výhody registrácie

Kniha Ester

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

Est 9, 1-32

1 Dvanásteho mesiaca, totiž v mesiaci adári, trinásteho dňa, keď mal byť vykonaný kráľovský rozkaz a jeho zákon, v deň, keď sa nepriatelia hodlali zmocniť Židov, došlo k zvratu: Židia sa zmocnili tých, ktorí ich nenávideli. 2 Židia sa zhromaždili vo svojich mestách vo všetkých provinciách kráľa Ahasvéra, aby položili ruku na tých, ktorí im chystali pohromu. Nikto neobstál pred nimi, lebo strach z nich doľahol na všetky národy. 3 Všetky kniežatá provincií, satrapovia, miestodržitelia a kráľovskí úradníci vyvyšovali Židov, lebo doľahol na nich strach pred Mordochajom. 4 Lebo Mordochaj znamenal mnoho v kráľovskom paláci a zvesť o ňom sa niesla po všetkých provinciách, pretože ten muž, Mordochaj, nadobúdal stále väčší vplyv. 5 Židia bili všetkých svojich nepriateľov mečom; zabíjali a hubili; urobili so svojimi nepriateľmi, čo chceli. 6 Na hrade v Šúšáne Židia zabili a zničili päťsto mužov; 7 Paršandátu, Dalfóna, Aspátu 8 a Pórátu, Adalju, Arídátu 9 a Parmaštu, Arísaja, Arídaja a Vajzátu, 10 desať synov Hámána, syna Hammedátovho, protivníka Židov, zabili, ale do plienenia sa nepustili. 11 Onoho dňa došlo ku kráľovi hlásenie o počte zavraždených na hrade Šúšán. 12 Kráľ povedal kráľovnej Ester: Na hrade Šúšán Židia pobili a zničili päťsto mužov a desať synov Hámánových. Čo asi urobili v ostatných kráľovských provinciách? Máš nejaké prianie, aby sa ti splnilo? Máš ešte nejakú žiadosť, aby ti bola vyplnená? 13 Ester povedala: Ak je to kráľovi vhod, nech je ešte zajtra dovolené Židom v Šúšáne, aby robili podľa dnes platného zákona. Desať synov Hámánových obesili na šibenicu. 14 Kráľ prikázal, aby sa to splnilo; tak bol vydaný zákon v Šúšáne. Desiatich synov Hámánových obesili na šibenicu. 15 Šúšánski Židia sa teda zhromaždili aj štrnásteho dňa mesiaca adár a v Šúšáne pobili tristo mužov; ale do plienenia sa nepustili. 16 I ostatní Židia v kráľovských provinciách sa zhromaždili, postavili sa na obranu svojich životov, zbavili sa svojich nepriateľov a pobili tých, ktorí ich nenávideli, sedemdesiatpäťtisíc ľudí. Ale do plienenia sa nepustili. 17 Bolo to trinásteho dňa toho mesiaca adár, a štrnásteho dňa toho mesiaca si odpočinuli. Urobili ho dňom hodovania a radosti. 18 Židia v Šúšáne sa zhromaždili trinásteho dňa toho mesiaca aj štrnásteho dňa toho mesiaca. Pätnásteho dňa toho mesiaca odpočívali a urobili ho dňom hodovania a radosti. 19 Preto rozptýlení Židia, ktorí bývajú vo vidieckych mestách, slávia štrnásty deň mesiaca adár s radosťou a hodovaním ako sviatočný deň, a navzájom si vtedy posielajú dary. 20 Potom Mordochaj spísal všetky tieto udalosti a rozoslal listiny všetkým Židom vo všetkých provinciách kráľa Ahasvéra, blízkym i vzdialeným. 21 Aby ich zaviazal sláviť štrnásty deň mesiaca adár a pätnásty deň toho mesiaca 22 každý rok ako dni, v ktorých sa Židia zbavili svojich nepriateľov, a mesiac, ktorý sa im zmenil zo žiaľu na radosť a zo smútku na sviatok. Aby ich svätili ako dni hodovania a radosti, vzájomného posielania si darov i darov pre chudobných. 23 Vtedy Židia prijali ako zvyk to, čo začali robiť, a to, čo im napísal Mordochaj. 24 Lebo Hámán Agagský, syn Hammedátov, protivník všetkých Židov, strojil úklady Židom, aby ich vyhladil a zahubil. 25 Avšak keď Ester vstúpila pred kráľa, ten dal rozkaz na písme, aby zmenil jeho zlý zámer, ktorý osnoval proti Židom, aby padol na jeho hlavu a aby obesili jeho i jeho synov na šibenici. 26 Preto nazvali tieto dni Púrím podľa slova púr; podľa všetkých slov tohto listu, podľa toho, čo videli a čo sa im stalo, 27 Židia to prijali ako povinnosť a odovzdali i svojmu potomstvu a všetkým, čo sa k nim pridali. Robia tak každý rok v tých dvoch dňoch podľa platného predpisu a ustanoveného času. 28 Tieto dni sa pripomínajú a zachovávajú v každom pokolení a v každej čeľadi, v každej provincii a v každom meste. Dni týchto Púrím nevymiznú u Židov a pamiatka na ne nezanikne v ich potomstve. 29 Potom kráľovná Ester, dcéra Abíchajilova, spolu so Židom Mordochajom písala ešte raz s plnou záväznosťou, aby potvrdila list o Púríme. 30 Poslala listy všetkým Židom do stodvadsaťsedem provincií Ahasvérovho kráľovstva, slová pokoja a pravdy. 31 Aby urobili záväznými tieto dni Púrím v určenom čase, ako ustanovil Žid Mordochaj a kráľovná Ester; aby urobili záväznými pre seba i pre svoje potomstvo slová o pôstoch a nárekoch. 32 Esterin rozkaz urobil záväznými tieto slová o Púríme a bol zapísaný do knihy.

