Hľadaný výraz: zechariah 2, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Potom som zdvihol oči, pozrel som sa a, hľa, štyri rohy! 2 I spýtal som sa anjela, ktorý vo mne hovoril: „Čo je to?“ Odpovedal mi: „To sú rohy, ktoré rozhádzali Júdsko, Izrael a Jeruzalem.“ 3 Nato mi Pán ukázal štyroch remeselníkov. 4 I spýtal som sa: „Čo idú títo robiť?“ Odpovedal mi: „To sú rohy, ktoré rozhádzali Júdsko tak, že nik nezdvihol hlavu; títo ich však prišli postrašiť a zvrhnúť rohy národov, ktoré zdvihli roh proti Júdsku, aby ho rozhádzali.“ 5 Zdvihol som oči, pozrel som sa a, hľa, muž, ktorý mal v ruke merací povraz. 6 I spýtal som sa: „Ty kde ideš?“ Odpovedal mi: „Premerať Jeruzalem, chcem vidieť, aký je široký a aký je dlhý.“ 7 Vtom vychádzal anjel, ktorý vo mne hovoril; oproti nemu vychádzal iný anjel 8 a povedal mu: „Bež a povedz tomu mladíkovi: Jeruzalem bude obývaný ako otvorené mesto pre množstvo ľudí a zvierat, ktoré sú v ňom. 9 A ja, hovorí Pán, budem mu ohnivým múrom dookola a budem slávou uprostred neho. 10 Nože! No! Utekajte zo severnej krajiny - hovorí Pán -, lebo som vás roztriasol do štyroch strán neba - hovorí Pán. 11 Hor’ sa! Zachráň sa na Sione ty, čo bývaš u dcéry Bábelu! 12 Lebo toto hovorí Pán zástupov: Za slávou ma poslal k národom, ktoré vás vyplienili. Lebo kto sa vás dotkne, dotýka sa zreničky môjho oka. 13 Lebo, hľa, zaženiem sa na nich rukou a budú korisťou svojich sluhov; vtedy poznáte, že ma poslal Pán zástupov. 14 Plesaj a raduj sa, dcéra Siona, lebo, hľa, ja prídem a budem bývať uprostred teba - hovorí Pán. 15 V ten deň sa pripoja k Pánovi mnohé národy a budú mojím ľudom, budem teda bývať uprostred teba a budeš vedieť, že ma poslal Pán zástupov k tebe. 16 Vtedy sa zmocní Pán svojho dedičstva, Júdu, a posvätnej zeme a zase si vyvolí Jeruzalem. 17 Nech zatíchne každé telo pred Pánom, keď sa zdvihne zo svojho trvalého príbytku!“

1

mail   print   facebook   twitter