je ako tráva a všetka jeho sláva ako kvet trávy. Tráva uschne, kvet odpadne,

Z 103,5 - "Obnovuje mladosť ako orlovi" - sv. Hieronym k Iz 40,31: "Hovorievame, že starý orol omladne, keď mu vymenia krídla."

Z 103,8 - Tieto slová sú aj v Ex 34,6, kde ich hovorí sám Pán (porov. Ž 145,8).

Z 103,16 - "Nezostane po ňom ani stopa" (Ž 90,5; Iz 40,6-8; Jób 7,10; 8,18; 14,2 atď.). - Človek je úbohý, pominuteľný tvor, Božie milosrdenstvo a láska sú však večné.