výhody registrácie

Kniha Ezdrášova

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

Ezd 8, 1-36

1 A toto sú hlavy ich otcov a ich rodokmeň, tých, ktorí išli so mnou za kraľovania kráľa Artaxerxa hore z Babylona. 2 Zo synov Pinchasových Geršom, zo synov Itamárových Daniel, zo synov Dávidových Chattuš. 3 Zo synov Šechaniášových, ktorý bol zo synov Parošových, Zachariáš a s ním po rode zapísaných osôb mužského pohlavia sto päťdesiat. 4 Zo synov Pachat-moábových Eljehoenaj, syn Zerachiášov, a s ním dvesto osôb mužského pohlavia. 5 Zo synov Šechaniášových syn Jachazielov a s ním tristo osôb mužského pohlavia. 6 Zo synov Adínových Ébed, syn Jonatánov, a s ním päťdesiat osôb mužského pohlavia. 7 Zo synov Élamových Izaiáš, syn Ataliášov, a s ním sedemdesiat osôb mužského pohlavia. 8 Zo synov Šefatiášových Zebadiáš, syn Michaelov, a s ním osemdesiat osôb mužského pohlavia. 9 Zo synov Joábových Obadiáš, syn Jechielov, a s ním dvesto osemnásť osôb mužského pohlavia. 10 Zo synov Šelomitových syn Josifiášov a s ním sto šesťdesiat osôb mužského pohlavia. 11 Zo synov Bebajových Zachariáš, syn Bebajov, a s ním dvadsaťosem osôb mužského pohlavia. 12 Zo synov Azgádových Jochanan, syn Hakkatánov, a s ním sto desať osôb mužského pohlavia. 13 Zo synov Adonikámových poslední, ktorých mená sú toto: Elifelet, Jehiel a Šemaiáš a s nimi šesťdesiat osôb mužského pohlavia. 14 Zo synov Bigvajových Útaj a Zabbúd a s nimi sedemdesiat osôb mužského pohlavia. 15 A shromaždil som ich k rieke, ktorá vteká do Ahavy, a táborili sme tam tri dni. A keď som prehliadal ľud a kňazov, nenašiel som tam niktorého zo synov Léviho. 16 Vtedy som poslal po Eliézera, po Ariela, po Šemaiáša, po Elnatána, po Jariba, po Elnatána, po Nátana, po Zachariáša, po Mešullama, predných, a po Jojariba a po Elnatána, umných učiteľov. 17 A povedal som im, aby išli k Iddovi, hlave to v mieste Chasifii, a vložil som do ich úst slová, jako majú hovoriť Iddovi, Achivovi, Netinejcom, v mieste Chasifii, aby nám doviedli svätoslužobníkov pre dom nášho Boha. 18 A tak nám doviedli podľa toho, jako bola dobrá ruka nášho Boha nad nami, rozumného muža zo synov Machliho, syna Léviho, syna Izraelovho, a Šerebiáša a jeho synov a jeho bratov, osemnástich, 19 a Chašabiáša a s ním Izaiáša zo synov Meráriho, jeho bratov a ich synov, dvadsiatich. 20 A z Netinejcov, ktorých bol dal Dávid a kniežatá k službe Levitom, Netinejcov dvesto dvadsiatich. Tí všetci boli pomenovaní podľa mena. 21 A vyhlásil som tam pôst, pri rieke Ahave, aby sme sa ponižovali pred svojím Bohom hľadajúc od neho priamu cestu pre seba, pre svoje deti a pre všetko svoje imanie. 22 Lebo som sa hanbil žiadať od kráľa vojsko a jazdcov, aby nám pomáhali brániť sa proti nejakému nepriateľovi na ceste, lebo sme boli povedali kráľovi, že ruka nášho Boha je nad všetkými tými, ktorí ho hľadajú, na ich dobré, a že jeho moc a jeho hnev je proti všetkým tým, ktorí ho opúšťajú. 23 A tak sme sa postili a hľadali sme o to svojho Boha, a vyslyšal nás. 24 A oddelil som dvanástich z kniežat kňazov: Šerebiáša, Chašabiáša a s nimi desiatich z ich bratov. 25 A odvážil som im striebro a zlato a tie nádoby, obeť to pozdvihnutia domu nášho Boha, ktorú obetovali kráľ a jeho radcovia a jeho kniežatá a celý Izrael, všetci, ktorí sa tam našli. 26 A tedy odvážil som do ich ruky striebra šesťsto päťdesiat hrivien a strieborných nádob sto hrivien, zlata sto hrivien, 27 dvadsať zlatých pohárov v hodnote tisíc daríkov a dve nádoby z medi výborného lesku, vzácne jako zlato. 28 A riekol som im: Vy ste svätí Hospodinovi, i tie nádoby sú sväté, a striebro a zlato je dobrovoľná obeť, daná Hospodinovi, Bohu vašich otcov. 29 Pozorujte a strážte to, dokiaľ to neodvážite pred kniežatami kňazov a Levitov a pred kniežatami otcov Izraela v Jeruzaleme, v komorách domu Hospodinovho. 30 A tak prevzali kňazi a Leviti váhu striebra a zlata a nádoby, aby to dopravili do Jeruzalema, do domu nášho Boha. 31 Potom sme sa hnuli od rieky Ahavy dvanásteho dňa prvého mesiaca, aby sme išli do Jeruzalema. A ruka nášho Boha bola nad nami, a vytrhol nás z ruky nepriateľa a úkladníka na ceste. 32 A tak sme prišli do Jeruzalema a sedeli sme tam tri dni. 33 A štvrtého dňa bolo odvážené striebro a zlato a nádoby v dome nášho Boha do ruky Meremóta, syna Uriáša, kňaza, a bol s ním Eleazár, syn Pinchasov, a s nimi Jozabad, syn Ješuov, a Noadiáš, syn Binnujov, Levitovia. 34 Všetko podľa počtu a podľa váhy, a tedy zapísaná bola všetka váha toho času. 35 Tí, ktorí prišli zo zajatia, synovia prestehovania, obetovali Bohu Izraelovmu zápalné obeti, dvanásť juncov za celého Izraela, deväťdesiatšesť baranov, sedemdesiatsedem oviec a dvanásť kozlov na obeť za hriech; to všetko bola zápalná obeť Hospodinovi. 36 A oddali vladárom kráľovým nariadenia kráľove a vojvodom za riekou. A tak pomáhali ľudu a domu Božiemu.

