výhody registrácie

Kniha Genezis

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Gn 11, 1-32

1 (KAT) Vtedy bol na celej zemi jeden jazyk a rovnaké slová.

2 (KAT) Keď sa pohli z východu, našli v krajine Senaár rovinu a osadili sa na nej.

3 (KAT) Tu si povedali jeden druhému: „Poďme, narobme tehál a vypáľme ich v ohni!“ Tehly im slúžili namiesto kameňa a asfalt namiesto malty.

4 (KAT) Potom povedali: „Poďme, postavme si mesto a vežu, ktorej vrchol bude siahať až do neba, spravme si tak pomník, aby sme sa neroztratili po celej zemi!“

5 (KAT) Tu zostúpil Pán, aby videl mesto a vežu, ktoré stavali ľudia,

6 (KAT) a povedal: „Hľa, sú jedným národom, všetci majú jeden jazyk; toto je začiatok ich činov a veru neodstúpia od ničoho z toho, čo si zaumienili urobiť.

7 (KAT) Poďme, zostúpme a pomäťme tam ich jazyk, aby nik nerozumel reči druhého!“

8 (KAT) A takto ich Pán odtiaľ rozohnal po celej zemi a mesto prestali stavať.

9 (KAT) Preto ho nazvali Bábelom, lebo tam Pán zmiatol reč celej zeme a Pán ich odtiaľ rozohnal po celej zemi.

10 (KAT) Toto je Semovo potomstvo: Dva roky po potope, keď mal Sem sto rokov, narodil sa mu Arfaxad.

11 (KAT) Po Arfaxadovom narodení žil Sem päťsto rokov a narodili sa mu synovia a dcéry.

12 (KAT) Keď mal Arfaxad tridsaťpäť rokov, narodil sa mu Sale.

13 (KAT) Po Saleho narodení žil Arfaxad ešte štyristotri rokov a narodili sa mu synovia a dcéry.

14 (KAT) Keď mal Sale tridsať rokov, narodil sa mu Heber.

15 (KAT) Po Heberovom narodení žil Sale ešte štyristotri rokov a narodili sa mu synovia a dcéry.

16 (KAT) Keď mal Heber tridsaťštyri rokov, narodil sa mu Faleg.

17 (KAT) Po Falegovom narodení žil Heber ešte štyristotridsať rokov a narodili sa mu synovia a dcéry.

18 (KAT) Keď mal Faleg tridsať rokov, narodil sa mu Reu.

19 (KAT) Po Reuovom narodení žil Faleg ešte dvestodeväť rokov a narodili sa mu synovia a dcéry.

20 (KAT) Keď mal Reu tridsaťdva rokov, narodil sa mu Sarug.

21 (KAT) Po Sarugovom narodení žil Reu ešte dvestosedem rokov a narodili sa mu synovia a dcéry.

22 (KAT) Keď mal Sarug tridsať rokov, narodil sa mu Nachor.

23 (KAT) Po Nachorovom narodení žil Sarug ešte dvesto rokov a narodili sa mu synovia a dcéry.

24 (KAT) Keď mal Nachor dvadsaťdeväť rokov, narodil sa mu Táre.

25 (KAT) Po Táreho narodení žil Nachor ešte stodevätnásť rokov a narodili sa mu synovia a dcéry.

26 (KAT) Keď mal Táre sedemdesiat rokov, narodil sa mu Abram, Nachor a Aran.

27 (KAT) Toto je Táreho potomstvo: Táremu sa narodil Abram, Nachor a Aran a Aranovi sa narodil Lot.

28 (KAT) Aran však zomrel ešte za života svojho otca Táreho vo svojej rodnej krajine, v Chaldejskom Ure.

29 (KAT) Abram a Nachor sa oženili. Abramova žena sa volala Sarai a Nachorova žena mala meno Melcha. Bola Aranovou dcérou, ktorý bol otcom Melchy a otcom Jeschy.

30 (KAT) Sarai však bola neplodná; nemala detí.

31 (KAT) A Táre vzal svojho syna Abrama, svojho vnuka, Aranovho syna Lota, aj svoju nevestu, ženu svojho syna Abrama, Sarai, vyviedol ich z Chaldejského Uru a išli do krajiny Kanaán. Prišli až do Haranu a tam sa osadili.

32 (KAT) Táreho dní bolo dvestopäť rokov, keď Táre zomrel v Harane.


Gn 11, 1-32

Verš 2
Keď sa pohli z východu, našli v krajine Senaár rovinu a osadili sa na nej.
Gn 10:10 - Jeho kráľovstvom bol na počiatku Bábel, Arach, Achad a Chalane v krajine Senaár.

Verš 8
A takto ich Pán odtiaľ rozohnal po celej zemi a mesto prestali stavať.
Dt 32:8 - kedy určoval Najvyšší kraje národom, kedy podelil Adamových synov, vymedzil národom hranice dľa počtu synov Izraelových.
Sk 17:26 - a z jedného urobil celé ľudské pokolenie, aby obývalo celý povrch zeme; určil im vymedzený čas a hranice ich bývania,

Verš 10
Toto je Semovo potomstvo: Dva roky po potope, keď mal Sem sto rokov, narodil sa mu Arfaxad.
Gn 10:22 - Semovi synovia sú Elam, Asýr, Arfaxad, Lud a Aram.
1Krn 1:17 - Semovi synovia: Elam, Asýr, Arfaxad, Lud, Aram, Chus, Hul, Geter a Mosoch.

