výhody registrácie

Kniha Nehemiášova

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Neh 10, 1-40

1 "Kvůli tomu všemu teď sepisujeme závaznou smlouvu stvrzenou pečetěmi našich hodnostářů, levitů a kněží." 2 Svou pečeť připojili: Guvernér Nehemiáš, syn Chakaliášův. Cidkiáš, 3 Serajáš, Azariáš, Jeremiáš, 4 Pašchur, Amariáš, Malkiáš, 5 Chatuš, Šebaniáš, Maluk, 6 Charim, Meremot, Obadiáš, 7 Daniel, Gineton, Baruch, 8 Mešulam, Abiáš, Mijamin, 9 Maaziáš, Bilgaj a Šemajáš. To byli kněží. 10 Levité: Ješua, syn Azaniášův, Binui ze synů Chenadadových, Kadmiel 11 a jejich bratři: Šebaniáš, Hodiáš, Kelíta, Pelajáš, Chanan, 12 Míka, Rechob, Chašabiáš, 13 Zakur, Šerebiáš, Šebaniáš, 14 Hodiáš, Bani a Beninu. 15 Vůdcové lidu: Paroš, Pachat-moáb, Elam, Zatu, Bani, 16 Buni, Azgad, Bebaj, 17 Adoniáš, Bigvaj, Adin, 18 Ater, Chizkiáš, Azur, 19 Hodiáš, Chašum, Becaj, 20 Charif, Anatot, Nebaj, 21 Magpiaš, Mešulam, Chezir, 22 Mešezabel, Sádok, Jadua, 23 Pelatiáš, Chanan, Anajáš, 24 Hošea, Chananiáš, Chašub, 25 Halocheš, Pilcha, Šobek, 26 Rechum, Chašabna, Maasejáš, 27 Achiáš, Chanan, Anan, 28 Maluk, Charim a Baana. 29 Také ostatní z lidu, kněží, levité, strážní, zpěváci, chrámoví sluhové a každý, kdo se oddělil od okolních národů pro Boží zákon, jejich ženy, synové a dcery, každý, kdo byl schopen rozumět, 30 ti všichni se připojovali ke svým urozeným bratřím a skládali přísežný slib, že budou žít podle Božího zákona, vydaného skrze Božího služebníka Mojžíše. Slibovali, že budou dodržovat a plnit všechna přikázání Hospodina, našeho Pána, i jeho zákony a pravidla: 31 "Nebudeme vdávat své dcery do cizích národů a s jejich dcerami nebudeme ženit své syny. 32 Když k nám z okolních národů přivezou zboží nebo obilí, aby je prodávali v den odpočinku, nebudeme je kupovat v sobotu ani ve svátek. Sedmého roku ustaneme a zrušíme každý dluh. 33 Zavazujeme se odevzdávat třetinu šekelu ročně na dílo Božího domu: 34 na chleby předložení, na pravidelné oběti moučné i zápalné o sobotách, novoluních a slavnostech, na svaté dary, na smírčí oběti za hřích Izraele a na veškeré dílo při domě našeho Boha. 35 Dávky dřeva pro chrám našeho Boha si rozdělujeme losem. Kněží, levité i lid je budou přinášet každoročně podle svých otcovských rodů v určený čas, aby na oltáři Hospodina, našeho Boha, plál oheň, jak je psáno v Zákoně. 36 Zavazujeme se každoročně přinášet do Hospodinova domu své prvotiny z půdy a z veškerého ovoce všech stromů. 37 Jak je psáno v Zákoně, budeme přinášet prvorozené ze svých synů i ze svého dobytka, ze svého skotu i bravu do domu našeho Boha ke kněžím sloužícím v jeho domě. 38 Prvotiny ze svého těsta a ze svých obětních příspěvků, z ovoce všech stromů, z vína i oleje budeme přinášet kněžím do komor v domě našeho Boha. Levitům budeme přinášet desátek ze svých pozemků a oni budou vybírat desátky ve všech městech, kde pracujeme. 39 Při vybírání desátků s nimi bude kněz, syn Áronův, a levité pak přinesou desátek z desátků do domu našeho Boha, do komor ve skladu. 40 Synové Izraele včetně synů Leviho budou přinášet tyto obětní příspěvky z obilí, vína a oleje do komor, kde je uloženo náčiní svatyně a kde jsou i sloužící kněží, strážní a zpěváci. Dům svého Boha nebudeme zanedbávat."

Neh 10, 1-40

Verš 33
Zavazujeme se odevzdávat třetinu šekelu ročně na dílo Božího domu:
Nm 28:29 - a na každého z těch sedmi beránků po desetině.

Verš 35
Dávky dřeva pro chrám našeho Boha si rozdělujeme losem. Kněží, levité i lid je budou přinášet každoročně podle svých otcovských rodů v určený čas, aby na oltáři Hospodina, našeho Boha, plál oheň, jak je psáno v Zákoně.
Ex 23:19 - Nejlepší prvotiny své země přines do domu Hospodina, svého Boha. Nevař kůzle v mléce jeho matky."
Lv 19:23 - Až přijdete do své země a zasadíte jakýkoli ovocný strom, nechte na něm jeho ovoce jako neobřízku. Po tři roky pro vás bude nepřijatelné tak jako neobřízka - nesmí se jíst.