Est 9, 1-32

Verš 25
Avšak keď Ester vstúpila pred kráľa, ten dal rozkaz na písme, aby zmenil jeho zlý zámer, ktorý osnoval proti Židom, aby padol na jeho hlavu a aby obesili jeho i jeho synov na šibenici.
Est 8:8 - Vy menom kráľovým napíšte Židom, čo sa vám zdá najlepšie, a zapečaťte to kráľovským pečatným prsteňom. Lebo listinu, napísanú kráľovým menom a zapečatenú kráľovským pečatným prsteňom, nemožno odvolať.

Est 9,4-13 - Tieto verše podávajú výklad Mardochejovho sna, ktorý vyrozpráva zasa 11,2–12. Podľa myšlienkového poradia by sa žiadalo, aby nám svätopisec najprv vyrozprával sen a potom jeho výklad. Preto poradie gréckeho textu si zasluhuje prednosť, keď sen Mardochejov (11,2–12) podáva pred 1,1.

Est 9,9 - "Robil veľké divy a zázraky": Boh všetko podivuhodne riadi a spravuje. Všetko vedie bezpečne k tomu cieľu, na ktorý Boh jednotlivé veci ustanovil.

Est 9,13 - Počínanie Židov treba posúdiť zo stanoviska vtedajších zvyklostí. Ester má na mysli záujmy svojho ľudu, a tak myslí, že v záujme svojho národa je dovolené aj krviprelievanie a vraždenie nepriateľov. Kresťanstvo vykazuje aj tomuto citu spravodlivú mieru, keď žiada uplatniť lásku k blížnemu a chráni zásady objektívnej spravodlivosti.

Est 9,16 - Židia tak uhájili svoje životy, že zabili asi 75 000 ľudí. Podľa počtu krajín Perzskej ríše zodpovedalo by to priemernému číslu 600 na každý správny okres. Niektoré rukopisy majú iba 15 000. Svätopisec podáva počínanie Židov v takom svetle, akoby neboli mali iný prostriedok na svoju obranu. Treba ľutovať každú nevinne vyliatu krv, nech to robí ktokoľvek a za čokoľvek.

Est 9,17 - Sviatok Purim si Židia nevypožičali od pohanov. Nikde v dejinách židovstva niet ani najmenšej stopy o tom, že by prísnejší zákonníci boli brojili proti tomuto sviatku. Prísny postoj zákonníkov proti všetkému, čo by bolo pohanského pôvodu, rozhodne by sa bol aspoň ozval proti údajne pohanskému pôvodu tohto sviatku, ak by si ho boli Židia vypožičali od pohanov. Je pravda, že slávnosť Purim dostala u Židov povahu až skoro neviazanej samopaše. Gréci slávili do roka 5 rozličných sviatkov; bolo by otázkou, prečo by si boli Židia volili len jediný radostný deň od pohanov, a nie aj niektorý iný?

Est 9,29 - Prvý spis odporúčal Židom sláviť sviatok Purim. Napísal ho Mardochej (verš 20). Druhý spis dala napísať Ester. Pravdepodobne zopakoval všetko, čo bol napísal Mardochej o celej udalosti. "A Žid Mardochej" je asi neskoršie vsunutá poznámka.

Est 9,32 - Sviatok, ktorý slávili v dobe machabejskej dňa 17. adara, volali dňom Mardochejovým (2 Mach 15,37). Neskorší Židia konali 13. adara pôst, 14. adara zasa radostné hodovanie. V priestupnom roku (keď mal rok 13 mesiacov) slávili v 12. mesiaci malý Purim a v 13. mesiaci veľký Purim. Nijaké bohoslužby ani zvláštne obety vtedy nekonali. Neskoršie počali sa schádzať v synagóge navečer 13. adara a prečítali tam knihu Ester.