Hľadaný výraz: psalms 66, Preklad: Český - Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
1 Pro předního zpěváka, žalmová píseň. Hlahol Bohu, celá země! 2 Pějte žalmy k slávě jeho jména, jeho chválu šiřte chvalozpěvem. 3 Řekněte Bohu: Jakou bázeň vzbuzují tvé činy! Pro tvoji nesmírnou moc se vtírají v tvou přízeň i tví nepřátelé. 4 Ať se ti klaní celá země a zpívá ti žalmy, ať zpívá žalmy tvému jménu. 5 Pojďte, pohleďte na Boží skutky, tím, co koná mezi lidskými syny, vzbuzuje bázeň. 6 Moře obrátil v souš, řeku přešli suchou nohou; radujme se tady z něho! 7 Věčně vládne svou bohatýrskou silou, pronárody sleduje svým zrakem. Odbojníci ať se nevyvyšují! 8 Dobrořečte, národy, našemu Bohu, zvučně rozhlašujte jeho chválu. 9 Zachoval nás při životě, nedopustil, aby nám uklouzly nohy. 10 Ano, zkoušel jsi nás, Bože, protříbil jsi nás, jako se tříbí stříbro: 11 zavedls nás do lovecké sítě, těžké břemeno jsi nám na bedra vložil. 12 Dopustils, že člověk nám po hlavách jezdil, šli jsme ohněm, vodou, vyvedl jsi nás však a dal hojnost všeho. 13 Vstoupím se zápalnou obětí do tvého domu, splním ti své sliby, 14 jež moje rty vyslovily, jež v soužení vyřkla moje ústa. 15 V oběť zápalnou ti přinesu to nejtučnější, s obětním dýmem z beranů připravím skot i kozly. 16 Pojďte, slyšte, všichni bohabojní, budu vám vyprávět, co mi Bůh prokázal. 17 Svými ústy jsem volával k němu, svým jazykem jsem ho vyvyšoval. 18 Kdybych se snad upnul srdcem k ničemnosti, byl by mě Panovník nevyslyšel. 19 Bůh však slyšel, mé modlitbě věnoval pozornost. 20 Požehnán buď Bůh, že mou modlitbu nezamítl a své milosrdenství mi neodepřel.

1

mail   print   facebook   twitter