výhody registrácie

Kniha Ezdrášova

Biblia - Sväté písmo

(BKR - Český - Kralický)

Ezd 8, 1-36

1 Tito jsou pak přednější po čeledech svých otcovských, a rod těch, kteříž vyšli se mnou za kralování Artaxerxa krále z Babylona: 2 Z synů Fínesových Gersom, z synů Itamarových Daniel, z synů Davidových Chattus. 3 Z synů Sechaniášových, jenž byl z synů Farosových, Zachariáš, a s ním počet mužů sto a padesáte. 4 Z synů Pachat Moábových Eliehoenai syn Zerachiášův, a s ním dvě stě mužů. 5 Z synů Sechaniášových syn Jachazielův, a s ním tři sta mužů. 6 Z synů Adinových Ebed syn Jonatanův, a s ním padesát mužů. 7 Z synů pak Elamových Izaiáš syn Ataliášův, a s ním sedmdesát mužů. 8 Z synů Sefatiášových Zebadiáš syn Michaelův, a s ním osmdesáte mužů. 9 Z synů Joábových Abdiáš syn Jechielův, a s ním dvě stě a osmnácte mužů. 10 Z synů Selomitových syn Josifiášův, a s ním sto a šedesáte mužů. 11 Z synů Bebai Zachariáš syn Bebai, a s ním osmmecítma mužů. 12 Z synů Azgadových Jochanan syn Hakatanův, a s ním sto a deset mužů. 13 Z synů Adonikamových poslednějších, jichž jména jsou tato: Elifelet, Jehiel, Semaiáš, a s ním šedesáte mužů. 14 Z synů Bigvai Utai a Zabbud, a s nimi sedmdesáte mužů. 15 Shromáždil jsem je pak u potoku, kterýž vpadá do Ahavy, a leželi jsme tu tři dni. Potom přehlédal jsem lid a kněží, a z synů Léví nenašel jsem tu žádného. 16 Protož poslal jsem Eliezera, Ariele, Semaiáše, Elnatana, Jariba, Elnatana, Nátana, Zachariáše a Mesullama, přednější, a Joiariba a Elnatana, muže učené, 17 A rozkázal jsem jim k Iddovi, knížeti v Chasifia místě, a naučil sem je, jak by měli mluviti k Iddovi, Achivovi a Netinejským v Chasifia místě, aby nám přivedli služebníky domu Boha našeho. 18 I přivedli nám s pomocí Boží muže rozumného z synů Moholi, syna Léví, syna Izraelova, a Serebiáše s syny jeho, a bratří jeho osmnácte, 19 A Chasabiáše, a s ním Izaiáše z synů Merari, bratří jeho a synů jejich dvadceti. 20 Z Netinejských pak, kteréž byl zřídil David a knížata k službě Levítům, dvě stě a dvadceti Netinejských. A ti všickni ze jména vyčteni byli. 21 Tedy vyhlásil jsem tu půst u řeky Ahava, abychom se ponižovali před Bohem svým, a hledali od něho cesty přímé sobě a dítkám svým, i všemu jmění našemu. 22 Nebo styděl jsem se žádati od krále vojska a jízdných, aby nás bránili před nepřátely na cestě; nebo jsme byli pravili králi, řkouce: Ruka Boha našeho jest nade všemi, kteříž ho hledají upřímě, ale moc a prchlivost jeho proti všechněm, kteříž ho opouštějí. 23 A když jsme se postili a hledali v tom Boha svého, tedy vyslyšel nás. 24 Oddělil jsem pak přednějších kněží dvanácte: Serebiáše, Chasabiáše, a s nimi z bratří jejich deset. 25 I odvážil jsem jim stříbro a zlato, a to nádobí, obět domu Boha našeho, kterouž obětovali král i rady jeho, i knížata jeho a všecken lid Izraelský, což se ho našlo. 26 Odvážil jsem, pravím, do rukou jejich stříbra šest set centnéřů a padesát, a nádobí stříbrného sto centnéřů, a zlata sto centnéřů, 27 A koflíků zlatých dvadceti, každý v tisíc drachem, a dvě nádoby z mosazi nejlepší, tak vzácné jako zlato. 28 Potom jsem jim řekl: Vy jste posvěceni Hospodinu, i tyto nádoby posvěceny jsou, a to stříbro i zlato jest obět dobrovolná Hospodinu Bohu otců vašich. 29 Pilni toho buďte a ostříhejte, až to i odvážíte před kněžími přednějšími a Levíty, i předními z čeledí otcovských z Izraele v Jeruzalémě v pokojích domu Hospodinova. 30 A tak přijali kněží a Levítové váhu stříbra, zlata a nádobí, aby donesli do Jeruzaléma, do domu Boha našeho. 31 Zatím hnuli jsme se od řeky Ahava, dvanáctého dne měsíce prvního, abychom se brali do Jeruzaléma, a ruka Boha našeho byla s námi, a vytrhla nás z ruky nepřátel a úkladníků na cestě. 32 I přišli jsme do Jeruzaléma, a pobyli jsme tu tři dni. 33 Čtvrtého pak dne odváženo jest stříbro a zlato, a nádobí to v domě Boha našeho k ruce Meremota syna Uriáše kněze, s nímž byl Eleazar syn Fínesův, a pomocníci jejich Jozabad syn Jesua, a Noadiáš syn Binnui, Levítové, 34 Vše v počtu a váze, a zapsána jest všecka ta váha toho času. 35 Vrátivše se pak z zajetí ti, kteříž byli přestěhováni, obětovali zápaly Bohu Izraelskému, volků dvanáct za všecken lid Izraelský, skopců devadesát a šest, beránků sedmdesát a sedm, kozlů za hřích dvanáct, vše v obět zápalnou Hospodinu. 36 I dali výpovědi královy vládařům královským i vývodám za řekou. Kteříž pomocni byli lidu i domu Božímu.

Ezd 8, 1-36

Verš 25
I odvážil jsem jim stříbro a zlato, a to nádobí, obět domu Boha našeho, kterouž obětovali král i rady jeho, i knížata jeho a všecken lid Izraelský, což se ho našlo.
Ezd 7:14 - Poněvadž jsi od krále a sedmi rad jeho poslán, abys dohlédal k Judstvu a k Jeruzalému podlé zákona Boha svého, kterýž máš v ruce své,

Ezd 8,15 - Ahava tu značí kraj a nižšie (v. 21.31) rieku, najskôr kanál Eufratu neďaleko Babylonu.

Ezd 8,26-27 - Hrivna striebra porov. vyššie 7,22 pozn. Ľahká hrivna zlata mala 29,472 kg. Zlatý dareik porov. 2,69 pozn. Podľa týchto údajov by pri výpočte uvedených číslic vychádzali velikánske sumy. Zdá sa však, že tieto číslice sú zveličené, nastala v nich pri odpisovaní chyba.

Ezd 8,36 - Satrapovia boli vysokými úradníkmi v Perzskej ríši, ktorým podliehali správcovia po provinciách, a boli popritom azda aj vojenskými veliteľmi provincií. Kráľovskí správcovia sa starali len o civilnú správu.