Hľadaný výraz: romans 10, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
1 Bratia, túžba môjho srdca a prosba k Bohu za nich je, aby boli spasení. 2 Veď im môžem dosvedčiť, že sú plní horlivosti za Boha, ale bez pravého poznania. 3 Pretože nepoznajú Božiu spravodlivosť a usilujú sa uplatniť svoju spravodlivosť, nepodrobili sa Božej spravodlivosti. 4 Veď cieľom zákona je Kristus, aby spravodlivosť dosiahol každý, kto verí. 5 Mojžiš totiž o spravodlivosti zo zákona píše: Človek, ktorý koná tieto veci, bude z nich žiť. 6 No spravodlivosť z viery hovorí takto: Nehovor vo svojom srdci: Kto vystúpi do neba?— aby priviedol Krista dolu —, 7 ani nehovor: Kto zostúpi do priepasti?— aby vyviedol Krista spomedzi mŕtvych. 8 Čo teda hovorí? Blízko teba je Slovo,v tvojich ústach a v tvojom srdci,to znamená slovo viery, ktoré hlásame. 9 Pretože ak svojimi ústami vyznáš Ježiša ako Pána a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. 10 Lebo srdcom veríme v spravodlivosť, ale ústami vyznávame spásu. 11 Písmo totiž hovorí: Nikto, kto verí v neho, nebude zahanbený. 12 Niet teda rozdielu medzi Židom a Grékom, lebo ten istý je Pánom všetkých, bohatý pre všetkých, ktorí ho vzývajú. 13 Veď každý, kto by vzýval Pánovo meno, bude spasený. 14 Ako však budú vzývať toho, v ktorého neuverili? Ako uveria v toho, o ktorom nepočuli? A ako počujú bez kazateľa? 15 Ako budú kázať, ak nie sú poslaní? Ako je napísané: Aké krásne sú nohy tých, ktorí prinášajú radostnú zvesť o dobrých veciach. 16 Ale nie všetci poslúchali evanjelium. Izaiáš totiž hovorí: Pane, kto uveril nášmu posolstvu? 17 Teda viera je z hlásania, a hlásanie z Kristovho slova. 18 Ale pýtam sa: Či nepočuli? Ale áno: Po celej zemi rozlieha sa ich hlasa po okraje sveta ich slová. 19 Pýtam sa teda: Azda to Izrael nepochopil? Už v Mojžišovi sa hovorí: Ja vzbudím vašu žiarlivosť voči tým, ktorí nie sú národom,vyvolám váš hnev voči nerozumnému národu. 20 Izaiáš sa odvažuje povedať: Dal som sa nájsť tým, čo ma nehľadali,dal som sa poznať tým, čo sa na mňa nepýtali. 21 No Izraelu hovorí: Celý deň som vystieral ruky k neposlušnému a vzdorovitému ľudu.

1

mail   print   facebook   twitter