Hľadaný výraz: psalms 19, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
1 Pro předního zpěváka. Žalm Davidův. 2 Nebesa vyprávějí o Boží slávě, o díle jeho rukou mluví obloha. 3 Jeden den druhému slovo uděluje, jedna noc druhé zjevuje poznání. 4 Není slov a není řeči, kde by jejich hlas zůstal neslyšen; 5 jejich zvuk ozývá se celou zemí, do krajů světa doléhá jejich zvěst. Bůh stan postavil slunci v nebesích 6 a ono jak ženich vychází z komnaty, jak hrdina dychtící na cestu vyrazit. 7 Vychází na jednom konci nebe, k druhému konci míří obloukem, před jeho žárem se nikdo neskryje. 8 Hospodinův Zákon je dokonalý, život do duše navrací. Hospodinova svědectví jsou věrná, i prosté činí moudrými. 9 Hospodinova pravidla jsou poctivá, srdce naplňují radostí. Hospodinovo přikázání je ryzí, oči člověku rozzáří. 10 Úcta k Hospodinu je čistá, obstojí navěky. Hospodinova nařízení jsou pravá, plná spravedlnosti, 11 nad zlato vzácnější, nad zlato nejčistší, nad med nejsladší, nad med z pláství kanoucí. 12 Poučením jsou pro tvého služebníka, v jejich dodržování je hojná odplata. 13 Kdo ale rozpozná vlastní poblouzení? Od skrytých hříchů mě očisti! 14 Zbav svého služebníka i těch úmyslných, nikdy ať nade mnou nepanují! Pak budu bezúhonný a nevinný, své veliké viny zbavený. 15 Slova v mých ústech, v mém srdci myšlení kéž se ti, Hospodine, zalíbí - skálo má, můj Vykupiteli!

1

mail   print   facebook   twitter