Hľadaný výraz: psalms 145, Preklad: Český - Kralický, Počet výsledkov: 1
1 Chvalitebná píseň Davidova. Vyvyšovati tě budu, Bože můj králi, a dobrořečiti jménu tvému na věky věků. 2 Na každý den dobrořečiti budu tobě, a chváliti jméno tvé na věky věků. 3 Hospodin veliký jest, a vší chvály hodný, a velikost jeho nemůž vystižena býti. 4 Rodina rodině vychvalovati bude skutky tvé, a předivnou moc tvou zvěstovati. 5 O slávě a kráse velebnosti tvé, i o věcech tvých předivných mluviti budu. 6 A moc přehrozných skutků tvých rozhlašovati budou; i já důstojnost tvou budu vypravovati. 7 Pamět mnohé dobroty tvé hlásati budou, a o spravedlnosti tvé zpívati, řkouce: 8 Milostivý a lítostivý jest Hospodin, dlouhoshovívající a velikého milosrdenství. 9 Dobrotivý Hospodin všechněm, a slitování jeho nade všecky skutky jeho. 10 Oslavujtež tebe, Hospodine, všickni skutkové tvoji, a svatí tvoji tobě dobrořečte. 11 Slávu království tvého ať vypravují, a o síle tvé mluví, 12 Aby v známost uvedli synům lidským moci jeho, a slávu i ozdobu království jeho. 13 Království tvé jest království všech věků, a panování tvé nad jedním každým pokolením. 14 Zdržujeť Hospodin všecky padající, a pozdvihuje všechněch sklíčených. 15 Oči všechněch v tebe doufají, a ty dáváš jim pokrm jejich v čas příhodný. 16 Otvíráš ruku svou, a nasycuješ každý živočich podlé dobře líbezné vůle své. 17 Spravedlivý jest Hospodin ve všech cestách svých, a milosrdný ve všech skutcích svých. 18 Blízký jest Hospodin všechněm, kteříž ho vzývají, všechněm, kteříž ho vzývají v pravdě. 19 Vůli těch, kteříž se ho bojí, činí, a křik jejich slyší, a spomáhá jim. 20 Ostříhá Hospodin všech, kdož jej milují, ale všecky bezbožné zatratí. 21 Chválu Hospodinovu vypravovati budou ústa má, a dobrořečiti bude všeliké tělo jménu svatému jeho od věků až na věky.

1

mail   print   facebook   twitter