výhody registrácie

Kniha Nehemiášova

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Neh 4, 1-17

1 Když se Sanbalat a Tobiáš spolu s Araby, Amonci a Ašdoďany doslechli, že obnovené hradby Jeruzaléma rostou do výšky a že to, co bylo pobořeno, se začíná zacelovat, nesmírně je to rozhněvalo. 2 Ti všichni se společně spikli, že vytáhnou do boje proti Jeruzalému a vyvolají nepokoj. 3 Modlili jsme se tedy ke svému Bohu a na obranu proti nim jsme ve dne i v noci stavěli stráž. 4 Tehdy se v Judsku začalo říkat: "Ubývá síla nosit, sutin je příliš; ty hradby nezvládneme postavit." 5 Naši nepřátelé si říkali: "Než si něčeho všimnou, než se rozhlédnou, vpadneme mezi ně. Pobijeme je a dílo se zastaví." 6 Kdykoli přicházeli Židé bydlící v jejich sousedství, desetkrát nám vykládali: "Kam se obrátíte, odevšad jdou na vás." 7 Proto jsem dole za hradbami a na otevřená místa rozestavil lid podle jejich rodů s meči, kopími a luky. 8 Po obhlídce jsem knížatům, hodnostářům a ostatním z lidu řekl: "Nebojte se jich! Pamatujte na Pána velikého a hrozného. Bojujte za své bratry, syny a dcery, za své ženy a své domy!" 9 Když se naši nepřátelé dozvěděli, že o jejich plánech víme a že je Bůh zmařil, mohli jsme se všichni vrátit ke hradbám, každý ke svému dílu. 10 Od toho dne polovina mých mužů pracovala na díle a druhá polovina byla ve zbroji. Velitelé s kopími, štíty, luky a pancíři střežili celý rod Judův, 11 který stavěl hradby. Nosiči jednou rukou přenášeli stavební náklad a druhou svírali zbraň. 12 Všichni, kdo pracovali na stavbě, byli po boku opásáni mečem a vedle mě stál trubač na beraní roh. 13 Řekl jsem totiž knížatům, hodnostářům a ostatním z lidu: "Dílo je veliké a rozsáhlé a my jsme na hradbách od sebe daleko. 14 Kdekoli uslyšíte troubení rohu, tam se seběhněte. Bůh bude bojovat za nás!" 15 Pracovali jsme tedy na díle a polovina třímala kopí od svítání, až dokud nevyšly hvězdy. 16 Tehdy jsem řekl lidu: "Všichni ať přespávají se svými mládenci v Jeruzalémě, aby mohli v noci hlídat a ve dne pracovat." 17 Já ani mí bratři a mládenci a strážní, kteří mě provázeli, jsme se nesvlékali a neodkládali zbraň ani u vody.

Neh 4, 1-17

Verš 20
Ex 14:25 - Zadrhl jejich vozům kola, aby je museli těžce táhnout. Tehdy Egypťané vykřikli: "Utečme před Izraelem! Hospodin za ně bojuje proti Egyptu!"
Dt 1:30 - Hospodin, váš Bůh, který jde před vámi, bude před vašima očima bojovat za vás. Učiní totéž, co s vámi učinil v Egyptě
Dt 28:7 - Hospodin před tebou porazí nepřátele, kteří tě napadnou. Jednou cestou proti tobě vytáhnou, sedmi cestami před tebou utečou.

Verš 14
Kdekoli uslyšíte troubení rohu, tam se seběhněte. Bůh bude bojovat za nás!"
Nm 14:9 - Jenom se nebuřme proti Hospodinu! Lidu té země se nebojte, zhltneme je jako sousto chleba! Jejich záštita je opustila, ale s námi je Hospodin; nebojte se jich!"
Dt 1:21 - Pohleď, Hospodin, tvůj Bůh, ti dal celou tu zem; vytáhni a obsaď ji, jak ti Hospodin, Bůh tvých otců, řekl. Neboj se a nestrachuj."
Dt 20:3 - "Slyš, Izraeli! Dnes jdete do boje proti svým nepřátelům. Nebuďte malomyslní, nebojte se ani neděste - nemějte z nich strach.

Neh 4,7 - Hebrejský text je na tomto mieste ťažko zrozumiteľný a pravdepodobne sa nezachoval v presnom znení. Nehemiáš azda podľa správy v tomto verši rozostavil stráže na tých miestach hradieb, ktoré boli nižšie položené, lebo stadeto sa najskôr mohol čakať nepriateľský vpád.

Neh 4,9 - Nepriatelia sa vzdali svojich útočných plánov, keď sa presvedčili, že Židia sú pripravení na každý, ba aj náhly, nečakaný útok.

Neh 4,10 - Čiastka Nehemiášovho služobníctva stála vždy pohotová v zbrani.

Neh 4,12 - Trubač s trúbou bol vždy Nehemiášovi v pätách, aby v čase potreby hneď mohol trúbiť na poplach.