Hľadaný výraz: psalms 34, Preklad: Český - Kralický, Počet výsledkov: 1
1 Davidův, když proměnil oblíčej svůj před Abimelechem; pročež jsa od něho vyhnán, odšel. 2 Dobrořečiti budu Hospodinu každého času, vždycky chvála jeho v ústech mých. 3 V Hospodinu chlubiti se bude duše má, což uslyšíc tiší, budou se veseliti. 4 Zvelebujtež se mnou Hospodina, a jméno jeho společně vyvyšujme. 5 Hledal jsem Hospodina, a vyslyšel mne, a ze všech přístrachů mých vytrhl mne. 6 Pročež k němu patřiti budou, a sbíhati se, a nebudou zahanbeny tváři jejich, ale řkou: 7 Tento chudý volal a Hospodin vyslyšel, i ze všech úzkostí jeho vysvobodil jej. 8 Vojensky se klade anděl Hospodinův okolo těch, kteříž se ho bojí, a zastává jich. 9 Okuste a vizte, jak dobrý jest Hospodin. Blahoslavený člověk, kterýž doufá v něho. 10 Bojtež se Hospodina svatí jeho; neboť nemívají nedostatku ti, kdož se ho bojí. 11 Lvíčátka nedostatek a hlad trpívají, ale ti, kteříž hledají Hospodina, nemívají nedostatku ve všem dobrém. 12 Poďtež, dítky, poslouchejte mne, bázni Hospodinově vyučovati vás budu. 13 Který člověk žádostiv jest života, a miluje dny, aby užíval dobrých věcí? 14 Zdržuj jazyk svůj od zlého, a rty své od mluvení lsti. 15 Odstup od zlého, a čiň dobré, hledej pokoje, a stíhej jej. 16 Oči Hospodinovy obrácené jsou k spravedlivým, a uši jeho k volání jejich: 17 Ale zůřivý oblíčej Hospodinův proti těm, kteříž páší zlé věci, aby vyplénil z země památku jejich. 18 Volají-li spravedliví, Hospodin vyslýchá, a ze všech jejich úzkostí je vytrhuje. 19 Nebo blízko jest Hospodin těm, kteříž jsou srdce skroušeného, a potřeným v duchu spomáhá. 20 Mnohé úzkosti jsou spravedlivého, ale Hospodin ze všech jej vytrhuje. 21 Onť ostříhá všech kostí jeho, žádná z nich nebývá zlámána. 22 Bezbožníka zahubí zlost, a ti, kteříž nenávidí spravedlivého, zkaženi budou. [ (Psalms 34:23) Služebníků pak svých duše vykoupí Hospodin, a nebudou zkaženi, kteříž doufají v něho. ]

1

mail   print   facebook   twitter