výhody registrácie

Kniha Nehemiášova

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

Neh 10, 1-39

1 A na spečatených miestach listiny boli: tiršata Nehemiáš, syn Chachaliášov, a Sedechiáš, 2 Seraiáš, Azariáš, Jeremiáš, 3 Pašchúr, Amariáš, Malkiáš, 4 Chattúš, Šebaniáš, Mallúch, 5 Charim, Meremót, Obadiáš, 6 Daniel, Ginneton, Báruch, 7 Mešullam, Abiáš, Mijjamin, 8 Maazeiáš, Bilgaj a Šemaiáš; to boli kňazi. 9 Potom Levitovia, a to: Ješua, syn Azaniášov, Binnuj zo synov Chenadadových, Kadmiel 10 a ich bratia: Šebaniáš, Hodiáš, Kelíta, Pelaiáš a Chanán, 11 Mícha, Rechób, Chašabiáš, 12 Zakkúr, Šerebiáš, Šebaniáš, 13 Hodiáš, Báni, Benínu. 14 Hlavy čiže prední z ľudu: Paroš, Pachat-moáb, Élam, Zattú, Báni, 15 Buni, Azgád, Bebaj, 16 Adoniáš, Bigvaj, Adín, 17 Ater, Ezechiáš, Azzúr, 18 Hodiáš, Chašum, Becaj, 19 Charíf, Anatót, Nebaj, 20 Magpiáš, Mešullam, Chezír, 21 Mešezabel, Cádok, Jaddua, 22 Pelatiáš, Chanán, Anaiáš, 23 Hozeáš, Chananiáš, Chaššúb, 24 Hallocheš, Pilcha, Šobek, 25 Rechúm, Chašabna, Maaesiáš, 26 Achiáš, Chanán, Anán, 27 Mallúch, Charim, Baana. 28 A ostatok ľudu, kňazi, Levitovia, vrátni, speváci, Netineji a každý, kto sa bol oddelil od národov zemí a obrátil sa k zákonu Božiemu, ich ženy, ich synovia a ich dcéry, každý, kto znal a rozumel, 29 všetci radom chopili sa toho so svojimi bratmi, so svojimi slávnymi a prichádzali so zaklnutím a s prísahou zaväzujúc sa chodiť v zákone Božom, ktorý bol daný skrze Mojžiša, služobníka Božieho, a ostríhať a činiť všetky prikázania Hospodina, svojho Pána, i jeho súdy i jeho ustanovenia. 30 A vraj nedáme svojich dcér národom zeme ani ich dcér nevezmeme svojim synom. 31 A čo do národov zeme, ktorí donesú krám alebo jakékoľvek potraviny v sobotný deň na predaj, nevezmeme od nich v sobotu alebo vo svätý deň a necháme siedmy rok polia na pokoji i požadovanie jakéhokoľvek dlhu. 32 A postavili sme vzhľadom na seba prikázania uložiť na seba poplatok, tretinu šekla na rok, na službu domu svojho Boha, 33 na chleby predloženia a na obilný dar ustavičný a na zápalnú obeť ustavičnú na soboty, na novomesiace, na výročné slávnosti a na posviatne veci a na obeti za hriech pokryť hriechy na Izraelovi a na všetku prácu domu svojho Boha. 34 A hodili sme aj losy o donášanie dreva, kňazi, Levitovia i ľud, že ho budeme donášať pre dom svojho Boha podľa domu svojich otcov na ustanovené časy z roka na rok, aby horelo na oltári Hospodina, nášho Boha, jako je napísané v zákone. 35 A tiež, že budeme donášať prvotiny svojej zeme a prvotiny každého ovocia každého stromu z roka na rok do domu Hospodinovho 36 jako i prvorodené svojich synov a svojho hoväda, jako je napísané v zákone, a prvencov svojich volov a svojho drobného stáda, že tedy budeme donášať do domu svojho Boha, kňazom, svätoslúžiacim v dome nášho Boha, 37 a prvotinu svojho cesta a svojich obetí pozdvihnutia a ovocia akéhokoľvek stromu, vína a oleja budeme donášať kňazom do komôr domu svojho Boha a desatinu svojej zeme Levitom. A oni, Levitovia, budú vyberať desatiny vo všetkých mestách, kde budeme obrábať zem. 38 A kňaz, syn Áronov, bude s Levitami, keď budú Levitovia vyberať desatinu, a zase aj Levitovia odnesú desatinu desatiny hore do domu nášho Boha, do komôr, do domu pokladu. 39 Lebo do komôr budú nosiť synovia Izraelovi a synovia Léviho obeť pozdvihnutia obilia, vína a oleja, kde sú nádoby svätyne i svätoslúžiaci kňazi, vrátni a speváci, a neopustíme domu svojho Boha.

