Hľadaný výraz: proverbs 31, Preklad: Maďarský - Karoli, Počet výsledkov: 1
1 Lemuel király beszédei, próféczia, melylyel tanította vala õt az anyja. 2 Mit [szóljak,] fiam? mit, én méhem gyermeke? mit, én fogadásimnak gyermeke? 3 Ne add asszonyoknak a te erõdet, és a te útaidat a királyok eltörlõinek. 4 Távol legyen a királyoktól, oh Lemuel, távol legyen a királyoktól a bornak itala; és az uralkodóktól a részegítõ ital keresése. 5 Hogy mikor iszik, el ne felejtkezzék a törvényrõl, és el ne fordítsa valamely nyomorultnak igazságát. 6 Adjátok a részegítõ italt az elveszendõnek, és a bort a keseredett szívûeknek. 7 Igyék, hogy felejtkezzék az õ szegénységérõl, és az õ nyavalyájáról ne emlékezzék meg többé. 8 Nyisd meg a te szádat a mellett, a ki néma, és azoknak dolgában, a kik adattak veszedelemre. 9 Nyisd meg a te szádat, ítélj igazságot; forgasd ügyét a szegénynek és a szûkölködõnek! 10 Derék asszonyt kicsoda találhat? Mert ennek ára sokkal felülhaladja az igazgyöngyöket. 11 Bízik ahhoz az õ férjének lelke, és annak marhája el nem fogy. 12 Jóval illeti õt és nem gonosszal, az õ életének minden napjaiban. 13 Keres gyapjat vagy lent, és megkészíti azokat kezeivel kedvvel. 14 Hasonló a kereskedõ hajókhoz, nagy messzirõl behozza az õ eledelét. 15 Felkel még éjjel, eledelt ád az õ házának, és rendel ételt az õ szolgálóleányinak. 16 Gondolkodik mezõ felõl, és megveszi azt; az õ kezeinek munkájából szõlõt plántál. 17 Az õ derekát felövezi erõvel, és megerõsíti karjait. 18 Látja, hogy hasznos az õ munkálkodása; éjjel sem alszik el az õ világa. 19 Kezeit veti a fonókerékre, és kezeivel fogja az orsót. 20 Markát megnyitja a szegénynek, és kezeit nyújtja a szûkölködõnek. 21 Nem félti az õ házanépét a hótól; mert egész házanépe karmazsinba öltözött. 22 Szõnyegeket csinál magának; patyolat és bíbor az õ öltözete. 23 Ismerik az õ férjét a kapukban, mikor ül a tartománynak véneivel. 24 Gyolcsot szõ, és eladja; és övet, melyet ád a kereskedõnek. 25 Erõ és ékesség az õ ruhája; és nevet a következõ napnak. 26 Az õ száját bölcsen nyitja meg, és kedves tanítás van nyelvén. 27 Vigyáz a házanépe dolgára, és restségnek étkét nem eszi. 28 Felkelnek az õ fiai, és boldognak mondják õt; az õ férje, és dicséri õt: 29 Sok leány munkálkodott serénységgel; de te meghaladod mindazokat! 30 Csalárd a kedvesség, és hiábavaló a szépség; a mely asszony féli az Urat, az szerez dicséretet magának! 31 Adjatok ennek az õ keze munkájának gyümölcsébõl, és dicsérjék õt a kapukban az õ cselekedetei!

1

mail   print   facebook   twitter