Hľadaný výraz: proverbs 31, Preklad: Roháčkov preklad, Počet výsledkov: 1
1 Slová Lemuela, kráľa, v Massa, ktorým ho vyučovala jeho matka. 2 Čo, môj synu, a čo synu môjho lona, a čo, synu mojich sľubov? 3 Nedaj svojej sily ženám ani svojich ciest tým, ktoré privodia kráľov na zkazu. 4 Nepatrí kráľom, Lemuelu, nepatrí kráľom piť víno ani pýtať sa: Kde je opojný nápoj? kniežatám. 5 Aby sa nenapil a nezabudol na to, čo je ustanovené, a nezmenil práva niktorého zo synov utrápených. 6 Dajte opojný nápoj hynúcemu a víno tým, ktorí majú horkosť v duši. 7 Nech sa napije a zabudne na svoju chudobu a nespomenie viacej na svoje trápenie. 8 Otvor svoje ústa za nemého, k pravote všetkých synov, ktorí idú na mizinu. 9 Otvor svoje ústa a súď spravedlivo a rozrieš pravotu chudobného a biedneho. 10 Kto najde statočnú ženu chrabrú? Lebo jej cena je ďaleko nad perly. 11 Srdce jej muža jej dôveruje, a koristi nie je tam nedostatku. 12 Robí mu dobré a nie zlé po všetky dni svojho života. 13 Hľadá vlnu a ľan a pracuje so záľubou svojimi rukami. 14 Je ako kupecká loď, z ďaleka dováža svoj chlieb. 15 Vstáva ešte za noci a dáva pokrm svojej čeľadi a to, čo patrí, svojim dievkam. 16 Pomýšľa na pole a berie ho a z plodov svojich rúk sadí vinicu. 17 Prepasuje silou svoje bedrá a posilňuje svoje ramená. 18 Zakúša, že je dobrý jej zárobok, ani vnoci nehasne jej svieca. 19 Svojimi rukami sahá po praslici a svojimi prsty drží vreteno. 20 Svoju ruku otvára chudobnému a svoje ruky vystiera k biednemu. 21 Nebojí sa za svoju čeľaď snehu, lebo všetka jej čeľaď je zaodiata v purpure, dvakrát farbenom. 22 Robí si pokrovce; kment a šarlát jej odev. 23 Jej muž je známy v bránach, keď sedáva so starcami zeme. 24 Robí drahé plátno a predáva a opasky predáva Kananejcovi-kupcovi. 25 Jej odev je sila a krása a smeje sa budúcemu dňu. 26 Svoje ústa otvára v múdrosti, a zákon milosti je na jej jazyku. 27 Dozerá na chod a mravy svojho domu a nejie chleba liene a zaháľky. 28 Jej synovia povstávajú a blahoslavia ju, i jej muž a chváli ju: 29 Mnohé vraj dcéry si zmužile počínaly; ale ty si ich prevýšila všetky. 30 Ľúbeznosť je klam a krása márnosť; žena, ktorá sa bojí Hospodina, tá bude chválená. 31 Dajte jej z ovocia jej rúk, a nech ju chvália v bránach jej skutky.

1

mail   print   facebook   twitter