Neh 10, 1-39

Verš 33
na chleby predloženia a na obilný dar ustavičný a na zápalnú obeť ustavičnú na soboty, na novomesiace, na výročné slávnosti a na posviatne veci a na obeti za hriech pokryť hriechy na Izraelovi a na všetku prácu domu svojho Boha.
Nm 28:29 - po desatine na jedného baránka tých siedmich baránkov.

Verš 35
A tiež, že budeme donášať prvotiny svojej zeme a prvotiny každého ovocia každého stromu z roka na rok do domu Hospodinovho
Ex 23:19 - Prvotinu prvých úrod svojej zeme donesieš do domu Hospodina, svojho Boha. Nebudeš variť kozľaťa v mlieku jeho materi.
Lv 19:23 - A keď vojdete do zeme a zasadíte nejaký ovocný strom, nech už by to bol akýkoľvek, obrežete jeho neobriezku, totiž jeho ovocie. Tri roky vám bude neobrezaným; nebude sa jesť.

Verš 36
jako i prvorodené svojich synov a svojho hoväda, jako je napísané v zákone, a prvencov svojich volov a svojho drobného stáda, že tedy budeme donášať do domu svojho Boha, kňazom, svätoslúžiacim v dome nášho Boha,
Ex 13:2 - Posväť mi všetko prvorodené, čo otvára jakýkoľvek život medzi synmi Izraelovými jako u ľudí tak i u hoviad; to je moje.
Nm 3:13 - pretože je mojím všetko prvorodené. Toho dňa, keď som bil všetko prvorodené v Egyptskej zemi, posvätil som si všetko prvorodené v Izraelovi od človeka až do hoväda. Mojimi budú. Ja som Hospodin.
Nm 8:17 - lebo moje je všetko prvorodené medzi synmi Izraelovými jako z ľudí tak i z hoviad; toho dňa, ktorého som bil všetko prvorodené v Egyptskej zemi, posvätil som ich sebe.

Verš 37
a prvotinu svojho cesta a svojich obetí pozdvihnutia a ovocia akéhokoľvek stromu, vína a oleja budeme donášať kňazom do komôr domu svojho Boha a desatinu svojej zeme Levitom. A oni, Levitovia, budú vyberať desatiny vo všetkých mestách, kde budeme obrábať zem.
Lv 23:17 - Zo svojich bydlísk donesiete chlieb obeti povznášania; dva pecníky dvoch desatín jemnej múky bielej to budú, kvasené sa upečú, prvé plodiny Hospodinovi.
Nm 15:19 - a budete už jesť z chleba zeme, budete obetovať obeť pozdvihnutia Hospodinovi,
Nm 18:12 - Všetko najlepšie z oleja a všetko najlepšie z vínnej šťavy a z obilia, ich prvotinu, ktorú dajú Hospodinovi, to všetko som dal tebe.
Dt 18:4 - Prvotinu svojho obilia, svojho vína a svojho oleja a prvotinu strihu svojho drobného stáda, tiež dáš jemu.
Nm 18:24 - lebo desiatok synov Izraelových, ktorý budú obetovať Hospodinovi obeťou pozdvihnutia, som dal Levitom za dedičstvo. Preto som im povedal, že medzi synmi Izraelovými nedostanú dedičstva.