Verš 18
Keď mal Faleg tridsať rokov, narodil sa mu Reu.
1Krn 1:25 - Heber, Faleg, Ragau,

Verš 27
Toto je Táreho potomstvo: Táremu sa narodil Abram, Nachor a Aran a Aranovi sa narodil Lot.
Joz 24:2 - Jozue povedal všetkému ľudu: „Toto hovorí Pán, Izraelov Boh: Oddávna bývali vaši otcovia, Abrahámov a Nachorov otec Táre, na druhej strane Rieky a slúžili iným bohom.
1Krn 1:26 - Sarug, Nachor, Táre,

Verš 29
Abram a Nachor sa oženili. Abramova žena sa volala Sarai a Nachorova žena mala meno Melcha. Bola Aranovou dcérou, ktorý bol otcom Melchy a otcom Jeschy.
Gn 22:20 - Po týchto udalostiach Abrahámovi oznámili, že aj Melcha porodila jeho bratovi Nachorovi synov:

Verš 30
Sarai však bola neplodná; nemala detí.
Gn 16:1 - Abramova žena Sarai neporodila mu dieťa. Mala však ona aj egyptskú slúžku menom Agar.
Gn 18:11 - Abrahám a Sára boli starí, pokročilí vekom; Sáre sa už nestávalo, čo sa stáva ženám.

Verš 31
A Táre vzal svojho syna Abrama, svojho vnuka, Aranovho syna Lota, aj svoju nevestu, ženu svojho syna Abrama, Sarai, vyviedol ich z Chaldejského Uru a išli do krajiny Kanaán. Prišli až do Haranu a tam sa osadili.
Joz 24:2 - Jozue povedal všetkému ľudu: „Toto hovorí Pán, Izraelov Boh: Oddávna bývali vaši otcovia, Abrahámov a Nachorov otec Táre, na druhej strane Rieky a slúžili iným bohom.
Neh 9:7 - Ty si, Pane, ten Boh, ktorý si vybral Abrama a vyviedol ho z Chaldejského Uru a dal si mu meno Abrahám.
Sk 7:4 - I odišiel z chaldejskej krajiny a býval v Charrane. A keď mu zomrel otec, presťahoval ho odtiaľ do tejto krajiny, v ktorej teraz vy bývate.

Gn 11,1-9 - Na starej tradícii z Bábelu, ako na pozadí pomätenia jazykov, ukazuje svätopisec, že ani vyspelá civilizácia bez spojenia s Bohom nespája a nezbližuje vnútorne ani ľudí, ale ich odcudzuje navzájom, takže si nakoniec vôbec nerozumejú.

Gn 11,2 - Krajina Senaár bol Babylon (porov. 10,10; Iz 11,11; Dan 1,2).

Gn 11,9 - "Bábel" (Babíl, Bábílu v klinovom písme) značí ,Božiu bránu'. Hebrejské slovo na označenie "zmätku" mohlo by sa odvodzovať od slovesa bálal ,zmiasť, pomútiť'.

Gn 11,10-26 - V týchto veršoch svätopisec ukazuje, že Abrahám, o ktorom bude písať, je Semovým potomkom. Abrahám je praotcom izraelského národa, z ktorého sa narodí Mesiáš. Odteraz zanechá dejiny ostatných národov a bude sa venovať iba osudom Semovho potomka Abraháma. Rodostrom Semových potomkov je podobný ako rodostrom od Adama po Noema. Rozdiel je len v tom, že sa neudáva celkový počet rokov jednotlivých patriarchov.

Gn 11,27-32 - "Abram" je skrátená forma Abirámu "môj otec je vznešený". Abram je teda z rodiny Táreho (hebr. Terach), čiže Terachovcov, ktorá rodina v Písme je označovaná za modloslužobnú (Joz 24,2; Jdt 5,6 atď.). Terach býval v Chaldejskom Ure, v strede kultu mesiaca, v meste, ktoré ležalo neďaleko Perzského zálivu. Tu zomrel jeho syn Aran. Po jeho smrti vysťahoval sa Táre so svojím synom Abramom, s nevestou, ženou Abramovou Sarai, a s vnukom Lotom do Haranu, ktorý leží hodne na severovýchod, na riečke Balíkh, prítoku Eufratu. Vysťahovanie Táreho rodiny do Haranu mohlo mať politický dôvod. Neslobodno však zabúdať na hlavný moment, na moment náboženský, ktorý sa zračí v povolaní Abramovom. Mnohobožstvo sa tak rozmohlo, že ani rodina Táreho neostala ním nedotknutá. Preto Boh odďaľuje Abrama z tohto prostredia a prikazuje mu odísť do novej zeme, v ktorej jeho potomstvo bude ako veľký národ. Boh ho bude požehnávať, ba jeho osoba (Abramova) stane sa požehnaním pre všetky národy. Takto Boh nadprirodzeným spôsobom zachraňuje vieru v jedného Boha, tú vieru, ktorá od počiatku sveta bola prarodičom Bohom zjavená a ktorú postupom času ľudia zamenili za svoj vlastný výtvor, za mnohobožstvo. Sväté písmo nepozná teda náboženský vývoj od nedokonalého náboženstva (mnohobožstva) k dokonalému (jednobožstvu), ono pozná len zjavené náboženstvo, vieru v jediného Boha, a ostatné náboženstvá považuje za odpad od pôvodnej viery.