výhody registrácie

Kniha Ester

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

Est 8, 1-17

1 V ten deň kráľ Ahasvér odovzdal kráľovnej Ester dom Hámána, protivníka Židov, a Mordochaj prišiel pred kráľa, lebo Ester oznámila kráľovi, čím jej je. 2 Kráľ sňal svoj pečatný prsteň, ktorý odobral Hámánovi, a dal ho Mordochajovi. Potom Ester ustanovila Mordochaja nad domom Hámánovým. 3 Ester hovorila ďalej ku kráľovi, padla mu k nohám, plakala a prosila ho o zľutovanie, aby odvrátil pohromu, ktorú prichystal Hámán Agagský, i to, čo zlé povymýšľal proti Židom. 4 Kráľ vystrel k Ester zlaté žezlo, ona povstala, postavila sa pred kráľa 5 a povedala: Ak je to kráľovi vhod a ak som získala u neho priazeň, ak je správne, čo hovorím kráľovi, a ak som milá v jeho očiach, nech napíšu, aby sa odvolali listiny - úklady Hámána Agagského, syna Hammedátovho - ktoré napísal na zničenie Židov vo všetkých kráľovských provinciách. 6 Veď ako sa môžem dívať na pohromu, ktorá má zachvátiť môj ľud? A ako sa môžem dívať na skazu svojho rodu? 7 Vtedy kráľ Ahasvér povedal kráľovnej Ester a Židovi Mordochajovi: Hľa, Ester som dal dom Hámánov, a jeho obesili na šibenicu preto, že vystrel svoju ruku proti Židom. 8 Vy menom kráľovým napíšte Židom, čo sa vám zdá najlepšie, a zapečaťte to kráľovským pečatným prsteňom. Lebo listinu, napísanú kráľovým menom a zapečatenú kráľovským pečatným prsteňom, nemožno odvolať. 9 V tom čase, v treťom mesiaci, totiž v mesiaci síváne, dvadsiateho tretieho dňa toho mesiaca, zavolali kráľovských pisárov. Napísali všetko tak, ako Mordochaj prikázal Židom, satrapom, miestodržiteľom a kniežatám provincií, ktoré sa tiahnu od Indie až po Kúš, stodvadsaťsedem provinciám, každej provincii v jej písme a každému národu v jeho reči, aj Židom ich písmom a v ich reči. 10 Napísal to v mene kráľa Ahasvéra, zapečatil kráľovským pečatným prsteňom a rozoslal listiny rýchlymi poslami na zdatných plnokrvných koňoch najlepšieho chovu: 11 Kráľ dovolil Židom v každom meste, aby sa zhromaždili, postavili na ochranu svojho života, vyhubili, vyvraždili a zničili všetko vojsko národa a provincie, ktorá by ich sužovala, i deti a ženy, a korisť po nich aby si rozobrali - 12 v jednom a tom istom dni vo všetkých provinciách kráľa Ahasvéra, trinásteho dňa dvanásteho mesiaca, totiž v mesiaci adári. 13 Odpis tejto listiny má byť vydaný ako zákon vo všetkých provinciách, zverejnený všetkým národom, aby Židia boli pripravení na ten deň a mohli sa pomstiť svojim nepriateľom. 14 Rýchli poslovia, jazdiaci na plnokrvných koňoch, sa ihneď tryskom vydali na cestu podľa kráľovho rozkazu, akonáhle bol vydaný zákon v meste Šúšáne. 15 Mordochaj odišiel od kráľa v kráľovskom rúchu z modrého purpuru a bavlny, s veľkou zlatou korunou, a v plášti z jemného ľanu a červeného purpuru. Mesto Šúšán jasalo a radovalo sa. 16 Židom svitlo svetlo a radosť, veselosť a pocta. 17 V každej provincii i v každom meste, všade, kam preniklo kráľovské slovo a jeho zákon, mali Židia radosť a veselosť, hostiny a dobré dni. Mnohí z národov tých krajín sa pridávali k Židom, lebo doľahol na nich strach pred Židmi.

Est 8, 1-17

Est 8,1 - "Dom Amana" je celý jeho majetok, nielen azda budova, v ktorej býval. – "Predstúpiť pred kráľovu tvár": stať sa vysokým kráľovským hodnostárom, ktorý smel kedykoľvek predstúpiť pred kráľa (porov. 1,10.14; 7,9).

Est 8,8 - Kráľovský výnos nemohol priamo nikto zrušiť, a to preto, aby zmena nariadení neškodila kráľovej vážnosti. Ale Mardochej dostáva poverenie, aby zostavil nový výnos a aby ho dal aj vyhlásiť, čím sa znemožní, aby prvý výnos o vraždení bol vykonaný.

Est 8,13 - Ako znel výnos, dozvedáme sa v 16,1 n.

Est 8,15 - Farby: purpurová, modrá, biela, zlatá sú asi perzské dvorné (teda štátne) farby. Mozaika z Pompejí zobrazuje kráľa Dária takto: má zlatú berlu, modrú stuhu na čele, bielo obrúbenú, a modrý pruh na purpurovom obleku.

Est 8,16 - "Svetlo": radostná doba, chvíľa šťastia. Porov. Ž 97,11; Jób 18,5 n.