Verš 36
Zavazujeme se každoročně přinášet do Hospodinova domu své prvotiny z půdy a z veškerého ovoce všech stromů.
Ex 13:2 - "Zasvěť mi všechny prvorozené. Všechno, co mezi Izraelci otvírá lůno, jak z lidí, tak z dobytka, je mé."
Nm 3:13 - neboť všichni prvorození jsou moji. V den, kdy jsem pobil všechny prvorozené v Egyptě, jsem zasvětil všechny prvorozené v Izraeli, jak lidi, tak zvířata, sobě. Jsou moji. Já jsem Hospodin."
Nm 8:17 - neboť všechno prvorozené mezi syny Izraele, jak z lidí, tak ze zvířat, je mé. V den, kdy jsem pobil všechny prvorozené v Egyptě, jsem je zasvětil sobě,

Verš 37
Jak je psáno v Zákoně, budeme přinášet prvorozené ze svých synů i ze svého dobytka, ze svého skotu i bravu do domu našeho Boha ke kněžím sloužícím v jeho domě.
Lv 23:17 - Ze svých příbytků přinesete jako prvotiny Hospodinu dva chleby pozvedání; budou ze dvou desetin efy jemné mouky pečené s kvasem.
Nm 15:19 - a budete jíst její chléb, odevzdávejte z něj obětní příspěvek Hospodinu.
Nm 18:12 - Všechen nejlepší olej a všechno nejlepší víno i obilí, jejich prvotiny, které odevzdávají Hospodinu, jsem dal tobě.
Dt 18:4 - Budeš mu také dávat prvotiny ze svého obilí, vína a oleje a prvotiny z vlny svých ovcí.
Nm 18:24 - Levitům jsem totiž dal za dědictví desátky, které synové Izraele odevzdávají jako příspěvek Hospodinu. To proto jsem o nich řekl: Nebudou mít dědictví mezi syny Izraele."

Verš 38
Prvotiny ze svého těsta a ze svých obětních příspěvků, z ovoce všech stromů, z vína i oleje budeme přinášet kněžím do komor v domě našeho Boha. Levitům budeme přinášet desátek ze svých pozemků a oni budou vybírat desátky ve všech městech, kde pracujeme.
Nm 18:26 - "Řekni levitům: Když od synů Izraele přijmete jejich desátky, které jsem vám dal za dědictví, odevzdáte z nich Hospodinu jako příspěvek desátky z desátků.

Verš 30
ti všichni se připojovali ke svým urozeným bratřím a skládali přísežný slib, že budou žít podle Božího zákona, vydaného skrze Božího služebníka Mojžíše. Slibovali, že budou dodržovat a plnit všechna přikázání Hospodina, našeho Pána, i jeho zákony a pravidla:
Ex 34:16 - Když pak z jejich dcer vybereš manželky svým synům, půjdou jejich dcery smilnit za svými bohy a svedou tvé syny, aby šli smilnit za jejich bohy.
Dt 7:3 - Nespřízníš se s nimi - nedáš svou dceru jejich synovi ani nevezmeš jejich dceru pro svého syna.

Verš 31
"Nebudeme vdávat své dcery do cizích národů a s jejich dcerami nebudeme ženit své syny.
Ex 20:10 - ale sedmý den je dnem odpočinku, zasvěceným Hospodinu, tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci - ty, tvůj syn ani tvá dcera, tvůj otrok ani tvá děvečka, tvé dobytče ani přistěhovalec ve tvých branách.
Ex 34:21 - Šest dní pracuj, ale sedmého dne odpočívej; odpočívej i v době orání či žně.
Lv 23:2 - "Mluv k synům Izraele: Toto jsou Hospodinovy slavnosti, jež budete vyhlašovat jako svatá shromáždění; jsou to mé slavnosti:
Dt 5:12 - Zachovávej sobotní den, aby ti byl svatý, jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh.
Ex 23:10 - "Šest let osívej svou zem a shromažďuj její úrodu.
Lv 25:2 - "Mluv k synům Izraele: Až přijdete do země, kterou vám dávám, bude země zachovávat Hospodinův sobotní odpočinek.
Dt 5:1 - Mojžíš svolal celý Izrael a řekl jim: Slyš, Izraeli, pravidla a zákony, které vám dnes předkládám k slyšení. Učte se jim a pečlivě je dodržujte.

Neh 10,1 - Prvý sa podpísal kráľovský námestník Nehemiáš; za ním Sedechiáš, ktorý bol najskôr hlavou židovskej samosprávy.

Neh 10,3-9 - Podpisy za kňazské triedy. Prekvapuje, že niet medzi nimi podpisu Ezdrášovho a Eljašibovho. Túto zmluvu za obidvoch podpísal azda len Seraiáš ako hlava rodu, od ktorého pochádzali obaja.

Neh 10,10-14 - Podpisy za levitské oddelenie.

Neh 10,15-28 - Podpisy za príslušné rody. Za každý rod, triedu, oddelenie podpisoval zmluvu len ten, kto ich právoplatne zastupoval. Ostatní sa pripájali k svojim predstaviteľom a zástupcom a iba ústne sľubovali, že tú zmluvu s Bohom, podpísanú židovskými hodnostármi, budú tiež verne zachovávať.

Neh 10,31 - O miešaných manželstvách porov. Ezd 9,2.

Neh 10,35 - Zaobstarávanie dreva v kraji, kde je málo dreva, znamenalo iste veľkú námahu a isteže nie malý náklad.