Hľadaný výraz: psalms 112, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
1 Haleluja! Blaze člověku, který Hospodina ctí a jeho přikázání si velmi oblíbil! 2 Hrdinové země budou jeho potomci, požehnáno bude pokolení poctivých. 3 V jeho domě je vzácné bohatství, jeho spravedlnost navždy obstojí. 4 Vychází ve tmách světlo poctivým, spravedlivý je, milostivý a soucitný! 5 Dobře je člověku, jenž soucitně půjčuje, své záležitosti spravedlivě spravuje. 6 Takový nebude nikdy otřesen, spravedlivý navždy v paměti zůstane. 7 Ze zlých zpráv nemá strach, srdce má pevné, na Hospodina spoléhá. 8 Srdce má statečné, nemá strach, nakonec uvidí svých protivníků pád. 9 Rozděluje štědře, chudým rozdává, jeho spravedlnost navždy zůstává, jeho roh se slavně pozvedá. 10 Při pohledu na to zuří ničema, zuby skřípe a celý vrávorá - tužba ničemů bude zmařena!

1

mail   print   facebook   twitter