Hľadaný výraz: psalms 33, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Plesajte, spravodliví, v Pánovi; statočným sluší spievať pieseň chvály. 2 Oslavujte Pána citarou, hrajte mu na desaťstrunovej lutne. 3 Spievajte mu novú pieseň, nadšene mu hrajte a volajte na slávu. 4 Lebo Pánovo slovo je pravdivé a verné všetko jeho konanie. 5 Miluje spravodlivosť a právo; milosti Pánovej plná je zem. 6 Pánovým slovom povstali nebesia a dychom jeho úst všetky ich voje. 7 Ako do vreca hromadí morské vody, ako do nádrží zlieva oceány. 8 Celá zem nech má bázeň pred Pánom, pred jeho tvárou nech sa chvejú všetci obyvatelia sveta. 9 Lebo on riekol a stalo sa, on rozkázal a všetko bolo stvorené. 10 Pán marí úmysly pohanov, navnivoč privádza myšlienky národov. 11 Ale Pánov úmysel trvá naveky, myšlienky jeho srdca z pokolenia na pokolenie. 12 Blažený národ, ktorého Bohom je Pán, blažený ľud, ktorý si on vyvolil za dedičstvo. 13 Pán hľadí z neba a vidí všetkých ľudí. 14 Pozerá z miesta, kde prebýva, na všetkých obyvateľov zeme, 15 on, čo každému osve utvoril srdce a chápe všetky ich skutky. 16 Neochráni kráľa vojsko početné ani obra jeho sila mohutná. 17 Kôň nepomôže k víťazstvu, nezachráni, aj keď silou oplýva. 18 Hľa, oko Pánovo bdie nad tými, čo sa ho boja, nad tými, čo v jeho milosrdenstvo dúfajú, 19 aby ich zachránil pred smrťou a v čase hladu nakŕmil. 20 Naša duša očakáva Pána, on je naša pomoc a ochrana. 21 V ňom sa naše srdce raduje a v jeho sväté meno máme dôveru. 22 Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, ako dúfame v teba.

1

mail   print   facebook   twitter