výhody registrácie

Kniha Ester

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Est 4, 1-17

1 Když se Mordechaj dozvěděl o všem, co se stalo, roztrhl svůj oděv, oblékl se pytlovinou, posypal se popelem a s hlasitým a hořkým nářkem vyšel do města. 2 Dostal se ale jen ke královské bráně; do paláce totiž nikdo oblečený v pytlovině nesměl. 3 (V každé jednotlivé provincii, kamkoli dorazilo královské nařízení, nastal u Židů veliký smutek a půst, pláč a nářek. Mnozí si stlali v popelu a pytlovině.) 4 Za Ester přišla její děvčata a eunuchové, aby jí to oznámili. Královna se zděsila. Poslala Mordechajovi šaty, aby se oblékl a odložil pytlovinu, ale on odmítl. 5 Ester si tedy zavolala královského eunucha Hatacha, který jí byl osobně přidělen. Přikázala mu, ať od Mordechaje zjistí, co se děje a proč se tak chová. 6 Hatach tedy vyšel za Mordechajem na náměstí před královský palác. 7 Mordechaj mu pověděl o všem, co ho potkalo, i kolik přesně stříbra slíbil Haman vyplatit do králových pokladnic za vyhlazení Židů. 8 Dal mu i opis zákonného ediktu vydaného v Súsách ohledně jejich vyhubení. Ať ho ukáže Ester a všechno jí poví. Ať jí vzkáže, že má jít za králem orodovat u něj za svůj národ a vyprosit jeho milost. 9 Hatach se vrátil a pověděl Ester, co říkal Mordechaj. 10 Ester pak poslala Hatacha zpět za Mordechajem s odpovědí: 11 "Kdokoli, ať muž či žena, se bez pozvání přiblíží ke králi do vnitřní dvorany, zemře! Ten zákon znají všichni královi dvořané i lid v říšských provinciích. Jen ten, na koho by král ukázal zlatým žezlem, smí žít. A já jsem ke králi nebyla pozvána už třicet dní!" 12 Když byl Mordechajovi doručen vzkaz od Ester, 13 poslal jí tuto odpověď: "Nemysli si, že v královském domě jako jediná ze všech Židů vyvázneš. 14 Budeš-li v tuto chvíli mlčet, Židům přijde spásná pomoc odjinud, ale ty i s rodinou svého otce zahyneš. Kdo ví? Snad jsi dosáhla království právě pro chvíli, jako je tato." 15 Ester na to Mordechajovi odpověděla: 16 "Jdi a shromáždi všechny Židy v Súsách. Ať se za mne postí tři dny - ať nejedí ani nepijí ve dne ani v noci. I já a mé dívky se takto budeme postit. Potom půjdu ke králi, ačkoli je to proti zákonu. A zahynu-li, zahynu." 17 Mordechaj tedy šel a udělal přesně, co mu Ester vzkázala.

Est 4, 1-17

Est 4,1 - Na znak svojej bolesti a zúfalosti roztrhol si odev. Bol to všeobecný znak zármutku.

Est 4,11 - "Vnútorná kráľova sieň" je zasadacia dvorana, do ktorej bolo možno vidieť z vnútorného dvora. Podľa perzského dvorného zvyku o prijatie u kráľa bolo treba vopred zažiadať. Ester predpokladá, že tak by sa azda ku kráľovi ani nedostala. Aman v zlej predtuche bol by prekazil výsluch kráľovnej u kráľa. Ester predpokladá, že sa kráľ už aj na ňu hnevá, lebo zaiste vie, že aj ona patrí k ľudu na smrť odsúdenému. Pripisovala to Amanovmu vplyvu. Kráľ podľa dvorných predpisov nemal sa zbytočne nikomu ukazovať. Najdôvernejší úradníci len zdiaľky smeli s ním hovoriť.

Est 4,16 - Pôstom si chcela Ester vyprosiť Božiu pomoc (2 Sam 12,16–23).

Est 4,17 - Po tomto verši patrí čiastka 13,8 – 14,19.