výhody registrácie

Kniha Ester

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Est 8, 1-17

1 Téhož dne král Xerxes daroval majetek židobijce Hamana královně Ester a Mordechaj získal přístup k samému králi. Ester totiž prozradila, kým pro ni je. 2 Nato si král sňal z ruky pečetní prsten (který odebral Hamanovi) a dal ho Mordechajovi. Ester pak Mordechaje učinila správcem Hamanova majetku. 3 Ester pak znovu promluvila před králem. Padla mu k nohám a s pláčem ho prosila, aby odvrátil tu pohromu, kterou Haman Agagovec zosnoval proti Židům. 4 Král na ni ukázal zlatým žezlem, ať vstane. Ester se postavila před králem 5 a řekla: "Ráčí-li mi král prokázat laskavost a uzná-li to král za vhodné, jestliže mu na mně záleží, ať nechá napsat, že se odvolávají ty listy, které vymyslel a sepsal Haman, syn Hamedaty Agagovce, aby vyhladil Židy ve všech provinciích říše. 6 Jak bych se mohla dívat na pohromu, která má potkat můj lid? Jak bych se mohla dívat na záhubu svých blízkých?" 7 Král Xerxes královně Ester a Židu Mordechajovi odpověděl: "Hamana jsem nechal pověsit na kůl a jeho majetek jsem dal Ester, protože vztáhl ruku na Židy. 8 Edikt psaný královým jménem a zapečetěný královým prstenem ovšem odvolat nelze. Smíte však Židům napsat, co uznáte za vhodné; pište královým jménem a zapečeťte to královým prstenem." 9 Hned tehdy, třiadvacátého dne třetího měsíce zvaného sivan, byli svoláni královští písaři. Přesně podle Mordechajových pokynů se napsalo jak Židům, tak satrapům, místodržícím a představitelům sto sedmadvaceti provincií od Indie až po Habeš. Do každé provincie se psalo jejich písmem, jednomu každému národu jejich jazykem a Židům také jejich písmem a jejich jazykem. 10 Po jízdních poslech na rychlých koních z říšského hřebčince rozeslal Mordechaj listy napsané jménem krále Xerxe a zapečetěné královským prstenem: 11 Židům v každém jednotlivém městě král povoluje shromáždit se a bránit své životy. Smějí zničit, pobít a vyhladit jakékoli ozbrojence z kteréhokoli národa či provincie, kteří by napadli je nebo jejich ženy a děti. Co kdo po nich ukořistí, ať si ponechá. 12 Tak se staň ve všech provinciích krále Xerxe, a to v jediný den: třináctého dne dvanáctého měsíce zvaného adar. 13 Tento edikt budiž zařazen mezi zákony v každé jednotlivé provincii a vyhlášen ve všech národech, aby Židé mohli být v ten den připraveni k odplatě proti svým nepřátelům. 14 Jízdní poslové na koních z říšského hřebčince na králův příkaz neprodleně vyrazili a zákon byl vyhlášen i v súském paláci. 15 Mordechaj vyšel od krále oděn královsky v modré a bílé, s velkou zlatou čelenkou a v hávu z kmentu a purpuru. Ve městě Súsách zavládlo bujaré veselí. 16 Židům vzešlo světlo a radost, jásot a sláva. 17 V každé jedné provincii, v každičkém městě, kam dorazilo královské nařízení, nastalo u Židů veselí a jásot, hody a svátky. Mnozí z ostatních národů se tehdy požidovštili, protože na ně padl strach z Židů.

Est 8, 1-17

Est 8,1 - "Dom Amana" je celý jeho majetok, nielen azda budova, v ktorej býval. – "Predstúpiť pred kráľovu tvár": stať sa vysokým kráľovským hodnostárom, ktorý smel kedykoľvek predstúpiť pred kráľa (porov. 1,10.14; 7,9).

Est 8,8 - Kráľovský výnos nemohol priamo nikto zrušiť, a to preto, aby zmena nariadení neškodila kráľovej vážnosti. Ale Mardochej dostáva poverenie, aby zostavil nový výnos a aby ho dal aj vyhlásiť, čím sa znemožní, aby prvý výnos o vraždení bol vykonaný.

Est 8,13 - Ako znel výnos, dozvedáme sa v 16,1 n.

Est 8,15 - Farby: purpurová, modrá, biela, zlatá sú asi perzské dvorné (teda štátne) farby. Mozaika z Pompejí zobrazuje kráľa Dária takto: má zlatú berlu, modrú stuhu na čele, bielo obrúbenú, a modrý pruh na purpurovom obleku.

Est 8,16 - "Svetlo": radostná doba, chvíľa šťastia. Porov. Ž 97,11; Jób 18,5 n.