Verš 38
A kňaz, syn Áronov, bude s Levitami, keď budú Levitovia vyberať desatinu, a zase aj Levitovia odnesú desatinu desatiny hore do domu nášho Boha, do komôr, do domu pokladu.
Nm 18:26 - Budeš hovoriť Levitom a povieš im: Keď dostanete od synov Izraelových desiatok, ktorý som vám dal od nich za vaše dedičstvo, obetovať budete z neho obeť pozdvihnutia Hospodinovu, desiatok z desiatku.

Verš 30
A vraj nedáme svojich dcér národom zeme ani ich dcér nevezmeme svojim synom.
Ex 34:16 - a vzal by si z jeho dcér svojim synom ženy, a jeho dcéry by smilnily idúc za svojimi bohmi a spôsobily by to, že by smilnili aj tvoji synovia odíduc za ich bohmi.
Dt 7:3 - Ani sa s nimi nedáš ženbou do rodiny alebo vydajom; svojej dcéry nedáš jeho synovi ani jeho dcéry nevezmeš svojmu synovi.

Verš 31
A čo do národov zeme, ktorí donesú krám alebo jakékoľvek potraviny v sobotný deň na predaj, nevezmeme od nich v sobotu alebo vo svätý deň a necháme siedmy rok polia na pokoji i požadovanie jakéhokoľvek dlhu.
Ex 20:10 - Ale siedmy deň je sobota Hospodina, tvojho Boha. Nebudeš robiť nijakého diela ani ty ani tvoj syn ani tvoja dcéra, tvoj sluha ani tvoja dievka ani tvoje hovädo ani tvoj pohostín, ktorý je v tvojich bránach.
Ex 34:21 - Šesť dní budeš pracovať, a siedmeho dňa prestaneš; v oračke i v žatve prestaneš.
Lv 23:2 - Hovor synom Izraelovým a povieš im: Slávnosti Hospodinove, ktoré vyhlásite za sväté shromaždenia, to sú moje slávnosti.
Dt 5:12 - Ostríhať budeš deň soboty, aby si ho svätil, tak ako ti prikázal Hospodin, tvoj Bôh.
Ex 23:10 - Šesť rokov budeš posievať svoju zem a budeš spratávať jej úrodu.
Lv 25:2 - Hovor synom Izraelovým a povieš im: Keď vojdete do zeme, ktorú vám ja dám, svätiť bude zem sobotu Hospodinovi.
Dt 5:1 - A Mojžiš svolal všetok izraelský ľud a povedal im: Čuj, Izraelu, ustanovenia a súdy, ktoré ja dnes hovorím vo vaše uši, naučíte sa im a budete ostríhať, aby ste ich činili.

Neh 10,1 - Prvý sa podpísal kráľovský námestník Nehemiáš; za ním Sedechiáš, ktorý bol najskôr hlavou židovskej samosprávy.

Neh 10,3-9 - Podpisy za kňazské triedy. Prekvapuje, že niet medzi nimi podpisu Ezdrášovho a Eljašibovho. Túto zmluvu za obidvoch podpísal azda len Seraiáš ako hlava rodu, od ktorého pochádzali obaja.

Neh 10,10-14 - Podpisy za levitské oddelenie.

Neh 10,15-28 - Podpisy za príslušné rody. Za každý rod, triedu, oddelenie podpisoval zmluvu len ten, kto ich právoplatne zastupoval. Ostatní sa pripájali k svojim predstaviteľom a zástupcom a iba ústne sľubovali, že tú zmluvu s Bohom, podpísanú židovskými hodnostármi, budú tiež verne zachovávať.

Neh 10,31 - O miešaných manželstvách porov. Ezd 9,2.

Neh 10,35 - Zaobstarávanie dreva v kraji, kde je málo dreva, znamenalo iste veľkú námahu a isteže nie malý náklad.