výhody registrácie

Kniha Jób

Biblia - Sväté písmo

(KAR - Maďarský - Karoli)

Jób 12, 1-25

1 Felele erre Jób, és monda: 2 Bizonyára ti magatok vagytok a nép, és veletek kihal a bölcseség! 3 Nékem is van annyi eszem, mint néktek, és nem vagyok alábbvaló nálatok, és ki ne tudna ilyenféléket? 4 Kikaczagják a saját barátai azt, mint engem, a ki Istenhez kiált és meghallgatja õt. Kikaczagják az igazat, az ártatlant! 5 A szerencsétlen megvetni való, gondolja, a ki boldog; ez vár azokra, a kiknek lábok roskadoz. 6 A kóborlók sátrai csendesek és bátorságban vannak, a kik ingerlik az Istent, és a ki kezében hordja Istenét. 7 Egyébiránt kérdezd meg csak a barmokat, majd megtanítanak, és az égnek madarait, azok megmondják néked. 8 Avagy beszélj a földdel és az megtanít téged, a tengernek halai is elbeszélik néked. 9 Mindezek közül melyik nem tudja, hogy az Úrnak keze cselekszi ezt? 10 A kinek kezében van minden élõ állatnak élete, és minden egyes embernek a lelke. 11 Nemde nem a fül próbálja-é meg a szót, és az íny kóstolja meg az ételt? 12 A vén emberekben van-é a bölcseség, és az értelem a hosszú életben-é? 13 Õ nála van a bölcseség és hatalom, övé a tanács és az értelem. 14 Ímé, a mit leront, nem épül föl az; ha valakire rázárja [az ajtót,] nem nyílik föl az. 15 Ímé, ha a vizeket elfogja, kiszáradnak; ha kibocsátja õket, felforgatják a földet. 16 Õ nála van az erõ és okosság; övé az eltévelyedett és a ki tévelygésre visz. 17 A tanácsadókat fogságra viszi, és a birákat megbolondítja. 18 A királyok bilincseit feloldja, és övet köt derekukra. 19 A papokat fogságra viszi, és a hatalmasokat megbuktatja. 20 Az ékesen szólótól eltávolítja a beszédet és a vénektõl elveszi a tanácsot. 21 Szégyent zúdít az elõkelõkre, és a hatalmasok övét megtágítja. 22 Feltárja a sötétségbõl a mélységes titkokat, és a halálnak árnyékát is világosságra hozza. 23 Nemzeteket növel fel, azután elveszíti õket; nemzeteket terjeszt ki messzire, azután elûzi õket. 24 Elveszi eszöket a föld népe vezetõinek, és úttalan pusztában bujdostatja õket. 25 És világtalan setétben tapogatóznak, és tántorognak, mint a részeg.

Jób 12, 1-25

Verš 4
Kikaczagják a saját barátai azt, mint engem, a ki Istenhez kiált és meghallgatja õt. Kikaczagják az igazat, az ártatlant!
Jób 16:10 - Feltátották ellenem szájokat, gyalázatosan arczul csapdostak engem, összecsõdültek ellenem.
Jób 17:2 - Kezest magadnál rendelj, kérlek, nékem; [különben] ki csap velem kezet?
Jób 21:3 - Szenvedjetek el engem, a míg szólok, azután gúnyoljátok ki beszédemet.
Jób 30:1 - Most pedig nevetnek rajtam, a kik fiatalabbak nálam a kiknek atyjokat az én juhaimnak komondorai közé sem számláltam volna.
Prís 14:2 - A ki igazán jár, féli az Urat; a ki pedig elfordult az õ útaiban, megútálja õt.

Verš 6
A kóborlók sátrai csendesek és bátorságban vannak, a kik ingerlik az Istent, és a ki kezében hordja Istenét.
Jób 21:7 - Mi az oka, hogy a gonoszok élnek, vénséget érnek, sõt még meg is gyarapodnak?
Ž 73:11 - És mondják: Mint tudhatná ezt az Isten, s van-é a Magasságosban értelem?
Jer 12:1 - Igaz vagy Uram, hogyha perlek [is] veled; éppen azért hadd beszélhessek veled peres kérdésekrõl! Miért szerencsés az istentelenek útja? [Miért] vannak békességben mindnyájan a hûtlenkedõk?
Hab 1:3 - Miért láttatsz velem hamisságot, és szemléltetsz nyomorgatást? Pusztítás és erõszak van elõttem, per keletkezik és versengés támad!

Verš 11
Nemde nem a fül próbálja-é meg a szót, és az íny kóstolja meg az ételt?
Jób 6:30 - Van-é az én nyelvemen hamisság, avagy az én ínyem nem veheti-é észre a nyomorúságot?
Jób 34:3 - Mert a fül próbálja meg a szót, mint az íny kóstolja meg az ételt.

