Hľadaný výraz: psalms 26, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
1 Žalm Davidův. Suď mě, Hospodine, vždyť žiji poctivě, v Hospodina doufám, nedám se odradit. 2 Zkoumej mě, Hospodine, zkoušej mě, prověř mé srdce i mé svědomí! 3 Tvou lásku stále před sebou vidím, tvá věrnost mě všude provází. 4 Nesedám mezi podvodníky a nestýkám se s pokrytci, 5 spolek bídáků chovám v nenávisti, mezi darebáky nesedím. 6 Ruce si umývám v nevinnosti, ke tvému oltáři, Hospodine, přicházím, 7 abych ti hlasitě vzdával díky, abych vyprávěl o všech tvých zázracích. 8 Miluji, Hospodine, dům, kde přebýváš, místo, kde zůstává sláva tvá! 9 Mezi hříšníky mou duši nezahrň, s vrahy můj život nespojuj! 10 Ruce mají plné zvrhlosti, v pravici mají samé úplatky! 11 Já ale chci žít poctivě, smiluj se nade mnou, vykup mě! 12 Nohama stojím na rovné zemi, ve velikém shromáždění Hospodina velebím.

1

mail   print   facebook   twitter