Ezd 8, 1-36

Verš 25
A odvážil som im striebro a zlato a tie nádoby, obeť to pozdvihnutia domu nášho Boha, ktorú obetovali kráľ a jeho radcovia a jeho kniežatá a celý Izrael, všetci, ktorí sa tam našli.
Ezd 7:14 - pretože si poslaný od kráľa a od jeho siedmich radcov, aby si prezkúmal veci o Judsku a o Jeruzaleme podľa zákona svojho Boha, ktorý máš vo svojej ruke,

Ezd 8,15 - Ahava tu značí kraj a nižšie (v. 21.31) rieku, najskôr kanál Eufratu neďaleko Babylonu.

Ezd 8,26-27 - Hrivna striebra porov. vyššie 7,22 pozn. Ľahká hrivna zlata mala 29,472 kg. Zlatý dareik porov. 2,69 pozn. Podľa týchto údajov by pri výpočte uvedených číslic vychádzali velikánske sumy. Zdá sa však, že tieto číslice sú zveličené, nastala v nich pri odpisovaní chyba.

Ezd 8,36 - Satrapovia boli vysokými úradníkmi v Perzskej ríši, ktorým podliehali správcovia po provinciách, a boli popritom azda aj vojenskými veliteľmi provincií. Kráľovskí správcovia sa starali len o civilnú správu.