Hľadaný výraz: romans 10, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
1 Bratři, toužím celým srdcem a modlím se k Bohu za spásu Izraele. 2 Mohu dosvědčit, jak horlí pro Boha, jenže v nevědomosti. 3 Jelikož neznají Boží spravedlnost, snaží se udržet svou vlastní spravedlnost, místo aby se poddali té Boží. 4 Kristus je totiž završením Zákona, aby byl ospravedlněn každý, kdo věří. 5 O spravedlnosti ze Zákona píše Mojžíš takto: "Člověk, který ty věci plní, z nich bude žít." 6 Spravedlnost z víry však mluví takto: "Neříkej si v srdci: Kdo vystoupí do nebe?" (totiž přivést Krista dolů) 7 ani: "Kdo sestoupí do propasti?" (totiž vyvést Krista z mrtvých). 8 Co tedy říká? "Slovo je ti velmi blízko; je ve tvých ústech a ve tvém srdci" (totiž to slovo víry, které kážeme). 9 Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán, a uvěříš-li v srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. 10 Víra v srdci vede ke spravedlnosti, vyznání ústy pak vede ke spáse. 11 Vždyť Písmo říká: "Kdokoli v něj věří, se jistě nezklame." 12 Mezi Židem a Řekem tedy není rozdíl: všichni mají téhož Pána, štědrého ke všem, kdo ho vzývají. 13 Vždyť "Každý, kdo vzývá Hospodinovo jméno, bude zachráněn." 14 Jak ale mohou vzývat Toho, v něhož neuvěřili? A jak mohou uvěřit v Toho, o němž neslyšeli? A jak uslyší bez kazatele? 15 A jak jim může někdo kázat, aniž by byl poslán? Jak je psáno: "Jaká nádherná podívaná je příchod poslů dobrých zpráv!" 16 Ne všichni ale přijali evangelium. Vždyť už Izaiáš říká: "Kdo, Hospodine, uvěřil naší zprávě?" 17 Víra je tedy ze slyšení zprávy a tou zprávou je slovo Kristovo. 18 Ptám se ale: Copak neslyšeli? Právě naopak: "Po celé zemi se jejich hlas šíří, v nejzazších končinách jejich slova zní." 19 Ptám se tedy: Copak Izrael nerozuměl? Už Mojžíš kdysi řekl: "Kvůli těm, kdo nejsou národ, vzbudím ve vás žárlivost, kvůli nevědomému národu vás popudím k hněvu." 20 Izaiáš to říká ještě odvážněji: "Dal jsem se najít těm, kdo mě nehledali, ukázal jsem se těm, kdo o mě nestáli." 21 O Izraeli však říká: "Po celý den jsem vztahoval ruce k lidu nevěřícímu a vzpurnému."

1

mail   print   facebook   twitter