Hľadaný výraz: psalms 19, Preklad: Maďarský - Karoli, Počet výsledkov: 1
1 Az éneklõmesternek; Dávid zsoltára. 2 Az egek beszélik Isten dicsõségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. 3 Nap napnak mond beszédet; éj éjnek ad jelentést. 4 Nem [olyan] szó, sem [olyan] beszéd, a melynek hangja nem hallható: 5 Szózatuk kihat az egész földre, és a világ végére az õ mondásuk. A napnak csinált bennök sátort. 6 Olyan ez, mint egy võlegény, a ki az õ ágyasházából jön ki; örvend, mint egy hõs, hogy futhatja a pályát. 7 Kijövetele az ég [egyik] szélétõl s forgása a [másik] széléig; és nincs semmi, a mi elrejtõzhetnék hevétõl. 8 Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket; az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölcscsé teszi az együgyût. 9 Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet; az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. 10 Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké; az Úrnak ítéletei változhatatlanok s mindenestõl fogva igazságosak. 11 Kivánatosabbak az aranynál, még a sok színaranynál is; és édesebbek a méznél, még a színméznél is. 12 Szolgádat is intik azok; a ki megtartja azokat, nagy jutalma van. 13 Ki veheti észre a tévedéseket? Titkos bûnöktõl tisztíts meg engemet. 14 Tartsd távol a te szolgádat a szándékosoktól; ne uralkodjanak rajtam; akkor ártatlan leszek, és tiszta leszek, sok vétektõl. [ (Psalms 19:15) Legyenek kedvedre valók szájam mondásai, és az én szívem gondolatai elõtted, legyenek, oh Uram, kõsziklám és megváltóm. ]

1

mail   print   facebook   twitter