výhody registrácie

1. kniha kroník

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

1Krn 7, 1-40

1 Isacharovi synovia: Tola, Fua, Jasub a Simeron, štyria. 2 Synovia Tolu: Ozi, Rafaiáš, Jeriel, Jemai, Jebsem a Samuel, pohlavári svojich rodín. K Tolovi patrili bojovníci podľa svojich rodov. Ich počet bol za Dávidových čias dvadsaťdvatisícšesťsto. 3 Oziho synovia: Izrahiáš. Synovia Izrahiáša: Michael, Obadiáš, Joel a Jesiáš, piati, všetko pohlavári. 4 K nim patrili podľa rodov a rodín roty bojového vojska, tridsaťšesťtisíc, lebo mali mnoho žien a detí. 5 Ich bratia vo všetkých Isacharových rodoch sú bojovníci. Spolu ich napočítali osemdesiatsedemtisíc. 6 Benjamín: Bela, Bechor a Jadihel, traja. 7 Synovia Belu: Esbon, Ozi, Oziel, Jerimot a Urai, päť pohlavárov rodín a bojovníkov. Napočítalo sa ich dvadsaťdvatisíctridsaťštyri. 8 Bechorovi synovia: Zamira, Joas, Eliezer, Eljoenai, Amri, Jerimot, Abiáš, Anatot a Almat. To všetko sú Bechorovi synovia. 9 Napočítalo sa ich podľa rodov a pohlavárov rodín dvadsaťtisícdvesto bojovníkov. 10 Jadihelavi synovia: Balan. A synovia Balanovi: Jehus, Benjamín, Aod, Chanana, Zetan, Taršiš a Ahisahar. 11 Toto všetko sú Jadihelovi synovia podľa pohlavárov rodín, sedemnásťtisícdvesto bojovníkov pripravených do boja. 12 Aj Safam a Hafam, Hirovi synovia, a Hasim, Aherovi synovia. 13 Neftaliho synovia: Jasiel, Guni, Jeser a Selum, synovia Baly. 14 Manassesovi synovia … Esriel …, ktorých porodila jeho aramejská vedľajšia žena. Porodila Galaádovho otca Machira. 15 Machir si však vzal za manželku sestru Hafima a Safana; meno ich sestry bolo Maácha … Meno druhého bolo Salfád. Salfád mal dcéry. 16 Machirova manželka Maácha porodila syna a dala mu meno Fáres. Meno jeho brata bolo Sáres a jeho synovia Ulam a Rekem. 17 A Ulamovi synovia Badan. To sú synovia Galaáda, syna Manassesovho syna Machira. 18 Jeho sestra Hamolechet porodila Išhoda, Abiezera a Moholu. 19 Semidovi synovia boli Ahin, Sechem, Leki a Aniam. 20 Efraimovi synovia: Sutala, jeho syn Bared, jeho syn Tahat, jeho syn Elada, jeho syn Tahat, 21 jeho syn Zabad, jeho syn Sutala a jeho syn Ezer a Elad. Tých zabili domorodí Géťania, lebo zišli dolu vziať im dobytok. 22 Preto ich otec Efraim dlhý čas žialil a jeho bratia prišli ho tešiť. 23 Potom vošiel k svojej manželke a ona počala a porodila syna, ktorému dal meno Beria, lebo to bolo v nešťastí jeho domu. 24 Jeho dcéra bola Sára, ktorá postavila Dolný a Horný Bethoron a Ozensaru. 25 A jeho syn Rafa a Resef, jeho syn Tale, jeho syn Tán, 26 jeho syn Laádan, jeho syn Amiud, jeho syn Elisama, 27 jeho syn Nun, jeho syn Jozue. 28 Ich majetok a sídla boli Betel a jeho osady, na východe Noran, na západ Gazer a jeho osady, Sichem a jeho osady až po Azu a jej osady. 29 V rukách Manassesových synov bol Betsan a jeho osady, Tanach a jeho osady, Magedo a jeho osady, Dor a jeho osady. V nich bývali synovia Izraelovho syna Jozefa. 30 Aserovi synovia: Jemna, Jesua, Ješui, Baria a ich sestra Sára. 31 Bariovi synovia: Heber a Melchiel, ktorý bol otcom Barsaita. 32 Od Hebera pochádza Jeflat, Somer, Hotam a ich sestra Sua. 33 Jeflatovi synovia: Fosech, Chamaál a Asot. To sú Jeflatovi synovia. 34 Somerovi synovia: Achi, Roaga, Haba a Aram. 35 Synovia jeho brata Helema: Sufa, Jemna, Seles a Amal. 36 Sufovi synovia: Sue, Harnafer, Sual, Beri, Jamra, 37 Bosor, Hod, Sama, Salusa, Jetran a Bera. 38 Jeterovi synovia: Jefone, Fasfa a Ara. 39 Olovi synovia: Aree, Haniel a Resiáš. 40 Toto všetko sú Aserovi synovia, pohlavári rodín, vyberaní bojovníci, vodcovia kniežat. Keď ich spočítali do vojska, do boja, bol ich počet dvadsaťšesťtisíc mužov.

