Hľadaný výraz: romans 16, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
1 Odporúčam vám našu sestru Fébu, ktorá je aj diakonkou cirkvi v Kenchreách, 2 aby ste ju prijali v Pánovi, ako je hodné svätých, a aby ste jej pomáhali v každej veci, v ktorej by vás potrebovala; veď ona pomáhala mnohým, i mne samému. 3 Pozdravujte Prisku a Akvilu, mojich spolupracovníkov v Ježišovi Kristovi. 4 Oni pre môj život nastavili svoj život. Vďačný som im nielen ja, ale aj všetky cirkvi z pohanov. 5 Pozdravujte aj cirkev v ich dome. Pozdravujte aj môjho milého Epaineta, ktorý je prvotinou provincie Ázie pre Krista. 6 Pozdravujte Máriu, ktorá pre vás mnoho a namáhavo pracovala. 7 Pozdravte Andronika a Júnia, mojich krajanov a spoluväzňov, ktorí sú známi medzi apoštolmi a už predo mnou uverili v Krista. 8 Pozdravujte Ampliata, môjho milovaného v Pánovi. 9 Pozdravujte Urbana, nášho spolupracovníka v Kristovi, a môjho milovaného Stachya. 10 Pozdravujte Apolla, ktorý sa osvedčil v Kristovi. Pozdravujte tých, čo sú u Aristobula. 11 Pozdravujte môjho krajana Heródióna. Pozdravujte tých, čo sú u Narkisa, ktorí sa priznávajú k Pánovi. 12 Pozdravujte Tryfainu a Tryfósu, ktoré namáhavo pracujú pre Pána. Pozdravujte milovanú Persidu, ktorá sa veľa a ťažko napracovala v Pánovi. 13 Pozdravujte Rúfa, vyvoleného v Pánovi, a jeho matku, ktorá je aj mojou matkou. 14 Pozdravujte Asynkrita, Flegonta, Hermesa, Patroba, Hermasa a bratov, ktorí sú s nimi. 15 Pozdravujte Filológa a Júliu, Nerea a jeho sestru, Olympa a všetkých svätých, ktorí sú s nimi. 16 Pozdravujte sa navzájom svätým bozkom. Pozdravujú vás všetky Kristove cirkvi. 17 Napomínam vás však, bratia, aby ste sa mali na pozore pred tými, ktorí vyvolávajú rozbroje a pohoršenia v rozpore s učením, ktoré ste sa naučili. Odvráťte sa od nich! 18 Veď takíto ľudia neslúžia Kristovi, nášmu Pánovi, ale svojmu bruchu a svojimi krásnymi a lichotivými rečami zvádzajú srdcia dôverčivých ľudí. 19 Veď správa o vašej poslušnosti sa dostala k všetkým. Preto sa z vás radujem a želám si, aby ste boli múdri na dobré, ale neprístupní zlému. 20 Boh pokoja čoskoro uvrhne satana pod vaše nohy. Milosť nášho Pána Ježiša Krista nech je s vami. 21 Pozdravuje vás Timotej, môj spolupracovník, i Lucius, Jasón a Sósipatros, moji krajania. 22 Pozdravujem vás v Pánovi ja, Tercius, ktorý som napísal tento list. 23 Pozdravuje vás Gájus, hostiteľ môj i celej cirkvi. Pozdravuje vás Erastus, mestský šafár, a brat Kvartus. 25 Sláva tomu, ktorý vás môže utvrdiť podľa môjho evanjelia a podľa posolstva o Ježišovi Kristovi, podľa zjavenia tajomstva, ktoré nebolo od večných čias vyslovené, 26 ale teraz sa stalo skrze prorocké Písma zjavným a známym podľa príkazu večného Boha, aby všetci pohania poslušne prijali vieru, 27 jemu jedinému múdremu Bohu, skrze Ježiša Krista naveky. Amen.

1

mail   print   facebook   twitter