Hľadaný výraz: titus 3, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
1 Připomínej jim, ať se poslušně podřizují vládcům a vrchnostem, ať jsou vždy připraveni konat dobro, 2 ať o nikom nemluví zle, ať jsou snášenliví, laskaví a vůči všem lidem ať vždy prokazují vlídnost. 3 I my jsme přece bývali nerozumní, nepovolní a oklamaní. Otročili jsme vášním a rozkoším, žili jsme v zášti a závisti, byli jsme odporní a plní vzájemné nenávisti. 4 Když se však ukázala laskavost a lidumilnost našeho Spasitele Boha, 5 spasil nás - ne pro naše spravedlivé skutky, ale pro své milosrdenství. Poskytl nám koupel znovuzrození a obnovení Ducha svatého, 6 kterého na nás vylil v hojnosti skrze našeho Spasitele Ježíše Krista. 7 Jeho milostí jsme takto ospravedlněni, abychom se stali dědici věčného života, který očekáváme. 8 Toto je jistá pravda a chci, abys na ní trval: ať se ti, kdo věří v Boha, usilovně věnují správnému jednání. To je totiž dobré a užitečné pro lidi. 9 Hloupým hádkám, vykládání rodokmenů, svárům a zákonickým sporům se ale vyhýbej, neboť jsou neplodné a marné. 10 Rozvratníka po prvním a druhém napomenutí vyobcuj. 11 Věz, že takový člověk je zkažený a hřeší, odsouzen sám sebou. 12 Až k tobě pošlu Artema nebo Tychika, udělej vše, abys ke mně přišel do Nikopole, neboť jsem se rozhodl strávit tam zimu. 13 Právníka Zénu a Apolla pečlivě vyprav na cestu, aby jim nic nescházelo. 14 Ti, kdo patří k nám, ať se učí věnovat správnému jednání, aby uměli pomáhat v nouzi a nebyli neužiteční. 15 Všichni, kdo jsou se mnou, tě pozdravují. Pozdrav ty, kteří nás milují ve víře. Milost s vámi všemi.

1

mail   print   facebook   twitter