1Krn 7, 1-40

Verš 1
Isacharovi synovia: Tola, Fua, Jasub a Simeron, štyria.
Gn 46:13 - Isacharovi synovia: Tola, Fula, Jób a Semron.
Nm 26:23 - Isacharovi synovia boli podľa svojich čeľadí: Tola, z ktorého je čeľaď Tolovcov, z Fua čeľaď Fuovcov,

Verš 20
Efraimovi synovia: Sutala, jeho syn Bared, jeho syn Tahat, jeho syn Elada, jeho syn Tahat,
Nm 26:35 - Synovia Efraimovi podľa svojich čeľadí sú títo: zo Sutalu čeľaď Sutalovcov, z Bechera čeľaď Becherovcov a z Tehena čeľaď Tehenovcov.

Verš 30
Aserovi synovia: Jemna, Jesua, Ješui, Baria a ich sestra Sára.
Gn 46:17 - Aserovi synovia: Jamne, Jesua, Ješui, Beria a ich sestra Sára. Synovia Beriu: Heber a Melchiel.
Nm 26:44 - Aserovi synovia podľa svojich čeľadí boli: z Jemnu pochádza čeľaď Jemnovcov, z Jesuiho čeľaď Jesuiovcov a z Brieho čeľaď Briovcov.

Verš 6
Benjamín: Bela, Bechor a Jadihel, traja.
Gn 46:21 - Benjamínovi synovia: Bela, Bechor, Asbel, Gera, Náman, Echi, Ros, Mofim, Ofim a Ared.
Nm 26:38 - Benjamínovi synovia podľa svojich čeľadí boli: z Belu pochádza čeľaď Belovcov, z Asbela čeľaď Asbelovcov, z Ahirama čeľaď Ahiramovcov,
1Krn 8:1 - Od Benjamína pochádza jeho prvorodený Bale, druhý Asbel, tretí Ahara,

Verš 28
Ich majetok a sídla boli Betel a jeho osady, na východe Noran, na západ Gazer a jeho osady, Sichem a jeho osady až po Azu a jej osady.
Joz 16:1 - Jozefovcom pripadlo lósom (územie), ktorého hranica sa začína na Jordáne oproti Jerichu, východne od jerišských vôd. Od Jericha ide ďalej cez púšť, ktorá sa ťahá hore na Betelské pohorie.

1Krn 7,2 - O sčítaní ľudu za čias Dávida pozri 2 Sam hl. 24; porov. 1 Krn 21,1–27.

1Krn 7,5 - Po rodokmeni Isachara by mal nasledovať rodokmeň Zabulona, ten však chýba. Podobne po rodokmeni Benjamínovcov chýba rodokmeň Danovcov, ak je len meno Hasim vo v. 12 nie zvyškom tohto rodokmeňa; porov. Gn 46,23 a Nm 26,42.

1Krn 7,14-15 - Osnova je v týchto veršoch kusá a chybná. 15. verš prekladáme podľa osnovy Hummelauera.

1Krn 7,21 - Výpravu, o ktorej je tu reč, podnikli Efraimci ešte za života svojho otca z Egypta.

1Krn 7,23 - Meno Beria (presnejšie prepísané: Berááh) znamená "v nešťastí".

1Krn 7,28 - Noran pozri Joz 16,7.