Verš 14
Ímé, a mit leront, nem épül föl az; ha valakire rázárja [az ajtót,] nem nyílik föl az.
Jób 9:12 - Ímé, ha elragad [valamit,] ki akadályozza meg; ki mondhatja néki: Mit cselekszel?
Jób 11:10 - Ha megtapos, elzár és ítéletet tart: ki akadályozhatja meg?
Zjv 3:7 - A Filadelfiabeli gyülekezet angyalának is írd meg: Ezt mondja a Szent, az Igaz, a kinél a Dávid kulcsa van, a ki megnyitja és senki be nem zárja, és bezárja és senki meg nem nyitja:

Verš 17
A tanácsadókat fogságra viszi, és a birákat megbolondítja.
2Sam 15:31 - Megizenék azonközben Dávidnak, hogy Akhitófel is a pártosok között van Absolonnal, és monda Dávid: Kérlek, óh Uram, hiúsítsd meg az Akhitófel tanácsát.
2Sam 17:14 - És monda Absolon és Izráelnek minden férfia: Jobb az Arkeabeli Khúsainak tanácsa az Akhitófel tanácsánál. Az Úr parancsolta vala pedig, hogy az Akhitófel tanácsa elvettessék, mely jó vala, hogy veszedelmet hozzon az Úr Absolonra.
2Sam 17:23 - Látván pedig Akhitófel, hogy az õ tanácsát nem hajtották végre: megnyergelé szamarát, és felkelvén elméne házához, az õ városába; és elrendezvén háznépé[nek dolgát], megfojtá magát, és meghala; és eltemetteték az õ atyjának sírjába.
Iz 19:12 - Ugyan hol vannak bölcseid? hogy megjelentsék néked és tudják, hogy mit végzett a seregeknek Ura Égyiptom felõl?
Iz 29:14 - Ezért én is csodásan cselekszem ismét e néppel, nagyon csodálatosan, és bölcseinek bölcsesége elvész, és értelmeseinek értelme eltûnik.
1Kor 1:19 - Mert meg van írva: Elvesztem a bölcseknek bölcseségét és az értelmeseknek értelmét elvetem.
2Sam 15:31 - Megizenék azonközben Dávidnak, hogy Akhitófel is a pártosok között van Absolonnal, és monda Dávid: Kérlek, óh Uram, hiúsítsd meg az Akhitófel tanácsát.

Verš 20
Az ékesen szólótól eltávolítja a beszédet és a vénektõl elveszi a tanácsot.
Jób 32:9 - Nem a nagyok a bölcsek, és nem a vének értik az ítéletet.
Iz 3:2 - Mert ímé az Úr, a seregeknek Ura elveszi Jeruzsálembõl és Júdából a támaszt és a táplálót, a kenyérnek minden erejét és a víznek minden erejét;

Verš 21
Szégyent zúdít az elõkelõkre, és a hatalmasok övét megtágítja.
Ž 107:40 - Gyalázatot zúdított a fejedelmekre, és bujdostatta õket út nélkül való kietlenben.

Verš 22
Feltárja a sötétségbõl a mélységes titkokat, és a halálnak árnyékát is világosságra hozza.
Mt 10:26 - Azért ne féljetek tõlök. Mert nincs oly rejtett dolog, a mi napfényre ne jõne; és oly titok, a mi ki ne tudódnék.
1Kor 4:5 - Azért idõ elõtt semmit se ítéljetek, míg el nem jõ az Úr, a ki egyrészt világra hozza a sötétségnek titkait, másrészt megjelenti a szíveknek tanácsait; és akkor mindenkinek az Istentõl lészen a dícsérete.

Verš 23
Nemzeteket növel fel, azután elveszíti õket; nemzeteket terjeszt ki messzire, azután elûzi õket.
Ž 107:38 - És megáldá õket és igen megszaporodának, és barmaikat sem kevesbítette meg.

Verš 24
Elveszi eszöket a föld népe vezetõinek, és úttalan pusztában bujdostatja õket.
Ž 107:4 - Bujdostak a pusztában, a sivatagban; lakó-város felé utat nem találtak vala.
Ž 107:40 - Gyalázatot zúdított a fejedelmekre, és bujdostatta õket út nélkül való kietlenben.

Job 12,7-25 - Kto si chce v plnej miere vysvetliť utrpenie Jóbovo, tomu nestačí odvolávať sa na Božiu múdrosť, o ktorej nemôže nikto mať pochybnosti, keďže aj nemé tvorstvo svojím počínaním podáva dôkazy o nej (verš 7–10), ale musí brať zreteľ aj na iné Božie vlastnosti. Nestačí ani odkazovať na životnú skúsenosť starších predkov (verš 12). Lebo pozorovanie Božej múdrosti – ako ňou pôsobí Boh v celom viditeľnom svete – dostatočne ukazuje, že Boh nezávisle na vôli kohokoľvek, bez ohľadu na zásluhu alebo vinu môže dopustiť nešťastia. Boh nechce zlo, ale ho pripúšťa, lebo človek má slobodnú vôľu.

Job 12,11 - Ľudský život je dosť krátky, a preto nestačí, aby jednotlivec nadobudol v ňom dostatočnú životnú múdrosť.

Job 12,16 - Pri hriešnych zvodcoch stretáme sa v živote s ľuďmi, ktorí bez svojej viny dostali sa do osudného bludu.