výhody registrácie

Kniha Ester

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

Est 10, 1-3

1 Král Achašveróš podrobil zemi i mořské ostrovy nuceným pracím. 2 Všechny jeho význačné a bohatýrské činy i přesné údaje o velikém vlivu Mordokaje, kterého král povýšil, jsou, jak známo, zapsány v Knize letopisů králů médských a perských. 3 Neboť žid Mordokaj byl první po králi Achašveróšovi; byl veliký u židů a oblíbený u množství svých bratří, pečoval o dobro svého lidu a usiloval o pokoj veškerého svého potomstva.

Est 10, 1-3

Est 10,1 - Táto stať je záverom knihy. Potvrdzuje to aj obsah tohto odseku, aj grécka Biblia, ktorá má ostatné dodatky knihy Ester umiestnené na tých miestach, kam obsahove patria. - Sv. Hieronym v hebrejskom texte našiel len 1,1 - 10,3. Ostatné dodatky našiel v gréckej Biblii; vytrhol ich z príslušného miesta a postupne pripojil na konci knihy (menujeme ich: deuterokánonické dodatky alebo zlomky). Sú rovnocenné s ostatnou rozpravou knihy a rovnako ich pokladáme za čiastku Svätého písma.