Hľadaný výraz: romans 16, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
1 Doporučuji vám naši sestru Fébé, služebnici církve v Kenchrejích. 2 Přivítejte ji v Pánu, jak se na svaté sluší, a buďte jí nápomocni, v jakékoli záležitosti by vás potřebovala, neboť je to zastánkyně má i mnoha dalších. 3 Pozdravujte Priscillu s Akvilou, mé spolupracovníky v Kristu Ježíši, 4 kteří pro mě nasadili vlastní krk, takže jsem jim zavázán nejen já, ale i všechny církve z pohanů. 5 Pozdravujte i církev u nich doma. Pozdravujte mého milovaného Epeneta, který je prvním Kristovým ovocem v Asii. 6 Pozdravujte Marii, která se pro vás tolik napracovala. 7 Pozdravujte Andronika s Junií, mé krajany a spoluvězně, významné apoštoly, kteří patřili Kristu dříve než já. 8 Pozdravujte Ampliata, kterého miluji v Pánu. 9 Pozdravujte našeho spolupracovníka v Kristu, Urbana, a mého milovaného Stachyna. 10 Pozdravujte Apella, osvědčeného v Kristu. Pozdravujte všechny doma u Aristobula. 11 Pozdravujte mého krajana Herodiona. Pozdravujte všechny, kdo patří Pánu v Narkisově domě. 12 Pozdravujte Tryfénu a Tryfósu, které pracují pro Pána. Pozdravujte milovanou Persidu, která se pro Pána tolik napracovala. 13 Pozdravujte Rufa, vyvoleného v Pánu, a jeho i moji matku. 14 Pozdravujte Asynkrita, Flegonta, Herma, Patroba, Hermu a všechny sourozence tam od nich. 15 Pozdravujte Filologa a Julii, také Nerea a jeho sestru, Olympa i všechny svaté tam od nich. 16 Pozdravte se navzájem svatým polibkem. Pozdravují vás všechny církve Kristovy. 17 Prosím vás, bratři, dávejte si pozor na ty, kdo působí roztržky a kladou překážky učení, které jste poznali. Vyhýbejte se jim! 18 Takoví lidé neslouží Kristu, našemu Pánu, ale svému břichu. Jde jim jen o to, aby svými lahodnými řečmi a pochlebováním oklamali srdce bezelstných. 19 O vaší oddanosti se ale ví všude! Mám z vás proto radost, ale přeji si, abyste byli moudří, pokud jde o dobro, a nevinní, pokud jde o zlo. 20 Bůh pokoje už brzy rozdrtí satana pod vašima nohama. Milost našeho Pána Ježíše s vámi. 21 Pozdravuje vás můj spolupracovník Timoteus a moji krajané Lukios, Jáson a Sozipater. 22 Pozdravuji vás v Pánu já, Tercius, který jsem tento dopis psal. 23 [24] Pozdravuje vás Gaius, hostitel můj i celé církve. Pozdravuje vás městský pokladník Erastus a bratr Kvartus. 25 Tomu, který má moc vás posílit podle mého evangelia a kázání Ježíše Krista, podle zjevení tajemství, které bylo po věčné časy skryto, 26 ale nyní je zjeveno, a podle nařízení věčného Boha je skrze prorocká Písma oznámeno všem národům k poslušnosti víry - 27 jedinému moudrému Bohu buď sláva skrze Ježíše Krista navěky! Amen.

1

mail   print   facebook   twitter