výhody registrácie

Kniha Nehemiášova

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Neh 7, 1-73

1 Když byly hradby dostavěny a osadil jsem vrata, byli ustanoveni strážní, zpěváci a levité. 2 Velení nad Jeruzalémem jsem svěřil svému bratru Chananimu a veliteli pevnosti Chananiášovi, což byl důvěryhodný muž, jenž měl více Boží bázně než kdo jiný. 3 Řekl jsem jim: "Ať jeruzalémské brány nezůstávají během poledního odpočinku otevřené. Ti, kdo konají službu, ať vrata zavřou a zajistí. Obyvatelé Jeruzaléma pak ať drží hlídky; každý ať hlídá naproti svému domu." 4 Město bylo prostorné a veliké, ale obyvatel v něm bylo málo a chyběly obnovené domy. 5 Můj Bůh mi proto položil na srdce, abych shromáždil urozené, hodnostáře i prostý lid k rodovému soupisu. Nalezl jsem rodopis prvních navrátilců a v něm bylo zapsáno následující: 6 Toto jsou krajané, kteří se vrátili ze zajetí, kam byli jako vyhnanci zavlečeni babylonským králem Nabukadnezarem. Vrátili se domů do Jeruzaléma a do ostatních měst v Judsku 7 pod vedením Zerubábela, Jošuy, Nehemiáše, Azariáše, Raamiáše, Nachmaniho, Mordechaje, Bilšana, Mispereta, Bigvaje, Nechuma a Baany. Toto je soupis izraelského lidu: 8 synové Parošovi 2 172 9 synové Šefatiášovi 372 10 synové Arachovi 652 11 synové Pachat-moábovi, totiž Ješuovi a Joábovi, 2 818 12 synové Elamovi 1 254 13 synové Zatuovi 845 14 synové Zakajovi 760 15 synové Binuiho 648 16 synové Bebajovi 628 17 synové Azgadovi 2 322 18 synové Adonikamovi 667 19 synové Bigvajovi 2 067 20 synové Adinovi 655 21 synové Aterovi, totiž Chizkiášovi, 98 22 synové Chašumovi 328 23 synové Becajovi 324 24 synové Charifovi 112 25 obyvatelé Gibeonu 95 26 muži z Betléma a Netofu 188 27 muži z Anatotu 128 28 muži z Bet-azmavetu 42 29 muži z Kiriat-jearimu, Kefiry a Beerotu 743 30 muži z Rámy a Geby 621 31 muži z Michmasu 122 32 muži z Bet-elu a Aje 123 33 muži z Nebó 52 34 obyvatelé jiného Elamu 1 254 35 obyvatelé Charimu 320 36 obyvatelé Jericha 345 37 obyvatelé Lodu, Chadidu a Onu 721 38 obyvatelé Senay 3 930. 39 Kněží: synové Jedajášovi z domu Ješuova 973 40 synové Imerovi 1 052 41 synové Pašchurovi 1 247 42 synové Charimovi 1 017. 43 Levité: synové Ješuovi, totiž Kadmielovi, ze synů Hodevjášových 74 44 zpěváci, synové Asafovi 148 45 strážní, synové Šalumovi, Aterovi, Talmonovi, Akubovi, Chatitovi a Šobajovi 138. 46 Chrámoví sluhové: synové Cichovi, synové Chasufovi, synové Tabaotovi, 47 synové Kerosovi, synové Siaovi, synové Fadonovi, 48 synové Lebanovi, synové Chagabovi, synové Šalmajovi, 49 synové Chananovi, synové Gidelovi, synové Gacharovi, 50 synové Reajovi, synové Recinovi, synové Nekodovi, 51 synové Gazamovi, synové Uzovi, synové Paseachovi, 52 synové Besajovi, synové Meunitů, synové Nefušsitů, 53 synové Bakbukovi, synové Chakufovi, synové Charchurovi, 54 synové Baclitovi, synové Mechidovi, synové Charšovi, 55 synové Barkosovi, synové Siserovi, synové Tamachovi, 56 synové Neciachovi, synové Chatifovi. 57 Synové Šalomounových služebníků: synové Sotajovi, synové Soferetovi, synové Peridovi, 58 synové Jaelovi, synové Darkonovi, synové Gidelovi, 59 synové Šefatiášovi, synové Chatilovi, synové Pochereta Cebajimského, synové Amona; 60 Chrámových sluhů a potomků Šalomounových služebníků bylo celkem 392. 61 Další přišli z Tel-melachu, z Tel-charši, z Kerubu, Adonu a Imeru, ale nemohli prokázat, že jsou rodem a původem z Izraele: 62 Synové Delajášovi, Tobiášovi a Nekodovi: 642. 63 Z kněží pak: synové Chobajáše, Koce a Barzilaje (který se oženil s jednou z dcer Barzilaje Gileádského a přijal jejich jméno). 64 Snažili se najít svůj rodokmen, ale marně, a tak byli z kněžství odsvěceni. 65 Guvernér jim proto zakázal jíst ze svatosvatých věcí, dokud se kněz nepostaví k urim a tumim. 66 Celé shromáždění dohromady čítalo 42 360 osob. 67 Bylo s nimi také 7 337 otroků a otrokyň a 245 zpěváků a zpěvaček. 68 Měli 736 koní, 245 mezků, 69 435 velbloudů a 6 720 oslů. 70 Někteří vůdcové otcovských rodů přispěli na dílo. Guvernér daroval do pokladnice 1 000 drachem zlata, 50 mis a 530 kněžských suknic. 71 Ostatní vůdcové otcovských rodů darovali do pokladnice díla 20 000 drachem zlata a 2 200 hřiven stříbra. 72 Zbytek lidu daroval 20 000 drachem zlata, 2 000 hřiven stříbra a 67 kněžských suknic. 73 Kněží, levité, strážní, zpěváci, někteří z lidu, chrámoví sluhové a všechen Izrael se usadili ve svých městech. S příchodem sedmého měsíce už synové Izraele bydleli ve svých městech.

Neh 7, 1-73

Verš 6
Toto jsou krajané, kteří se vrátili ze zajetí, kam byli jako vyhnanci zavlečeni babylonským králem Nabukadnezarem. Vrátili se domů do Jeruzaléma a do ostatních měst v Judsku
Ezd 2:1 - Toto jsou krajané, kteří se vrátili ze zajetí v Babylonu, kam byli jako vyhnanci zavlečeni babylonským králem Nabukadnezarem. Vrátili se domů do Jeruzaléma a do ostatních měst v Judsku

Neh 7,1 - Múr bol dokončený v prvej polovici septembra r. 445 pr. Kr. (porov. Neh 2,1).

Neh 7,2 - O Chananim porov. Neh 1,2. – Chananiáš bol veliteľom chrámového hradu.

Neh 7,3 - Nehemiáš postaral sa o bezpečnosť mesta presným stanovením stráží dňom i nocou.

Neh 7,73 - Siedmy mesiac židovského roku menoval sa tišri (polovica septembra – polovica októbra). Tento mesiac bol zvlášť posvätný. Prvého dňa tohto mesiaca sa totiž slávil nový občiansky rok, čím sa obvyklému sviatku s odpočinkom, aký býval prvého dňa každý mesiac (novmesiac), dostávalo veľkej významnosti. Na desiaty deň zas v tomže mesiaci bol sviatok Zmieru. Napokon od 15. do 21. dňa sa svätili sviatky Stánkov (porov. Lv 23,23–44; Nm 29,12–38).