Hľadaný výraz: revelation 7, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
1 Potom som videl štyroch anjelov, ako stoja na štyroch uhloch zeme a ako pevne držia štyri vetry zeme, aby nevial vietor ani na zem, ani na more, ani na nijaký strom. 2 A videl som iného anjela, ktorý vystupoval od východu slnka a mal pečať živého Boha. Mohutným hlasom zavolal na štyroch anjelov, ktorí dostali moc škodiť zemi a moru: 3 Neškoďte zemi, ani moru, ani stromom, kým neoznačíme pečaťou na čelách sluhov nášho Boha. 4 A počul som počet označených: Stoštyridsaťštyritisíc označených zo všetkých kmeňov Izraela: 5 Z Júdovho kmeňa dvanásťtisíc označených, z Rúbenovho kmeňa dvanásťtisíc, z Gádovho kmeňa dvanásťtisíc, 6 z Ašérovho kmeňa dvanásťtisíc, z Naftáliovho kmeňa dvanásťtisíc, z Menaššeho kmeňa dvanásťtisíc, 7 zo Šimeónovho kmeňa dvanásťtisíc, z Léviho kmeňa dvanásťtisíc, z Jissákarovho kmeňa dvanásťtisíc, 8 zo Zebúlunovho kmeňa dvanásťtisíc, z Jozefovho kmeňa dvanásťtisíc, z Benjamínovho kmeňa dvanásťtisíc označených. 9 Po tomto som pozeral a uvidel som veľký zástup, ktorý nikto nemohol spočítať; z každého národa, kmeňa, ľudu a jazyka stáli pred trónom a pred Baránkom. Oblečení boli do bieleho rúcha, v rukách mali palmové ratolesti 10 a mohutným hlasom volali: Spása nášmu Bohu, ktorý sedí na tróne, a Baránkovi. 11 A všetci anjeli stáli okolo trónu, okolo starších a štyroch bytostí, a padli na tvár pred trónom, klaňali sa Bohu 12 a hovorili: Amen. Dobrorečenie a sláva, múdrosť a vzdávanie vďaky, česť, moc a sila nášmu Bohu na veky vekov. Amen. 13 A jeden zo starších prehovoril a povedal mi: Kto sú títo oblečení do bieleho rúcha a odkiaľ prišli? 14 Odpovedal som: Pane môj, ty to vieš! Nato mi on povedal: To sú tí, čo prichádzajú z veľkého súženia, oprali si rúcha a vybielili ich v Baránkovej krvi. 15 Preto sú pred Božím trónom a dňom i nocou mu slúžia v jeho chráme; a ten, čo sedí na tróne, rozprestrie nad nimi svoj stan. 16 Nebudú už hladovať, nebudú mať ani smäd, nebude na nich dorážať slnko, ani nijaká horúčosť, 17 lebo Baránok, ktorý je uprostred trónu, bude ich pásť a vodiť ich bude k prameňom vôd života a Boh im zotrie z očí každú slzu.

1

mail   print   facebook   twitter