výhody registrácie

Kniha Jób

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Jób 8, 1-22

1 Tu prehovoril Šuachčan Bildad a vravel: 2 „Dokedy budeš vravieť také veci a slová tvojich úst budú ako víchor? 3 Azda Boh, prevracia súdne právo, alebo Všemohúci porušuje spravodlivosť? 4 Ak ti deti zhrešili proti nemu, vydal ich napospas vlastnej vine. 5 Ale ak sa ty obrátiš k Pánovi, vyprosíš si milosť Všemocného. 6 Ak budeš nevinný a spravodlivý, on bude hneď bedliť o teba a obnoví príbytok tvojej spravodlivosti. 7 Ak tvoj počiatok aj bude malý, tvoja budúcnosť veľmi narastie. 8 Len sa spýtaj pokolení minulých, na skúsenosť predkov pozor daj! 9 My včerajší sme iba a nevedomí, naše zemské dni sú sťaby tieň. 10 Či nie oni učia ťa a hovoria ti, zo svojich sŕdc vynášajú slová? 11 Pučí azda rákosie, kde niet bahna, abo rastie tŕstie, kde vlahy niet? 12 Hoc je v kvete ešte a nezrezané, pred všetkými bylinami usychá. 13 To cesta je každého hriešnika, takto hynie nádej bezbožníka. 14 Skladá svoju dôveru do prázdnej kapsy, svoju zábezpeku do pavučiny. 15 Chce sa oprieť o svoj dom, no nevydrží, chce sa ho pridržať, neobstojí však. 16 Stojí plné šťavy pred východom slnka, výhonkami čnie nad svojím sadom, 17 lenže jeho korene sú v hŕbe skál, v príbytku kamenistom žije si. 18 Keď však vytrhnú ho z jeho miesta, zaprie ho a povie: Nikdy som ťa nevidelo! 19 A hľa, tu je rozpadnutý na ceste, iní zasa vyrastajú z prachu. 20 Boh nezavrhne bezúhonného, ani svojou rukou nepodoprie zlých. 21 Ešte ústa naplní ti smiechom a tvoje pery jasotom radostným. 22 Tvojich nenávistníkov pokryje hanba a stánky hriešnikov sa pominú.“

Jób 8, 1-22

Verš 3
Azda Boh, prevracia súdne právo, alebo Všemohúci porušuje spravodlivosť?
Dt 32:4 - Skalou je: dokonalé je jeho dielo, lebo všetky jeho cesty sú spravodlivé. Boh je verný a bez neprávosti, spravodlivý je a priamy.
2Krn 19:7 - Nech vás preniká bázeň pred Pánom! Postupujte opatrne, lebo u Pána, nášho Boha, niet nespravodlivosti ani uprednostňovania, ani úplatkárstva.“
Dan 9:14 - Pán bedlil nad nešťastím a priviedol ho na nás, pretože Pán, náš Boh, je spravodlivý vo všetkých svojich činoch, ktoré učinil; veď sme nepočúvali jeho hlas.

Verš 5
Ale ak sa ty obrátiš k Pánovi, vyprosíš si milosť Všemocného.
Jób 22:23 - Ak sa vrátiš k Všemocnému a pokoríš sa, vzdiališ prevrátenosť zo svojho stanu,

Verš 8
Len sa spýtaj pokolení minulých, na skúsenosť predkov pozor daj!
Dt 4:32 - Opýtaj sa len dávnych čias, ktoré boli pred tebou, odvtedy, keď Boh stvoril človeka na zemi, a (dozvedaj sa) od jedného kraja nebies po druhý, či sa stalo niečo také veľké ako toto a či bolo počuť niečo podobné,

Verš 9
My včerajší sme iba a nevedomí, naše zemské dni sú sťaby tieň.
Gn 47:9 - A Jakub odpovedal faraónovi: „Dní môjho putovania je stotridsať rokov. Nemnohé a nešťastné sú roky môjho života a nedosahujú roky života mojich otcov, čo oni preputovali.“
1Krn 29:15 - Lebo my sme pred tebou cudzinci a pútnici ako všetci naši otcovia. Ako tieň sú naše dni na zemi, bez nádeje.
Jób 7:5 - Telo mi šatia červíky a chrasty a koža puká, rozpadáva sa.
Ž 39:12 - Trestami za hriechy naprávaš človeka. Ako moľ ničíš, čo má najcennejšie; veru, každý človek je len márna vidina.
Ž 144:4 - Preludu sa človek podobá, jeho dni sú ako letiaci tieň.
Ž 102:11 - to pre tvoj hnev a výčitky, lebo ty si ma najprv vyzdvihol a potom odsotil.
Ž 144:4 - Preludu sa človek podobá, jeho dni sú ako letiaci tieň.

Verš 12
Hoc je v kvete ešte a nezrezané, pred všetkými bylinami usychá.
Ž 129:6 - Nech sú sťa tráva na streche, čo uschne prv, ako ju skosia.
Jer 17:6 - Je ako tamariška na púšti, neuzrie prichádzať blaho, býva v púšti na vyhoreniskách, v zemi soľnatej, neobývanej.

Verš 13
To cesta je každého hriešnika, takto hynie nádej bezbožníka.
Jób 11:20 - Oči bezbožných však zhynú túžbou, pre nich útočište zaniklo už a nádej všetka ich je - vydať dušu.“
Jób 18:14 - Vytrhne ho z bezpečného stanu, odvedie ho ku kráľovi hrôzy.
Ž 112:10 - Hriešnik to uvidí a zanevrie, zubami bude škrípať a hynúť závisťou. Želanie hriešnikov vyjde nazmar.
Prís 10:28 - Očakávanie spravodlivých (sa premieňa) na radosť, lež nádej bezbožných sa obracia navnivoč.

Job 8,4-7 - Aj Bildad je toho presvedčenia, že hriešnik musí predčasne zomrieť, ako o tom svedčí aj príklad Jóbových detí. Hoci okrem nich aj Jób sa prehrešil.

Job 8,10 - "Oni", t. j. predošlé pokolenia, teda ľudia, čo pred nami kedysi žili.

Job 8,12 - Iní prekladajú verš 12 takto: "Kým sa zelenie, nekosia ju ešte. Však usychá skôr ako iná tráva."