výhody registrácie

Kniha Ester

Biblia - Sväté písmo

(HEM - Hebrejský - Moderný)

Est 6, 1-14

1 בלילה ההוא נדדה שנת המלך ויאמר להביא את ספר הזכרנות דברי הימים ויהיו נקראים לפני המלך׃ 2 וימצא כתוב אשר הגיד מרדכי על בגתנא ותרש שני סריסי המלך משמרי הסף אשר בקשו לשלח יד במלך אחשורוש׃ 3 ויאמר המלך מה נעשה יקר וגדולה למרדכי על זה ויאמרו נערי המלך משרתיו לא נעשה עמו דבר׃ 4 ויאמר המלך מי בחצר והמן בא לחצר בית המלך החיצונה לאמר למלך לתלות את מרדכי על העץ אשר הכין לו׃ 5 ויאמרו נערי המלך אליו הנה המן עמד בחצר ויאמר המלך יבוא׃ 6 ויבוא המן ויאמר לו המלך מה לעשות באיש אשר המלך חפץ ביקרו ויאמר המן בלבו למי יחפץ המלך לעשות יקר יותר ממני׃ 7 ויאמר המן אל המלך איש אשר המלך חפץ ביקרו׃ 8 יביאו לבוש מלכות אשר לבש בו המלך וסוס אשר רכב עליו המלך ואשר נתן כתר מלכות בראשו׃ 9 ונתון הלבוש והסוס על יד איש משרי המלך הפרתמים והלבישו את האיש אשר המלך חפץ ביקרו והרכיבהו על הסוס ברחוב העיר וקראו לפניו ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו׃ 10 ויאמר המלך להמן מהר קח את הלבוש ואת הסוס כאשר דברת ועשה כן למרדכי היהודי היושב בשער המלך אל תפל דבר מכל אשר דברת׃ 11 ויקח המן את הלבוש ואת הסוס וילבש את מרדכי וירכיבהו ברחוב העיר ויקרא לפניו ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו׃ 12 וישב מרדכי אל שער המלך והמן נדחף אל ביתו אבל וחפוי ראש׃ 13 ויספר המן לזרש אשתו ולכל אהביו את כל אשר קרהו ויאמרו לו חכמיו וזרש אשתו אם מזרע היהודים מרדכי אשר החלות לנפל לפניו לא תוכל לו כי נפול תפול לפניו׃ 14 עודם מדברים עמו וסריסי המלך הגיעו ויבהלו להביא את המן אל המשתה אשר עשתה אסתר׃

Est 6, 1-14

Est 6,1 - Grécky text uvádza, že Boh spôsobil, aby kráľ bol v tej noci bez spánku.

Est 6,2-3 - Mimobiblické pramene vedia mnoho hovoriť o tom, ako pokladali Peržania nevďačnosť za zločin. Preto aj králi hojne odmeňovali každý dobrý skutok svojich poddaných. Mardochej za svoju službu dostal iba malú odmenu, o ktorej nebolo nič zaznamenané v kráľovských letopisoch (12,5).

Est 6,8 - Mardochej mal dostať od kráľa jeho oblek, čo bolo treba hodnotiť ako najvyššie vyznamenanie.

Est 6,13 - Mágovia, ktorí dávali Amanovi rady aj pri iných príležitostiach, predpovedajú mu jeho istý pád. Terajší prípad s Mardochejom je zlým znamením pre budúcnosť Amanovu.