výhody registrácie

1. kniha kroník

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

1Krn 25, 1-31

1 (KAT) Dávid a vojvodcovia oddelili na službu aj zo synov Asafa, Hemana a Idutuna tých, ktorí prorokovali na citarách, harfách a cimbaloch, a počet tých, čo sa činne zúčastnili služby, bol:

2 (KAT) z Asafových synov Zachur, Jozef, Nataniáš a Asarela. Asafovi synovia boli pod rukou Asafa, ktorý prorokoval pod dozorom kráľa.

3 (KAT) Z Idutuna Idutunovi synovia Godoliáš, Sori, Jeseiáš, Hasabiáš, Matatiáš, šesť, pod vedením ich otca Idutuna. On prorokoval na citare na slávu a chválu Pána.

4 (KAT) Z Hemana Hemanovi synovia Bokijau, Mataniau, Oziel, Subuel, Jerimot, Hananiáš, Hanani, Eliata, Gedelti, Romemtiezer, Jesbakasa, Meloti, Otir a Mahaziot.

5 (KAT) Všetci títo boli synovia kráľovho vidca Hemana. Podľa Božích výrokov, že povýši jeho roh, dal Boh Hemanovi štrnásť synov a tri dcéry.

6 (KAT) Títo všetci boli pod vedením svojho otca zapojení do spevu v Pánovom chráme. Pri cimbaloch, harfách a citarách boli v službe Božiemu domu pod vedením kráľa, Asafa, Idutuna a Hemana.

7 (KAT) A ich počet spolu s ich bratmi vycvičenými v Pánovom speve samými majstrami bol dvestoosemdesiatosem.

8 (KAT) O službe žrebovali rovnako medzi malým i veľkým, majstrom i žiakom.

9 (KAT) Prvý žreb vyšiel Asafovcovi Jozefovi. Druhý Godoliášovi, jemu, jeho bratom a synom, dvanástim.

10 (KAT) Tretí Zachurovi, jeho synom a bratom, dvanástim.

11 (KAT) Štvrtý Isaárovi, jeho synom a bratom, dvanástim.

12 (KAT) Piaty Nataniášovi, jeho synom a bratom, dvanástim.

13 (KAT) Šiesty Bokijauovi, jeho synom a bratom, dvanástim.

14 (KAT) Siedmy Izrelovi, jeho synom a bratom, dvanástim.

15 (KAT) Ôsmy Jesaiášovi, jeho synom a bratom, dvanástim.

16 (KAT) Deviaty Mataniášovi, jeho synom a bratom, dvanástim.

17 (KAT) Desiaty Semeiášovi, jeho synom a bratom, dvanástim.

18 (KAT) Jedenásty Azareelovi, jeho synom a bratom, dvanástim.

19 (KAT) Dvanásty Hasabiášovi, jeho synom a bratom, dvanástim.

20 (KAT) Trinásty Subaelovi, jeho synom a bratom, dvanástim.

21 (KAT) Štrnásty Matatiášovi, jeho synom a bratom, dvanástim.

22 (KAT) Pätnásty Jerimotovi, jeho synom a bratom, dvanástim.

23 (KAT) Šestnásty Hananiášovi, jeho synom a bratom, dvanástim.

24 (KAT) Sedemnásty Jesbakasovi, jeho synom a bratom, dvanástim.

25 (KAT) Osemnásty Hananiovi, jeho synom a bratom, dvanástim.

26 (KAT) Devätnásty Melotiovi, jeho synom a bratom, dvanástim.

27 (KAT) Dvadsiaty Eliatovi, jeho synom a bratom, dvanástim.

28 (KAT) Dvadsiaty prvý Otirovi, jeho synom a bratom, dvanástim.

29 (KAT) Dvadsiaty druhý Gedeltiovi, jeho synom a bratom, dvanástim.

30 (KAT) Dvadsiaty tretí Mahaziotovi, jeho synom a bratom, dvanástim.

31 (KAT) Dvadsiaty štvrtý Romemtiezerovi, jeho synom a bratom, dvanástim.


1Krn 25, 1-31

1Krn 25,1 - Výraz "prorokovali" tu a v nasledujúcich veršoch znamená "hrali na hudobných nástrojoch". Vieme, že proroci často prichádzali do vytrženia pri hudbe: 1 Sam 10,5 n.; 2 Kr 3,15.

1Krn 25,5 - "Roh" a najmä "povýšený roh" je znak moci a slávy.