výhody registrácie

1. kniha kroník

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

1Krn 12, 1-40

1 A títo prišli za Dávidom do Sikelegu, keď bol ešte vylúčený spred tváre Kisovho syna Šaula; patrili k hrdinom, ktorí pomáhali v boji, 2 naťahovali kušu, pravou i ľavou rukou hádzali kamene a strieľali šípy: Zo Šaulových bratov Benjamíncov: 3 Pohlavár Ahiezer a Joas, synovia Samau z Gabay; Jaziel a Falet, synovia Azmota; Baracha a Jehu z Anatotu. 4 Samaiáš z Gabay, hrdina medzi tridsiatimi a nad tridsiatimi; Jeremiáš, Jeheziel, Johanan a Jezabad z Gadery, 5 Eluzai, Jerimut, Báliáš, Samariáš, Harufan Safatiáš; 6 Elkana, Jesiáš, Azareel, Korachovci Joezer a Jesbám, 7 Joel a Zabadiáš, synovia Jerohama z Gedoru. 8 Aj z Gadovcov sa odrazili k Dávidovi do pevnosti na púšť udatní hrdinovia, mužovia hotoví do boja, vyzbrojení štítom a kopijou; vyzerali ako levy, ale boli rýchli ako gazely na horách. 9 Vodca Ezer, druhý Obdiáš, tretí Eliab, 10 štvrtý Masmana, piaty Jeremiáš, 11 šiesty Eti, siedmy Eliel, 12 ôsmy Johanan, deviaty Elzabad, 13 desiaty Jeremiáš, jedenásty Machbanai. 14 Títo z Gadových synov boli vodcami vojska. Jeden, najmenší, bol nad sto, najväčší nad tisíc (vojakmi). 15 To sú tí, čo prešli cez Jordán v prvom mesiaci, keď sa prelieval ponad všetky svoje brehy, a rozohnali všetkých (obyvateľov) dolín na východ a na západ. 16 Zo synov Benjamína a Júdu prišli niektorí za Dávidom až k pevnosti. 17 Dávid im vyšiel v ústrety a ohlásil sa: „Ak prichádzate ku mne pokojne a chcete mi pomáhať, bude moje srdce držať spolu s vami, ale ak preto, aby ste ma zradili mojim nepriateľom, hoci na mojich rukách neväzí neprávosť, nech to vidí a tresce Boh našich otcov!“ 18 Vtedy Amasaia, veliteľa tridsiatky, objal duch: „Tebe, Dávid, a s tebou, syn Izaiho, nech je pokoj! Pokoj s tebou, pokoj s tými, čo ti pomáhajú, lebo ti pomáha tvoj Boh.“ Dávid ich teda prijal a zadelil medzi vodcov koristníkov. 19 Z Manassesovcov prišli niektorí k Dávidovi, keď išiel s Filištíncami do boja proti Šaulovi. Ale nepomáhali im, lebo filištínske kniežatá ho po porade poslali preč, vraviac: „Za naše hlavy sa pridá k svojmu pánovi Šaulovi.“ 20 Keď išiel do Sikelegu, pripojil sa k nemu z Manassesovcov Ednas, Jozabad, Jedihel, Michael, Jozabad, Eliu a Salati, velitelia tisícok Manassesovcov. 21 Oni boli Dávidovi na pomoci proti koristníkom, lebo všetci boli smelí bojovníci a stali sa kniežatami vo vojsku. 22 Lebo deň čo deň prichádzali k Dávidovi pomocníci, až ich bol veľký tábor ako tábor Boží. 23 A toto je výpočet veliteľov tých, čo boli vyzbrojení do boja. Oni prišli k Dávidovi do Hebronu, aby naň podľa Božieho príkazu preniesli Šaulovo kráľovstvo: 24 Synovia Júdu ozbrojení štítom a kopijou, šesťtisícosemsto vystrojených do boja. 25 Zo synov Simeona sedemtisícsto hrdinských bojovníkov. 26 Zo synov Léviho štyritisícšesťsto. 27 Tiež Jojada, knieža Áronovcov, a s ním tritisícsedemsto, 28 ďalej Sadok, hrdinský mladík, a jeho otcovský dom, dvadsaťdva kniežat. 29 Z Benjamínových synov, Šaulových bratov, tritisíc. Väčšina z nich sa však doteraz držala sprievodu Šaulovho domu. 30 Zo synov Efraima dvadsaťtisícosemsto smelých bojovníkov, chýrnych mužov vo svojom rode. 31 Z polovice Manassesovho kmeňa osemnásťtisíc. Boli určení podľa mena, aby išli a ustanovili Dávida za kráľa. 32 Z Isacharových synov takí, ktorí v každý čas oplývali múdrosťou a vedeli, čo má Izrael robiť; mali dvesto veliteľov a všetci ich bratia stáli pod ich velením. 33 Zo Zabulona vystrojených do boja a bojujúcich všetkými vojnovými zbraňami: päťdesiattisíc, ktorí nastúpili s nerozdvojeným srdcom. 34 Z Neftaliho tisíc kniežat a s nimi tridsaťsedemtisíc so štítmi a kopijami. 35 Z Dana dvadsaťosemtisícšesťsto nastupujúcich do boja. 36 Z Asera štyridsaťtisíc pripravených nastúpiť do boja. 37 A zo Zajordánska, z Rubena, Gada a polovice Manassesovho kmeňa so všetkými zbraňami bojového vojska: stodvadsaťtisíc. 38 Všetci títo bojovníci vystrojení do šíku prišli s ochotným srdcom do Hebronu, aby Dávida ustanovili za kráľa nad celým Izraelom, ale aj ostatní Izraeliti jednomyseľne chceli Dávida urobiť kráľom. 39 A boli tam u Dávida tri dni a jedli a pili, lebo ich bratia im nachystali. 40 Ale aj tí, čo bývali blízo nich až po Isacharovcov, Zabulonovcov a Neftalimovcov, donášali chlieb na osloch, ťavách, muliciach a dobytku, (tiež) múčne jedlá, figové a hrozienkové koláče, vína, olej, dobytok a ovce v hojnosti, lebo v Izraeli bola radosť.

1Krn 12, 1-40

Verš 19
Z Manassesovcov prišli niektorí k Dávidovi, keď išiel s Filištíncami do boja proti Šaulovi. Ale nepomáhali im, lebo filištínske kniežatá ho po porade poslali preč, vraviac: „Za naše hlavy sa pridá k svojmu pánovi Šaulovi.“
1Sam 29:1 - Filištínci zhromaždili celé svoje vojsko do Afeku, Izraeliti táborili pri prameni, ktorý je v Jezraeli.

1Krn 12,1 - Porov. 1 Sam 27,6 n.

1Krn 12,4 - O Gadere pozri Joz 15,36.

1Krn 12,7 - O Gedore pozri Joz 15,58. Aj Gadera, aj Gedor boli pôvodne júdske mestá, neskoršie sa však do nich prisťahovali Benjamínci.

1Krn 12,19 - Pozri 1 Sam 29,4 n.

1Krn 12,23 - Podáva nielen počet veliteľov, ale počet celého vojska.